I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2021/2118 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 ноември 2021 година
за изменение на Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),
като имат предвид, че:

 
Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (наричана по-нататък „застраховка на автомобилистите“) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или в качеството им на лица, които биха могли да бъдат увредени лица в резултат на произшествие.

Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от пазара по общо застраховане в Съюза. Застраховката на автомобилистите оказва значително влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства, а оттам и върху вътрешния пазар. Ето защо укрепването и консолидирането на вътрешния пазар на застраховки на автомобилистите следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги.

 
През 2017 г. Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3), включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения.

Установени бяха обаче четири области, по отношение на които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на лица, увредени в резултат на произшествия, когато съответното застрахователно предприятие е неплатежоспособно, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени застрахователни претенции. В допълнение към тези четири области като области, по отношение на които би било подходящо да се приемат целенасочени изменения, бяха определени също така следните: изпратени превозни средства, произшествия с ремарке, теглено от превозно средство.

 
(2)Позиция на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г.

(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 ноември 2021 г.
(3)Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

 
Независими инструменти за сравнение на цените на застраховка на автомобилистите и информационни центрове и информация за увредените лица.

Освен това, за прецизиране на Директива 2009/103/ЕО, терминът „пострадал“, използван в посочената директива като синоним на „увредено лице“, следва да бъде заменен посредством подходящи изменения с термина „увредено лице“. Тези изменения имат изключителната цел да хармонизират терминологията, използвана в посочената директива, и не представляват промяна по същество.

 
След влизането в сила на Директива 2009/103/ЕО на пазара се появиха много нови типове превозни средства, задвижвани от двигател.

Някои от тях се захранват с изцяло електрически двигател, други – със спомагателно оборудване. Такива превозни средства следва да се вземат предвид при определянето на значението на понятието „превозно средство“. Това определение следва да се основава на общите характеристики на такива превозни средства, по-специално на тяхната максимална конструктивна скорост и на нетното им тегло, и следва да предвижда, че са обхванати само превозни средства, задвижвани изключително с механична енергия. Определението следва да се прилага независимо от броя на колелата, с които разполага превозното средство. Инвалидни колички, предназначени за лица с физически увреждания, не следва да се включват в определението.

 
Леките електрически превозни средства, които не попадат в обхвата на определението за „превозно средство“, следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2009/103/ЕО.

Въпреки това нищо в посочената директива не следва да възпрепятства държавите членки да изискват съгласно националното си право и при условия, определяни от тях, сключването на застраховка на автомобилистите за всяко автомобилно устройство, използвано при движение по суша, което не попада в обхвата на определението за „превозно средство“ в посочената директива и за което следователно по силата на посочената директива не се изисква такава застраховка. Същата директива не следва освен това да възпрепятства държавите членки да предвиждат в националното си право достъп до органа за изплащане на обезщетения на държавата членка, определен в глава 4, за пострадалите при произшествия, причинени от друго автомобилно устройство. Държавите членки следва също така да могат да решат, че когато лица, пребиваващи на тяхна територия, са увредени лица при произшествие, причинено от такова друго автомобилно устройство в друга държава членка, в която за това автомобилно устройство не се изисква застраховка на автомобилистите, тези лица трябва да имат достъп до органа за изплащане на обезщетения, определен в глава 4, в държавата членка, в която пребивават. Органите за изплащане на обезщетения на държавите членки следва да имат възможност да сключат взаимно споразумение относно начините, по които ще си сътрудничат в този вид ситуации.

В последните си решения по дела Vnuk(4), Rodrigues de Andrade(5)и Torreiro(6)Съдът на Европейския съюз изясни значението на понятието „използване на превозно средство“. По-специално Съдът поясни, че независимо от своите характеристики моторните превозни средства обикновено служат като средство за транспорт, както и че използването на такива превозни средства включва всяко използване на превозното средство в съответствие с обичайната му функция като средство за транспорт, независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, и от това дали то е неподвижно, или в движение.

Директива 2009/103/ЕО не се прилага, ако към момента на произшествието обичайната функция на такова превозно средство е „използване, различно от използване като средство за транспорт“. Такъв би могъл да бъде случаят, ако превозното средство не се използва по смисъла на член 3, първа алинея от посочената директива, тъй като обичайната му функция е например „използване като промишлен или селскостопански източник на енергия“. В интерес на правната сигурност е уместно съдебната практика да бъде отразена в Директива 2009/103/ЕО, като се въведе определение на понятието „използване на превозно средство“.

 
Някои моторни превозни средства са по-малки и поради това е по-малко вероятно да причинят значителни телесни увреждания или имуществени вреди.

Включването им в обхвата на Директива 2009/103/ЕО би било непропорционално и не е ориентирано към бъдещето. Включването им освен това би възпрепятствало въвеждането на по-нови превозни средства, като например електрически велосипеди, които не се задвижват изключително с механична енергия, и би обезкуражило иновациите. Освен това няма достатъчно доказателства, че тези по-малки превозни средства биха могли да причинят произшествия, които да предизвикат увреждане на лица в същата степен като произшествия с други превозни средства, като например автомобили или камиони. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност изискванията на равнището на Съюза следва следователно да обхващат само тези превозни средства, които са определени като такива в Директива 2009/103/ЕО.

 
По принцип застраховката на автомобилистите следва да покрива произшествия във всички зони на държавите членки.

Някои държави членки обаче имат разпоредби, уреждащи превозните средства, използвани изключително в специфични зони с ограничен достъп. Следва да бъде възможно тези държави членки да правят ограничени дерогации от член 3 от Директива 2009/103/ЕО по отношение на зоните с ограничен достъп, в които не следва да влизат неоправомощени лица, като например специфични за местоположението зони и зони с оборудване на пристанища и летища. Държава членка, която реши да приложи такива дерогации, следва също така да предприеме подходящи мерки, за да гарантира изплащането на обезщетение за всяка загуба или вреда, причинена от такова превозно средство.

 
Следва също така да бъде възможно държавите членки да не изискват задължителна застраховка на автомобилистите за моторни превозни средства, които не са допуснати за използване по обществените пътища в съответствие с националното ѝ право.

Въпреки това тези държави членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират изплащането на обезщетение за всяка загуба или вреда, причинена от такива превозни средства, освен ако държавата членка реши също да предвиди дерогация от член 10 от Директива 2009/103/ЕО също така по отношение на обезщетението за вреди, причинени от такива превозни средства в зони, които не са публично достъпни поради правно или физическо ограничение на достъпа до тези зони, както е определено в националното ѝ право. Такава дерогация от член 10 следва да се прилага за превозни средства, по отношение на които дадена държава членка е решила да предвиди дерогация от задължението за застраховане, тъй като в съответствие с националното ѝ право тези превозни средства не са допуснати за използване по обществените пътища, дори ако задължението за застраховане за тези превозни средства би могло да се ползва и от друга дерогация, предвидена в член 5 от Директива 2009/103/ЕО.

 
В някои държави членки съществуват разпоредби относно използването на превозни средства като средство за умишлено причиняване на телесно увреждане или имуществени вреди.

Когато е приложимо, на държавите членки следва да е позволено при най-тежки престъпления да продължат своята правна практика да изключват такива щети от задължителната застраховка на автомобилистите или да изискват от лицата, които са отговорни за телесното увреждане или вредата, да възстановят размера на застрахователното обезщетение, изплатено на увредените лица. Въпреки това, за да не се намалява защитата, предоставена с Директива 2009/103/ЕО, такива правни практики следва да бъдат разрешени само ако държавата членка гарантира, че в такива случаи увредените лица получават обезщетение за такива вреди по начин, който е възможно най-близък до начина, по който биха били обезщетени по силата на Директива 2009/103/ЕО. Освен ако държавата членка не е предвидила такива алтернативни механизми за обезщетение или гаранции, които да гарантират обезщетяването на увредените лица за такива вреди по начин, който да е възможно най-близък до начина, по който те биха били обезщетени съгласно Директива 2009/103/ЕО, тези вреди следва да се покриват в съответствие с посочената директива.

 
Държавите членки не следва да прилагат Директива 2009/103/ЕО по отношение на използването на превозни средства в прояви и дейности, свързани с автомобилни спортове, включително надпревари и състезания, както и при тренировки, изпитвания и демонстрации, включително на скорост, надеждност или умения, разрешени в съответствие с националното им право.

Такива освободени дейности следва да се извършват в ограничена и обособена зона по такъв начин, че да се гарантира, че обикновеният трафик, членовете на обществеността и всички лица, които не са свързани с дейността, не могат да използват същевременно действително или потенциално използвания маршрут. Такива дейности обикновено включват дейности по определени трасета или маршрути за автомобилни спортове и зони в непосредствена близост, като например зони за сигурност, пит-стоп зони и гаражи, където рискът от произшествие е много по-висок в сравнение с нормалните пътища и в които не следва да влизат неоправомощени лица.

Такова освобождаване за прояви и дейности, свързани с автомобилни спортове, следва да се прилага само когато държавата членка гарантира, че организаторът на проявата или дейността или която и да е друга страна е сключила алтернативна застрахователна или гаранционна полица, покриваща вреди, причинени на която и да е трета страна, включително зрители и други случайно присъстващи лица, но не непременно вреди, причинени на участващите водачи и техните превозни средства. Освен ако организаторите или други страни не са сключили, като условие за това освобождаване, алтернативна застрахователна или гаранционна полица, вредата, с евентуално изключение на вреди, причинени на участващите водачи и техните превозни средства, следва да се покрива в съответствие с Директива 2009/103/ЕО.
За да не се намалява защитата, предоставена с Директива 2009/103/ЕО, държавите членки следва да гарантират, че при прояви и дейности, свързани с автомобилни спортове, които са разрешени в съответствие с тяхното национално право и допустими за това освобождаване, увредените лица получават обезщетение за такива вреди по начин, който е възможно най-близък до начина, по който биха били обезщетени по силата на Директива 2009/103/ЕО.

 
Докато се произвеждат и транспортират, превозните средства нямат транспортни функции и не се считат за използвани в смисъла на член 3, първа алинея от Директива 2009/103/ЕО.

Ако обаче съгласно член 28, параграф 1 от Директива 2009/103/ЕО държава членка реши по отношение на такива превозни средства да не прилага изискването за застраховка на автомобилистите, следва да е налице застраховка за професионална отговорност, която да покрива вредите, които тези превозни средства биха могли да причинят.

 
Понастоящем националното право на много държави членки обвързва задължението за застраховане с използването на превозно средство по смисъла на член 3, първа алинея от Директива 2009/103/ЕО.

В тези държави членки използването на превозно средство е разрешено само когато превозното средство е регистрирано. Правото на тези държави членки предвижда, че превозното средство трябва да бъде застраховано със застраховка на автомобилистите, докато превозното средство има активна регистрация и се използва по смисъла на член 3, първа алинея от Директива 2009/103/ЕО. Съответно тези държави членки не изискват застрахователно покритие за използването на превозни средства, които са постоянно или временно изключени от регистъра на превозните средства, тъй като например са в музей, в процес на реставрация или не са били използвани за продължителен период от време поради друга причина, като например сезонно ползване. Тези държави членки трябва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че за всяка загуба или вреда, причинена на тяхна територия и на територията на други държави членки от превозни средства, определени в посочената директива, които се използват по смисъла на член 3, първа алинея от нея, се изплаща обезщетение съответстващо на обезщетението, предвидено в Директива 2009/103/ЕО.

 
Понастоящем някои държави членки, в които задължението за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторно превозно средство не е свързано с регистрацията на превозно средство, избират да не изискват задължителна застраховка на автомобилистите за превозни средства, които официално са спрени от движение в съответствие с тяхното национално право.

Примери за такова официално спиране от движение са изпращането на уведомление до компетентния орган или до други определени страни, изпълняващи функциите на компетентен орган, или предприемането на други проверими мерки от физическо естество. Тези държави членки трябва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че за всяка загуба или вреда, причинена на тяхна територия и на територията на други държави членки от такива превозни средства, се изплаща обезщетение съответно на обезщетението, предвидено в Директива 2009/103/ЕО.

 
Понастоящем държавите членки следва да се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка.

Нови технологични разработки, като например технологията, позволяваща автоматично разпознаване на регистрационния номер, дават обаче възможност за извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, но само при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозните средства, обичайно намиращи се на територията на държавата членка, извършваща проверките, и не изискват спиране на превозното средство.

 
Държавите членки, които изберат система за обработване на лични данни, които може след това да бъдат обменени с други държави членки, като например данни от технология за разпознаване на регистрационния номер,

трябва да приемат законодателство за разрешаване на обработката на лични данни за целите на борбата срещу управлението на незастраховани МПС, като същевременно въведат подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на субекта на данните. По отношение на обработването на лични данни във връзка с борбата срещу управлението на незастраховани МПС се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(7). Законодателството на държавите членки следва конкретно да посочи точната цел, да се позове на съответното правно основание, да е съобразено със съответните изисквания за сигурност и да зачита принципите на необходимост, пропорционалност и ограничаване в рамките на целта, както и да определи пропорционален срок на съхранение на данните. Освен това защитата на личните данни следва да е концептуално и по подразбиране заложена във всички системи за обработка на данни, които се разработват и използват в рамките на законодателството на държавите членки.

 
В съответствие с тези принципи държавите членки следва да не съхраняват личните данни, които се обработват изключително за целите на извършването на проверката на застраховката, по-дълго от периода, който е необходим, за да се провери дали превозното средство притежава валидно застрахователно покритие.

Когато се установи, че превозното средство има застрахователно покритие, всички данни, свързани с тази проверка, следва да се изтрият. Когато системата за проверка не е в състояние да определи дали дадено превозно средство е застраховано, тези данни
(7)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) следва да се съхраняват само за ограничен срок, който не надвишава броя дни, необходими за да се определи дали съществува застрахователно покритие. В случай, че се установи, че дадено превозно средство няма валидна застрахователна полица, е разумно да се изисква тези данни да се съхраняват, докато приключат всички административни или съдебни процеси и превозното средство бъде застраховано с валидна застрахователна полица.

 
В Директива 2009/103/ЕО понастоящем са определени различни референтни дати за периодичното преизчисляване на минималните застрахователни суми в отделните държави членки, което води до различия между тези суми в зависимост от съответната държава членка.

За да се гарантира една и съща минимална защита на увредените лица в целия Съюз, тези минимални суми следва да бъдат хармонизирани и да се въведе единна клауза за преразглеждане, като за целеви показател се използва хармонизираният индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат, както и процедурни правила за такова преразглеждане и въвеждане на единна времева рамка.

Ефективната и ефикасната защита на лицата, увредени в резултат на пътнотранспортни произшествия, изисква увредените лица да имат право да предявят претенции за обезщетение в своята държава членка на пребиваване и да получат отговор в разумен срок. Тя изисква също така в случаите, в които претенциите им са оправдани, на увредените лица винаги да се изплащат сумите, дължими като обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно. Държавите членки следва поради това да създадат или да оправомощят орган, който да осигурява първоначално изплащане на обезщетение за увредените лица, които пребивават на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или оправомощен за същата цел в държавата членка по произход на неплатежоспособното застрахователно предприятие, издало полицата за превозното средство на отговорното лице. Когато дадена държава членка има действащ механизъм за обезщетяване, държавата членка следва да може да позволи този механизъм да продължи да действа.

 
Застрахователно предприятие може да изпадне в неплатежоспособност по различни начини, например в резултат на обявяване в несъстоятелност, поради неизпълнение на задълженията си, след като се е отказало от лиценза си в своята държава членка по произход, или тъй като е било обект на мярка за отмяна или на решение за забрана на дейността му.

Когато бъде издадено разпореждане или бъде взето решение за започване на производство по несъстоятелност или ликвидация, това разпореждане или решение следва да се оповести публично. Органът, който е създаден или оправомощен да обезщети увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие в държавата членка по произход на застрахователното предприятие, следва да информира съответните органи във всички други държави членки за това разпореждане или решение.

 
Държавите членки следва да гарантират, че органът, създаден или оправомощен да изплаща обезщетения на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие в държавата членка, на чиято територия пребивава увреденото лице, има право на всички етапи от производството да изисква информация, да информира другите съответни организации, органи и заинтересовани лица в Съюза, да бъде информиран от тях и да си сътрудничи с тях.

Тази информация следва да бъде достатъчна, за да може получателят да придобие поне общо разбиране за ситуацията. Тази информация е важна, за да се гарантира, че органът, който обезщетява дадено увредено лице, е в състояние, преди да изплати обезщетението, да се увери самостоятелно или заедно с всички заинтересовани лица съгласно националното законодателство дали застрахователното предприятие вече е обезщетило лицето във връзка с предявената от него претенция. Предявената пред този орган претенция може дори да бъде прехвърлена на застрахователното предприятие за допълнителна проверка или за решение, когато това се изисква от националното процесуално право. Държавите членки следва да гарантират, че органът изисква и получава по-подробна информация относно конкретни претенции.

 
Системата за възстановяване на разходите не следва да засяга приложимото право по отношение на равнищата на покритие на увредените лица.

Същите принципи следва да се прилагат за претенциите, независимо дали застрахователното предприятие е платежоспособно или неплатежоспособно. Органът на държавата членка по произход на застрахователното предприятие, което е издало полицата на отговорното за произшествието лице, следва да извърши плащането към органа на държавата членка, на чиято територия пребивава увреденото лице, в разумен срок, след като органът на държавата членка по произход на застрахователното предприятие получи искане за обезщетение във връзка с плащане, което органът на държавата членка по пребиваване на увреденото лице е извършил към увреденото лице.
2.12.2021 г.

 
В зависимост от различните етапи на обработка на претенциите, в зависимост от плащанията към увредените лица и от процедурите за възстановяване в различните органи, е възможно да има неуредени задължения между органи, създадени или оправомощени да обезщетяват увредените лица в случай на неплатежоспособност на дадено застрахователно предприятие.

Правото на суброгация следва да се прехвърли от органа, изплатил обезщетението, най-напред на органа на другата държава членка в хода на възстановяването на разходите на органите. Следователно органът, доколкото този орган е предоставил обезщетение за претърпяната загуба или увреждане и самият той все още не е получил възстановяване на разходите, следва да се суброгира в правата на увреденото лице спрямо лицето, причинило произшествието, или спрямо неговото застрахователно предприятие. Този орган обаче не следва да се суброгира в правата на увреденото лице спрямо притежателя на полицата или друго застраховано лице, причинило произшествието, доколкото отговорността на притежателя на полицата или на застрахованото лице би била покрита от неплатежоспособното застрахователно предприятие в съответствие с приложимото национално право. Всяка държава членка следва да има задължението да признава тази суброгация, както е предвидена от друга държава членка.

За да се осигури ефикасна и ефективна защита на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие, е необходимо държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че средствата, необходими за обезщетяване на увредените лица, са на разположение, когато се дължат обезщетения. В съответствие с принципа на субсидиарност тези мерки следва да се определят от държавите членки по произход на национално равнище. Те обаче следва да бъдат в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с принципи като lex specialis и lex posterior. За да се предотврати налагането на неоправдана и непропорционална тежест върху застрахователите, ако дадена държава членка изисква от застрахователните предприятия финансови вноски, тези вноски следва да се събират само от застрахователни предприятия, лицензирани от тази държава членка. Това не следва да засяга финансирането на други функции, които биха могли да бъдат възложени на органа, създаден или оправомощен да изплаща обезщетения на увредените лица в случай на несъстоятелност на застрахователно предприятие.

 
За да се гарантира, че изискванията, предвидени в настоящата директива по отношение на обезщетяването на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие, се прилагат ефективно, органите, на които е възложена тази задача, следва да полагат усилия да сключат споразумение относно техните функции и задължения и относно процедурите за възстановяване на сумите.

Ако в срок от 24 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива не бъде постигнато такова споразумение, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с уточняването на процедурните задачи и задълженията на тези органи по отношение на възстановяването на сумите.

В случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие увредените лица следва да имат право да предявят претенции за обезщетение към орган в своята държава членка на пребиваване, включително когато са увредени в резултат на произшествия, настъпили в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване. Държавите членки следва да могат да възложат функцията за обезщетяване на увредени лица на нов орган или на вече съществуващ орган, включително на органа за изплащане на обезщетения, създаден или оправомощен съгласно член 24 от Директива 2009/103/ЕО. В случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие държавите членки следва също така да могат да възлагат на един-единствен орган задачите по обезщетяване на лица, увредени в резултат на произшествия в тяхната държава членка на пребиваване, и на лица, увредени в резултат на произшествия в държави членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване. В случай на увредени лица в държави членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване, е важно също така да се гарантира обменът на информация и сътрудничеството с органите за изплащане на обезщетения, създадени или оправомощени съгласно член 24 от Директива 2009/103/ЕО, във всички държави членки и с представители за уреждане на претенции.

 
Държавите членки могат да създадат или да оправомощят повече от един орган за изплащане на обезщетения

съгласно Директива 2009/103/ЕО, което потенциално би могло да затрудни увредените страни да определят органа, пред който да предявят претенциите си. Поради това държавите членки, които създават или оправомощават повече от един орган за изплащане на обезщетения, следва да гарантират, че увредените лица имат достъп до съществена информация относно възможните начини за подаване на заявление за обезщетение по начин, който им позволява да разберат лесно към кой орган следва да се обърнат.

 
В случай на изпратено превозно средство следва да е възможно лицето, отговорно за застраховка „Гражданска отговорност“, да избере дали да сключи застрахователна полица в държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, или, за срок от 30 дни от датата на приемане на доставката от купувач, в държавата членка по местоназначение, дори ако превозното средство не е било официално регистрирано в държавата членка по местоназначение.

Информационният център на държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, и ако е различен, на държавата членка по местоназначение, както и на всяка друга съответна държава членка, като например държавата членка, на територията на която е настъпило произшествието или в която пребивава увреденото лице, следва да си сътрудничат, за да се гарантира наличността на необходимата информация за изпратеното превозно средство, с която разполагат в съответствие с член 23 от Директива 2009/103/ЕО;

В случай на произшествия с ремаркета, за които е издадена застраховка „Гражданска отговорност“, отделна от тази на теглещото превозно средство, увреденото лице следва да може да предяви претенция спрямо застрахователя на ремаркето, ако това е предвидено в националното право. При поискване увреденото лице следва да може да получи от застрахователя на ремаркето информация относно самоличността на застрахователя на теглещото превозно средство или – когато застрахователят на ремаркето не е в състояние да идентифицира застрахователя на теглещото превозно средство, въпреки че е положил разумни усилия за това – информация относно механизма за обезщетение, предвиден в член 10 от Директива 2009/103/ЕО.

За да се улесни признаването на предявени застрахователни претенции при сключването на нова застрахователна полица, данните за предявените застрахователни претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да подлежат на лесна проверка. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени застрахователни претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени застрахователни претенции при определянето на премиите по застраховка на автомобилистите, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования.
Застрахователните предприятия следва също така да третират удостоверенията за предявени застрахователни претенции, издадени от друга държава членка, като равностойни на издадените в техните държави членки и следва да прилагат по отношение на клиент от друга държава членка всички отстъпки, които биха били на разположение на един иначе идентичен местен клиент, включително отстъпките, които се изискват от националното законодателството на държавата членка, като отстъпките бонус-малус. Държавите членки следва да запазят свободата да приемат национално законодателство относно системите бонус-малус, тъй като по своето естество тези системи са национални и без никакъв трансграничен елемент, и следователно, по силата на принципа на субсидиарност, решенията, които ги засягат, следва да продължат да се вземат от държавите членки. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват дали и как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени застрахователни претенции, застрахователните предприятия следва да публикуват общ преглед на своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени застрахователни претенции при изчисляване на премиите. Без да се засяга Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета(8), от застрахователните предприятия не се изисква да публикуват чувствителна търговска информация, като например подробности относно тарифните правила.

 
За да се осигурят еднакви условия за прилагането на Директива 2009/103/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с формата и съдържанието на удостоверенията за предявени застрахователни претенции.

Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(9).

 
Държавите членки следва да могат да сертифицират инструменти, които позволяват на потребителите да сравняват цените, тарифите и покритието, предлагани от различните доставчици на застраховка на автомобилистите, които отговарят на условията, предвидени в Директива 2009/103/ЕО.

Когато са надлежно сертифицирани, тези инструменти могат да бъдат определени като „независими инструменти за сравнение на цените в областта на застраховка на автомобилистите“. Държавите членки следва също така да могат да установяват публични инструменти за сравнение на цените, управлявани от публичен орган.

 
За да се гарантира гладкото протичане на обработването на претенциите, когато се изисква доклад за произшествието съгласно национално право, което гарантира правото на увреденото лице да получи копие от доклада за произшествието от компетентните органи, е важно увреденото лице да има своевременен достъп до доклада.

За да се гарантира, че минималните застрахователни суми на покритието по застраховка на автомобилистите не губят своята актуалност с течение на времето, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за актуализирането на тези минимални застрахователни суми, така че да се отрази променящата се икономическа действителност.
(8)Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 
При приемането на делегирани актове съгласно предоставените в настоящата директива правомощия е от особена важност Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище,

като тези консултации бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Като част от оценката за функционирането на Директива 2009/103/ЕО Комисията следва да наблюдава прилагането на посочената директива, като взема предвид броя на увредените лица, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите в резултат на управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени застрахователни претенции.

Освен това Комисията следва да изготви доклад за оценка на функционирането, взаимното сътрудничеството и финансирането на органите за изплащане на обезщетения, създадени или оправомощени да обезщетяват увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие. Ако е подходящо, докладът следва да бъде придружен от законодателно предложение.

За да се гарантира, че Директива 2009/103/ЕО продължава да изпълнява целта си, а именно защита на потенциални увредени лица при произшествия с участието на моторни превозни средства, Комисията следва също така да наблюдава изпълнението и да преразглежда тази директива в светлината на развитието на технологиите, включително увеличеното използване на автономни и полуавтономни превозни средства. Тя следва също така да анализира използването от страна на застрахователните предприятия на системи, при които премиите се влияят от удостоверенията за предявени застрахователни претенции на притежателите на полици. Освен това Комисията следва да оцени ефективността на системите за обмен на информация, използвани за целите на трансграничните проверки на застраховките.

Доколкото целите на настоящата директива, а именно осигуряване на равностойна минимална защита на лицата, увредени в резултат на пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза, гарантиране на тяхната защита в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия и гарантиране на еднакво третиране от страна на застрахователите на удостоверенията за предявени застрахователни претенции в случаите на лица, които искат да сключат застраховка, преминаващи вътрешните граници на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(11)държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните актове за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

Поради това Директива 2009/103/ЕО следва да бъде съответно изменена,
(10)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(11)ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

 
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 2009/103/ЕО се изменя, както следва:
1)
Член 1 се изменя както следва:
а)
Точка 1 се заменя със следното:
„1.
„превозно средство“ означава:
а) всяко моторно превозно средство, задвижвано изключително с механична енергия по суша, но не по релси, със:
i) максимална конструктивна скорост над 25 km/h; или
ii) максимално нетно тегло над 25 kg и максимална конструктивна скорост над 14 km/h;
б) всяко ремарке, предвидено да се използва с превозно средство, посочено в буква а), независимо дали е прикачено или не.
Без да се засягат букви а) и б), инвалидните колички, предназначени изключително за хора с физически увреждания, не се считат за превозни средства, посочени в настоящата директива;“;
б) вмъква се следната точка:
„1а. „използване на превозно средство“ означава всяко използване на превозно средство, което в момента на произшествието съответства на функцията на това превозно средство като средство за транспорт, независимо от неговите характеристики и независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, както и от това дали то е неподвижно, или в движение;“;
в) точка 2 се заменя със следното:
„2. „увредено лице“ означава всяко лице, което има право на обезщетение за вреди причинени от превозни средства;“;
г)добавя се следната точка:
„8. „държава членка по произход“ означава „държава-членка по произход“ съгласно определението в член 13, точка 8, буква а) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*).
_____________
(*) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).“

Член 3 се изменя, както следва:
а) първата алинея се заменя със следното:
„Всяка държава членка, при спазване на член 5, предприема всички подходящи мерки с цел застраховане на гражданската отговорност при използването на превозно средство, което обичайно се намира на нейна територия.“;
б) след първата алинея се вмъква следната алинея:
„Настоящата директива не се прилага при използването на превозно средство в прояви и дейности, свързани с автомобилни спортове, включително надпревари, състезания, тренировки, изпитвания и демонстрации в рамките на ограничени и обозначени зони в държава членка, когато държавата членка гарантира, че организаторът на дейността или трето лице са сключили алтернативна застрахователна или гаранционна полица, покриваща вреди, причинени на всяко трето лице, включително зрители и други случайно присъстващи лица, но не непременно вреди, причинени на участващите водачи и техните превозни средства.“
2.12.2021 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 430/9
3) Член 4 се заменя със следното:
„Член 4
Проверки на застраховките
1. Държавите членки се въздържат от извършване на проверки на застраховките „Гражданска отговорност“ по отношение на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка.

Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални за постигане на преследваната цел, както и че
а) се извършват в рамките на контрол, който не цели единствено проверка на застраховката, или
б) са част от обща система на проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозни средства, които обикновено се намират на територията на съответната държава членка, извършваща проверката, и не налагат спиране на превозното средство.
2. Въз основа на правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора на данни, лични данни могат да се обработват, когато е необходимо за целите на борбата срещу управлението на незастраховани моторни превозни средства в държави членки, различни от тази, на чиято територия обичайно се намират. Това право следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*) и да предвижда подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси на субекта на данните.

В тези мерки на държавите членки се посочват по-специално конкретната цел на обработката на данните и съответното правно основание, спазват се съответните изисквания за сигурност и се зачитат принципите на необходимост, пропорционалност и ограничаване в рамките на целта и се определя пропорционален срок за съхранение на данните. Личните данни, обработвани съгласно настоящия член единствено с цел извършване на проверка на застраховката, се съхраняват само докато са необходими за тази цел и веднага щом тя бъде постигната, се изтриват изцяло. Ако при проверка на застраховката се установи, че дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка съгласно член 3, администраторът изтрива тези данни незабавно. Когато при проверка не може да се установи дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка съгласно член 3, данните се съхраняват за ограничен срок, който не надхвърля броя на дните, необходими за установяване на наличието на застрахователно покритие.
_____________
(*) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).“;
4) В член 5 се добавят следните параграфи:
„3. Държава членка може да предвиди дерогация от член 3 по отношение на превозни средства, които са временно или постоянно изтеглени или спрени от движение, при условие че е въведена официална административна процедура или друга проверима мярка в съответствие с националното право.
В този случай съответната държава членка гарантира, че превозните средства, посочени в първа алинея, се третират по същия начин както превозните средства, за които не е било спазено задължението за застраховане, посочено в член 3.

 
Гаранционният фонд на държавата членка, в която е настъпило произшествието, може да предяви правата си срещу гаранционния фонд в държавата членка, в която обичайно се намира превозното средство.

4. Държава членка може да предвиди дерогация от член 3 по отношение на превозни средства, използвани единствено в зони с ограничен достъп, както са определени в съответствие с нейното национално право.
Държава членка, която предвижда такава дерогация, гарантира, че превозните средства, посочени в първа алинея, се третират по същия начин както превозните средства, за които не е било спазено задължението за застраховане, посочено в член 3.

 
Гаранционният фонд на държавата членка, в която е настъпило произшествието, може да предяви правата си срещу гаранционния фонд в държавата членка, в която обичайно се намира превозното средство.

Държава членка може да предвиди дерогация от член 3 по отношение на превозни средства, които не са допуснати за използване по обществени пътища в съответствие с нейното национално право.
Държава членка, която предвижда дерогация от член 3 по отношение на превозните средства, посочени в първа алинея, гарантира, че тези превозни средства се третират по същия начин както превозните средства, за които не е било спазено задължението за застраховане, посочено в член 3.
Гаранционният фонд на държавата членка, в която е настъпило произшествието, може да предяви правата си срещу гаранционния фонд в държавата членка, в която обичайно се намира превозното средство.

Когато съгласно параграф 5 държава членка предвижда такава дерогация от член 3 по отношение на превозни средства, които не са допуснати за използване по обществени пътища, тя може да предвиди и дерогация от член 10 по отношение на обезщетението за вреди, причинени от такива превозни средства в зони, които не са публично достъпни поради правно или физическо ограничение на достъпа до тези зони, както е определено в националното ѝ право.

По отношение на параграфи 3 – 6 държавите членки уведомяват Комисията за използването на дерогацията и за конкретните ред и условия относно нейното прилагане. Комисията публикува списък с тези дерогации.“
5) Член 9 се заменя със следното:
„Член 9

 
Минимални суми

1. Без да се засягат всякакви по-високи гаранции, които държавите членки могат да предвиждат, всяка държава членка изисква застраховката, посочена в член 3, да бъде задължителна по отношение на следните минимални суми:
а) за телесни увреждания: 6 450 000ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица, или 1 300 000ЕUR за увредено лице;
б) за имуществена вреда – 1 300 000ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица.
За държавите членки, които не са приели еврото, минималните суми се преизчисляват в тяхната национална валута, като се прилага обменният курс към 22 декември 2021 г., публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

На всеки пет години, считано от 22 декември 2021 г., Комисията преразглежда сумите, посочени в параграф 1, в съответствие с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), определен съгласно Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета (*).
Комисията приема делегирани актове съгласно член 28б относно привеждането на тези суми в съответствие с ХИПЦ в срок от шест месеца след изтичането на всеки петгодишен период.

За държавите членки, които не са приели еврото, сумите се преизчисляват в тяхната национална валута, като се прилага обменният курс към датата на изчисляване на новите минимални суми, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.
_____________
(*) Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 11).“;
2.12.2021 г.
6) Заглавието на глава 4 се заменя със следното:

 
„ГЛАВА 4
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕИДЕНТИФИЦИРАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ИЛИ ОТ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕТО НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРЕДВИДЕНО В ЧЛЕН 3, И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ“;

7) Член 10 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:
„Първа алинея не засяга правото на държавите членки да предвидят, че обезщетението, предоставяно от органа има субсидиарен характер, нито правото да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите между органа и лицето или лицата, отговорни за произшествието, и другите застрахователи или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице за същото произшествие. Въпреки това държавите членки не могат да разрешават на органа да изисква от увреденото лице, с оглед обезщетяването му, да доказва по какъвто и да е начин, че отговорното лице не е в състояние или отказва да плати.“;
б) в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:
„2. Във всеки случай увреденото лице може да се обръща директно към органа, който въз основа на информацията, предоставена му от увреденото лице по негово искане, е задължен да му даде мотивиран отговор относно изплащането на обезщетение.“;
в) в параграф 3, втора алинея се заменя със следното:
„Когато обаче органът е изплатил обезщетение за сериозни телесни увреждания на увредено лице при същото произшествие, при което е била причинена имуществена вреда от неидентифицирано превозно средство, държавите членки не могат да изключат плащането на обезщетение за имуществени вреди на основание, че превозното средство не е идентифицирано. Въпреки това държавите членки могат да предвидят самоучастие в размер до 500 EUR в тежест на увреденото лице, претърпяло такива имуществени вреди.“;
г) параграф 4 се заменя със следното:
„4. Всяка държава членка прилага своите законови, подзаконови и административни разпоредби по отношение на изплащането на обезщетение от органа, без да се засягат всякакви други практики, които са по-благоприятни за увреденото лице.“;

Вмъква се следният член:
„Член 10а
Защита на увредените лица по отношение на вреди, причинени от произшествия, настъпили в тяхната държава членка на пребиваване, в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие
1. Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да предоставя обезщетение на увредените лица, пребиваващи на нейна територия, в размер, съответстващ най-малко на лимита на задължението за застраховане, за имуществена вреда или телесни увреждания, причинени от превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, от момента, в който:
а) застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност; или
б) застрахователното предприятие е в производство по ликвидация съгласно определението в член 268, параграф 1, буква г) от Директива 2009/138/ЕО.
2.
Всяка държава членка предприема подходящи мерки, за да гарантира, че органът, посочен в параграф 1, разполага с достатъчно средства за обезщетяване на увредените лица в съответствие с правилата, посочени в параграф 10, когато се дължат обезщетения в случаите, предвидени в параграф 1, букви а) и б). Тези мерки могат да включват изисквания за финансови вноски, при условие че те се налагат единствено на застрахователни предприятия, които са получили лиценз от държавата членка, която ги налага.
3. Без да се засягат задълженията по член 280 от Директива 2009/138/ЕО, всяка държава членка гарантира, че когато бъде издадено разпореждане или бъде взето решение от компетентен съд или друг компетентен орган за започване на производството, посочено в параграф 1, буква а) или б), по отношение на застрахователно предприятие, за което съответната държава членка е държава членка по произход, това разпореждане или решение се оповестява публично. Посоченият в параграф 1 орган, установен в държавата членка по произход на застрахователното предприятие, гарантира, че всички органи, посочени в параграф 1, във всички държави членки са своевременно информирани за това разпореждане или решение.
4. Увреденото лице може да предяви претенция директно към органа, посочен в параграф 1.
5. При получаване на претенцията органът, посочен в параграф 1, информира еквивалентния орган в държавата членка по произход на застрахователното предприятие и застрахователното предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, или неговия управител или ликвидатор, съгласно определенията съответно в член 268, параграф 1, букви д) и е) от Директива 2009/138/ЕО, че е получил претенция от увреденото лице.

 
6. Застрахователното предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, или неговият управител или ликвидатор, информира органа, посочен в параграф 1, когато обезщетява или оспорва отговорността по отношение на претенция, която е получена и от органа, посочен в параграф 1.

7. Държавите членки гарантират, че органът, посочен в параграф 1, въз основа, inter alia, на информация, предоставена по негово искане от увреденото лице, предоставя на увреденото лице мотивирано предложение за обезщетение или мотивиран отговор, както е предвидено във втората алинея от настоящия параграф, в съответствие с приложимото национално право, в срок от три месеца след датата, на която увреденото лице е представило своята претенция за изплащане на обезщетение пред органа.
За целите на първа алинея органът:
а) отправя мотивирано предложение за обезщетение, когато е установил, че е задължен да предостави обезщетение съгласно параграф 1, буква а) или б), че претенцията не е оспорвана и размерът на вредите е частично или изцяло установен;
б) предоставя мотивиран отговор на въпросите, повдигнати в претенцията, когато е установил, че не е задължен да предостави обезщетение съгласно параграф 1, буква а) или б), или когато отговорността се оспорва или не е ясно определена, или размерът на вредите не е изцяло установен.

Когато е дължимо обезщетение в съответствие с параграф 7, втора алинея, буква а), органът, посочен в параграф 1, изплаща обезщетението на увреденото лице без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от три месеца от приемането от увреденото лице на мотивираното предложение за обезщетение, посочено в параграф 7, втора алинея, буква а).
Когато размерът на причинената вреда е установен само частично, изискванията относно изплащането на обезщетението съгласно първа алинея се прилагат по отношение на частично установения размер на вредата и от момента на приемане на съответното мотивирано предложение за обезщетение.

 
Държавите членки гарантират, че посоченият в параграф 1 орган разполага с всички необходими правомощия и компетенции, за да може своевременно да си сътрудничи с други такива органи в други държави членки, с органи, създадени или оправомощени съгласно член 25а във всички държави членки и с други заинтересовани страни, включително със застрахователно предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, с неговия управител или ликвидатор, както и с националните компетентни органи на държавите членки, на всички етапи от процедурите, посочени в настоящия член.

Това сътрудничество включва изискването, получаването и предоставянето на информация, включително относно подробностите за конкретни претенции, когато е относимо.

Когато държавата членка по произход на застрахователното предприятие, посочено в параграф 1, е различна от държавата членка, в която пребивава увреденото лице, органът, посочен в параграф 1, в държавата членка, в която пребивава увреденото лице, който му е изплатил обезщетение в съответствие с параграф 8, има право да поиска пълно възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка по произход на застрахователното предприятие.
Органът, посочен в параграф 1, в държавата членка по произход на застрахователното предприятие извършва плащането към органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, в която пребивава увреденото лице, който е обезщетил увреденото лице в съответствие с параграф 8, в разумен срок, не по-дълъг от шест месеца, освен ако от тези органи не е договорено друго в писмена форма, след като е получил искане за такова възстановяване.

Органът, който е предоставил обезщетение съгласно първа алинея, се суброгира в правата на увреденото лице срещу лицето, причинило произшествието, или срещу неговото застрахователно предприятие с изключение на правата срещу притежателя на полицата или друго застраховано лице, причинило произшествието, доколкото отговорността на притежателя на полицата или на застрахованото лице би била покрита от неплатежоспособното застрахователно предприятие в съответствие с приложимото национално право. Всяка държава членка е длъжна да признае суброгацията, предвидена от друга държава членка.

Параграфи 1–10 не засягат правото на държавите членки:
а) да предвидят, че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;
б) да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:
i) органа, посочен в параграф 1; ii) лицето или лицата, отговорни за произшествието;
iii) други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.

 
Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да налага за изплащането на обезщетения каквито и да било изисквания, различни от предвидените в настоящата директива.

По-специално държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи с оглед на изплащането на обезщетение изискването увреденото лице да докаже, че отговорното юридическо или физическо лице не е в състояние да плати или отказва да плати.

Органите, посочени в параграф 1, или образуванията, посочени във втора алинея от настоящия параграф, полагат усилия да сключат споразумение до 23 декември 2023 г.да прилагат настоящия член по отношение на техните функции и задължения и процедурите за възстановяване на разходи съгласно настоящия член.
За тази цел, до 23 юни 2023 г. всяка държава членка:
а) създава или оправомощава органа, посочен в параграф 1, с правомощия да договаря и сключва такова споразумение; или
б) определя образувание с правомощия да договаря и сключва такова споразумение, по което органът, посочен в параграф 1, ще стане страна при създаването или оправомощаването му.
Споразумението, посочено в първа алинея, незабавно се съобщава на Комисията.
Когато споразумението, посочено в първа алинея, не бъде сключено до 23 декември 2023 г. на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, посочени в параграф 1, по отношение на възстановяването на разходите.“

В член 11 първа алинея се заменя със следното:
„В случай на спор между органа, посочен в член 10, параграф 1, и застрахователя на гражданската отговорност относно това кой трябва да обезщети увреденото лице, държавите членки приемат подходящите мерки, така че една от тези страни да бъде посочена като първоначално отговорна за изплащане без забавяне на обезщетението на увреденото лице.“

Заглавието на глава 5 се заменя със следното:

 
„ГЛАВА 5
СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА, КЛАУЗИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ЕДИННА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗПРАТЕНИ ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА“

Заглавието на член 12 се заменя със следното:
„Специални категории увредени лица“
Член 13 се изменя, както следва:
а) в параграф 1:
i) уводната част от първа алинея се заменя със следното:
„1. Всяка държава членка предприема всички подходящи мерки, за да гарантира, че всяка законова разпоредба или договорна клауза, съдържаща се в застрахователната полица, издадена в съответствие с член 3, не поражда действие по отношение на претенциите на трети лица, увредени в резултат на произшествие, когато тази законова разпоредба или договорна клауза изключва от застраховката използването или управлението на моторно превозно средство от:“;
ii)
третата алинея се заменя със следното:
„Държавите членки имат право на избор — в случай на произшествия, настъпили на тяхна територия — да не прилагат разпоредбата на първа алинея, ако и доколкото увреденото лице може да получи обезщетение за претърпяната вреда от органите за социална сигурност.“;
б)
в параграф 2 втора алинея се заменя със следното:
„Държавите членки, които предвиждат, че в случай на откраднати или отнети чрез насилие превозни средства посоченият в член 10, параграф 1 орган трябва да заплати обезщетение, могат да предвидят за имуществените вреди самоучастие в размер до 250 EUR, което да се поеме от увреденото лице.“

В член 15 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Чрез дерогация от член 13, точка 13, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, когато превозното средство се изпраща от една държава членка в друга, за държава членка на риска се счита, в зависимост от избора на лицето, отговорно за застраховка „Гражданска отговорност“, или държавата членка по регистрация или, от момента на приемане на доставката от купувача, държавата членка по местоназначение, за срок от 30 дни, дори ако превозното средство не е било официално регистрирано в държавата членка по местоназначение.

Държавите членки гарантират, че посочените в член 23 информационни центрове на държавата членка, където е регистрирано превозното средство, на държавата членка по местоназначение, когато са различни, и на всяка друга съответна държава членка, като например държавата членка, където е настъпило произшествието или в която пребивава увреденото лице, си сътрудничат, за да се гарантира наличността на необходимата информация за изпращаното превозно средство, с която разполагат в съответствие с член 23.“

Вмъква се следният член:
„Член 15а Защита на увредените лица в случай на произшествия с ремарке, теглено от превозно средство
1. В случай на произшествие, причинено от състав от превозни средства, състоящ се от превозно средство, което тегли ремарке, когато ремаркето има отделна застраховка „Гражданска отговорност“, увреденото лице може да предяви претенцията си пряко срещу застрахователното предприятие, застраховало ремаркето, когато:
а) ремаркето може да бъде идентифицирано, но превозното средство, което е теглило ремаркето, не може да бъде идентифицирано; и
б) приложимото национално право предвижда застрахователят на ремаркето да предостави обезщетение.
Застрахователно предприятие, което е обезщетило увреденото лице, може да се обърне към предприятието, застраховало теглещото превозно средство, или към органа, посочен в член 10, параграф 1, ако и доколкото това е предвидено в приложимото национално право.
Настоящият параграф не засяга приложимото национално право, предвиждащо правила, които са по-благоприятни за увреденото лице.
2. В случай на произшествие, причинено от състав от превозни средства, състоящи се от превозно средство, което тегли ремарке, застрахователят на ремаркето, освен ако приложимото национално право не изисква от него да предостави пълно обезщетение, по искане на увреденото лице го информира без ненужно забавяне за:
а) самоличността на застрахователя на теглещото превозно средство; или
б) когато застрахователят на ремаркето не може да идентифицира застрахователя на теглещото превозно средство – механизма за обезщетение, предвиден в член 10.“;

Член 16 се заменя със следното:
„Член 16 Удостоверение за претенциите във връзка с отговорността на трето лице
Държавите членки гарантират, че притежателят на полицата има право да иска по всяко време удостоверение за претенциите във връзка с отговорността на трето лице, свързани с превозното/ите средство/а, покрито/и от застрахователния договор, за срок, обхващащ най-малко последните пет години от договорните взаимоотношения, или относно липсата на такива претенции (наричано по-нататък „удостоверение за предявени застрахователни претенции“).
Застрахователното предприятие или органът, който e възможно да е бил определен от държавата-членка да предоставя услуги по задължително застраховане или да издава такива удостоверения, издава на притежателя на полицата това удостоверение за предявени застрахователни претенции в срок 15 дни от подаване на искането. Те правят това, като използват формуляра на удостоверението за предявени застрахователни претенции“;
Държавите членки гарантират, че когато вземат предвид удостоверенията за предявени застрахователни претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея, застрахователните предприятия не третират притежателите на полици по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.
Държавите членки гарантират, че когато застрахователното предприятие взема предвид удостоверенията за предявени застрахователни претенции при определянето на премиите, то третира тези, издадени в други държави членки, като тези, издадени от застрахователно предприятие или органи, както са посочени във втора алинея, в същата държава членка, включително при прилагането на отстъпки.
Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват общ преглед на своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени застрахователни претенции, когато изчисляват премиите.
Комисията приема до 23 юли 2023 г.актове за изпълнение, определящи чрез образец формата и съдържанието на удостоверението за предявени застрахователни претенции, посочено във втора алинея. Този образец съдържа информация за следното:
а) данни за идентифициране на застрахователното предприятие или органа, издал удостоверението за предявени застрахователни претенции;
б) самоличността на притежателя на полицата, включително информация за връзка с него;
в) застрахованото превозно средство и неговия номер за идентификация на моторното превозно средство (номер на рама);
г) началната и крайната дата на застрахователното покритие на превозното средство;
д) броя претенции по „гражданска отговорност“, уредени по застрахователния договор на притежателя на полицата през периода, обхванат от удостоверението за предявени застрахователни претенции, включително датата на всяка претенция;
е) допълнителна информация от значение съгласно правилата или практиките, приложими в държавите членки.

Комисията се консултира с всички заинтересовани страни и работи в тясно сътрудничество с държавите членки преди приемането на тези актове за изпълнение.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28а, параграф 2.“

Вмъква се следният член:
„Член 16а Инструменти за сравнение на цените на застраховка на автомобилистите
1. Държавите членки могат да изберат да сертифицират инструменти, които позволяват на потребителите безплатно да сравняват цените, тарифите и покритието между доставчиците на задължителната застраховка, посочена в член 3, като „независими инструменти за сравнение на цените на застраховка на автомобилистите“, ако са изпълнени условията по параграф 2.
2. Инструментът за сравнение по смисъла на параграф 1:
а) е функционално независим от доставчиците на задължителната застраховка, посочена в член 3, и гарантира, че доставчиците на услуги се третират еднакво в резултатите от търсенето;
б) оповестява ясно самоличността на собствениците и операторите на инструмента за сравнение;
в) определя ясни, обективни критерии, на които се основава сравнението;
г) използва ясен и недвусмислен език;
д) предоставя точна и актуална информация и посочва кога е извършена последната актуализация;
е) е на разположение за всеки доставчик на задължителната застраховка, посочена в член 3, предоставя съответната информация, включва широк спектър от оферти, обхващащи значителна част от пазара на застраховки на автомобилистите, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на този пазар, предоставя на ползвателя ясна декларация за това преди показването на резултатите;
ж) предоставя ефективна процедура за докладване за невярна информация;
з) включва декларация, че цените се основават на предоставената информация и че те не са обвързващи за доставчиците на застрахователни услуги.“

 
Член 23 се изменя,

както следва:
а) вмъква се следният параграф:
„1а. Държавите членки гарантират, че от застрахователните предприятия или други образувания се изисква да предоставят информацията, посочена в параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iii), на информационните центрове и да ги информират, когато застрахователната полица стане невалидна или по друг начин вече не покрива превозно средство с регистрационен номер.“;
б) параграф 6 се заменя със следното:
„6.Обработката на лични данни, която произтича от параграфи 1 — 5, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.“

Вмъква се следният член:
„Член 25а Защита на увредените лица по отношение на вреди, причинени от произшествия, настъпили в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, в случай на неплатежоспособност на застрахователно предприятие
1. Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да предоставя обезщетение на увредените лица, пребиваващи на нейна територия, в случаите, посочени в член 20, параграф 1, най-малко до границите на застрахователното задължение, за имуществени вреди или телесни повреди, причинени от превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, от момента, в който:
а) застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност; или
б) застрахователното предприятие е в производство за ликвидация съгласно определението в член 268, параграф 1, буква г) от Директива 2009/138/ЕО.
2. Всяка държава членка предприема подходящи мерки, за да гарантира, че органът, посочен в параграф 1, разполага с достатъчно средства за обезщетяване на увредените лица в съответствие с правилата, посочени в параграф 10, когато се дължат обезщетения в случаите, предвидени в параграф 1, букви а) и б). Тези мерки могат да включват изисквания за финансови вноски, при условие че те се налагат единствено на застрахователни предприятия, които са получили лиценз от държавата членка, която ги налага.
3. Без да се засягат задълженията по член 280 от Директива 2009/138/ЕО, всяка държава членка гарантира, че когато бъде издадено разпореждане или бъде взето решение от компетентен съд или друг компетентен орган да започне производството, посочено в параграф 1, буква а) или б), по отношение на застрахователно предприятие, за което съответната държава членка е държавата членка по произход, това разпореждане или решение се оповестява публично. Посоченият в параграф 1 орган, установен в държавата членка по произход на застрахователното предприятие, гарантира, че всички органи, посочени в параграф 1, и всички органи за изплащане на обезщетения, посочени в член 24, във всички държави членки са своевременно информирани за това разпореждане или решение.
2.12.2021 г.
4. Увреденото лице може да представи претенция директно към органа, посочен в параграф 1.
5. При получаване на претенцията органът, посочен в параграф 1, информира еквивалентния орган в държавата членка по произход на застрахователното предприятие, органа за изплащане на обезщетения съгласно член 24 в държавата членка по пребиваване на увреденото лице и застрахователното предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, или неговия управител или ликвидатор, съгласно определенията съответно в член 268, параграф 1, букви д) и е) от Директива 2009/138/ЕО, че е получил претенция от увреденото лице.
6. Застрахователното предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, или неговият управител или ликвидатор, информира органа, посочен в параграф 1, когато обезщетява или оспорва отговорността по отношение на претенция, която е получена и от органа, посочен в параграф 1.
7. Държавите членки гарантират, че органът, посочен в параграф 1, въз основа, inter alia, на информация, предоставена по негово искане от увреденото лице, предоставя на увреденото лице мотивирано предложение за обезщетение или мотивиран отговор, както е предвидено във втора алинея от настоящия параграф, в съответствие с приложимото национално право, в срок от три месеца от датата, на която увреденото лице е представило своята претенция за обезщетение пред органа.
За целите на първа алинея органът:
а) отправя мотивирано предложение за обезщетение, когато е установил, че е задължен да предостави обезщетение съгласно параграф 1, буква а) или б), че претенцията не е оспорвана и размерът на вредите е частично или напълно установен;
б) предоставя мотивиран отговор на исканията, отправени в претенцията, когато е установил, че не е задължен да предостави обезщетение съгласно параграф 1, буква а) или б), или когато отговорността се оспорва или не е ясно определена, или размерът на вредите не е изцяло установен.

Когато е дължимо обезщетение в съответствие с параграф 7, втора алинея, буква а), органът, посочен в параграф 1, изплаща обезщетението на увреденото лице без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от три месеца от приемането от увреденото лице на мотивираното предложение за обезщетение, посочено в параграф 7, втора алинея, буква а). Когато размерът на вредата е установен само частично, изискванията относно изплащането на обезщетението съгласно първа алинея се прилагат по отношение на частично установения размер на вредата и от момента на приемане на съответното мотивирано предложение за обезщетение.

 
Държавите членки гарантират, че посоченият в параграф 1 орган разполага с всички необходими правомощия и компетенции, за да може своевременно да си сътрудничи с други такива органи в други държави членки, с органи, създадени или оправомощени съгласно членове 10а и 24, във всички държави членки и с други заинтересовани страни, включително със застрахователно предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, с неговия представител за уреждане на претенции или с управител или ликвидатор, както и с националните компетентни органи на държавите членки, на всички етапи от процедурата, посочена в настоящия член.

Това сътрудничество включва изискването, получаването и предоставянето на информация, включително относно подробностите за конкретни претенции, когато е относимо.

Когато държавата членка по произход на застрахователното предприятие, посочено в параграф 1, е различна от държавата членка, в която пребивава увреденото лице, органът, посочен в параграф 1, в държавата членка, в която пребивава увреденото лице, който му е изплатил обезщетение в съответствие с параграф 8, има право да поиска пълно възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение, от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка по произход на застрахователното предприятие.
Органът, посочен в параграф 1, в държавата членка по произход на застрахователното предприятие извършва плащането към органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, в която пребивава увреденото лице, който е обезщетил увреденото лице в съответствие с параграф 8, в разумен срок, не по-дълъг от шест месеца, освен ако от тези органи не е договорено друго в писмена форма, след като е получил искане за такова възстановяване.

 
Органът, който е предоставил обезщетение съгласно първа алинея, се суброгира в правата на увреденото лице срещу лицето, причинило произшествието, или срещу неговото застрахователно предприятие с изключение на правата срещу притежателя на полицата или друго застраховано лице, причинило произшествието, доколкото отговорността на притежателя на полицата или на застрахованото лице би била покрита от неплатежоспособното застрахователно предприятие в съответствие с приложимото национално право.

Всяка държава членка е длъжна да признае суброгацията, предвидена от друга държава членка.

Параграфи 1–10 не засягат правото на държавите членки да предвидят:
а) че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;
б) правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:
i) органа, посочен в параграф 1;
ii) лицето или лицата, които отговарят за произшествието;
iii) други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.

Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да налага за изплащането на обезщетения каквито и да било изисквания, различни от предвидените в настоящата директива. По-специално държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи с оглед на изплащането на обезщетение изискването увреденото лице да докаже, че отговорното юридическо или физическо лице не е в състояние да плати или отказва да плати.

Органите, посочени в параграф 1, или образуванията, посочени във втора алинея от настоящия параграф, полагат усилия да сключат споразумение до 23 декември 2023 г.да прилагат настоящия член по отношение на техните функции и задължения и процедурите за възстановяване на разходи съгласно настоящия член.
За тази цел, до 23 юни 2023 г.всяка държава членка:
а) създава или оправомощава органа, посочен в параграф 1, с правомощия да договаря и да сключа такова споразумение; или
б) определя образувание с правомощия да договаря и сключва такова споразумение, по което органът, посочен в параграф 1, ще стане страна при създаването или оправомощаването му.
Споразумението, посочено в първа алинея, незабавно се съобщава на Комисията.
Когато споразумението, посочено в първа алинея, не бъде сключено до 23 декември 2023 г., на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, посочени в параграф 1, по отношение на възстановяването на разходите.“

В член 26 първа алинея се заменя със следното:

 
„Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да улеснят своевременното предоставяне на увредените лица, на техните застрахователи и законни представители на основната информация, необходима за уреждане на претенциите.“

Вмъква се следният член:
„Член 26а Информация за увредените лица Държавите членки, които създават или оправомощават различни органи за изплащане на обезщетения съгласно член 10, параграф 1, член 10а, параграф 1, член 24, параграф 1 и член 25а, параграф 1, гарантират, че увредените лица имат достъп до съществена информация относно възможните начини за подаване на заявление за обезщетение.“

В член 28, параграф 1 се добавя следната алинея:

 
„Държавите членки могат да изискват застраховка на автомобилистите, която отговаря на изискванията на настоящата директива, за всяко автомобилно устройство, използвано при движение по суша, което не е обхванато от определението за „превозно средство“ в член 1, точка 1 и за което член 3 не се прилага.“

Вмъкват се следните членове:
„Член 28а
Процедура на комитет
1. Комисията се подпомага от Европейския комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване, създаден с Решение 2004/9/ЕО на Комисията (*).Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (**).
2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Член 28б
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 22 декември 2021 г.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, параграф 13, четвърта алинея и член 25а, параграф 13, четвърта алинея, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от 22 декември 2021 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3. Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 2, член 10а, параграф 13, четвърта алинея, и член 25а, параграф 13, четвърта алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (***).
5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 2, член 10а, параграф 13, четвърта алинея и член 25а, параграф 13, четвърта алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 28в

 
Оценка и преглед

1. Не по-късно от пет години след съответните дати на прилагане на членове 10а и 25а, както е посочено в член 30, втора, трета и четвърта алинея, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно функционирането, сътрудничеството и финансирането на органите, посочени в членове 10а и 25а. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение. По отношение на финансирането на тези органи този доклад включва най-малко:
а) оценка на финансовия капацитет и нуждите от финансиране на органите за изплащане на обезщетения във връзка с техните потенциални задължения, като се взема предвид рискът от несъстоятелност на застрахователите по застраховка на автомобилистите на пазарите на държавите членки;
б) оценка на хармонизацията на подхода за финансиране на органите за изплащане на обезщетения;
в) ако докладът е придружен от законодателно предложение – оценка на въздействието на вноските върху премиите по договора за застраховка на автомобилистите.
2. Не по-късно от 24 декември 2030 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящата директива, с изключение на елементите, които са засегнати от оценката, посочена в параграф 1, включително по отношение на:
а) прилагането на настоящата директива по отношение на технологичните разработки, по-специално по отношение на автономните и полуавтономните превозни средства;
б) адекватността на обхвата на настоящата директива, като се имат предвид рисковете от произшествия, породени от различните моторни превозни средства;
в) под формата на преглед, ефективността на системите за обмен на информация за целите на проверките на застраховките при трансгранични ситуации, включително, ако е необходимо, оценка за такива случаи на осъществимостта на използването на съществуващите системи за обмен на информация и във всеки случай анализ на целите на системите за обмен на информация и оценка на разходите за тях; както и
г) използването от страна на застрахователните предприятия на системи, при които премиите се влияят от удостоверенията за предявени застрахователни претенции на притежателите на полици, inter alia системите „бонус-малус“ или „бонус при липса на предявени претенции“.
Когато е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение.
_____________
(*) Решение на Комисията 2004/9/ЕО от 5 ноември 2003 г. за създаване на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 34).
(**) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(***) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;
(23)

В член 30 се добавят следните параграфи:
„Член 10а, параграфи 1—12 се прилага от датата на споразумението, посочено в член 10а, параграф 13, първа алинея, или от датата на прилагане на делегирания акт на Комисията, посочен в член 10а, параграф 13, четвърта алинея.
Член 25а, параграфи 1—12 се прилагат от датата на споразумението, посочено в член 25а, параграф 13, първа алинея, или от датата на прилагане на делегирания акт на Комисията, посочен в член 25а, параграф 13, четвърта алинея.
Член 10а, параграфи 1—12 и член 25а, параграфи 1—12 обаче не се прилагат преди 23 декември 2023 г.

Член 16, втора алинея, второ изречение и трета, четвърта и пета алинея се прилагат от 23 април 2024 г. или от датата на прилагане на акта за изпълнение на Комисията, посочен в член 16, шеста алинея, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.“

Член 2

 
Транспониране
1. До 23 декември 2023 г. държавите членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.
Те прилагат тези разпоредби от 23 декември 2023 г.
Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф до 23 юни 2023 г. държавите членки приемат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с измененията, посочени в член 1, точки 8 и 18 от настоящата директива, по отношение съответно на член 10а, параграф 13, втора алинея и член 25а, параграф 13, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО.
2.12.2021 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 430/21

Когато държавите членки приемат разпоредбите, посочени в настоящия параграф, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 4
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите членки.
Съставено в Страсбург на 24 ноември 2021 година.
За Европейския парламент
Председател
D. M. SASSOLI
За Съвета
Председател
A. LOGAR

 
Изявление на Комисията
Комисията остава ангажирана със защитата на висока степен на закрила на жертвите в контекста на Директивата за автомобилното застраховане. Нашата цел е да гарантираме, че жертвите, включително в трансгранични ситуации, получават възможно най-бързо обезщетение и не подлежат на непропорционални процедурни изисквания, които биха могли да възпрепятстват достъпа им до обезщетение. Ефективността на обезщетението зависи до голяма степен от това дали то се извършва своевременно. Във връзка с това отбелязваме загрижеността, изразена многократно от Европейския парламент, що се отнася до различията между държавите членки по отношение на давностните срокове, т.е. съответния срок, през който увреденото лице може да предяви иск. Комисията ще разгледа внимателно този въпрос и ще проучи възможните средства за правна защита с цел по-нататъшно засилване на защитата на жертвите, ако доказателствата сочат, че е оправдано действие на равнището на Съюза.

Калкулаторът за Злополука на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховка Злополука, която осигурява защита срещу събития в резултат на инцидент или болест, и които могат да доведат до временна неработоспособност, инвалидност или смърт, и може да бъде допълнена с покрития за медицински разходи, дневни пари за болничен престой, суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие злополука.

Калкулаторът за Здравни застраховки на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховки за индивидуални, семейни и фирмени пакети за покрития за Извънболнична и Болнична помощ за заболявания и злополуки, както и за Профилактични прегледи и изследвания.

Калкулаторът за Пътуване в чужбина на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховка на Медицински разходи и други рискове при пътуване в чужбина.

Калкулаторът за Автокаско на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения по Автокаско.

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТИ – ФИРМЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА БИЗНЕСА

Имущества - застраховани суми (bgn/eur):

Отговорности – желани лимити на отговорност / застраховани суми, BGN:

Обороти и ФРЗ ориентировъчни, BGN:

Застраховка автокаско - запитване

Застраховка за дома - запитване

Застраховка срещу злополука - запитване

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да ви изпратим подробен специализиран въпросник по въпросните покрития, да Ви зададем уточняващи въпроси за възможните оптимални решения, и да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. Ще ни помогнете, ако ни предоставите коментари по долната примерна структура на покрития. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес data.protection.officer@zastra.bg.

 Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Доброволни здравни застраховки - запитване

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да ви изпратим подробен специализиран въпросник по въпросните покрития, да Ви зададем уточняващи въпроси за възможните оптимални решения, и да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. Ще ни помогнете, ако ни предоставите коментари по долната примерна структура на покрития. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес data.protection.officer@zastra.bg.

 Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Настоящата Политика за използване на „бисквитки“ (Политиката) се отнася до уебсайта www.zastra.bg (наричан по-долу и за краткост Уебсайта или Сайта), администриран от:

„АКРЕА ИНС“, ЕООД, ЕИК 205518172, застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор.

Надзор и контрол върху дейността на „АКРЕА ИНС” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ №16.

Политиката за използване на „бисквитки“ е неразделна част от Политика за зашита на личните данни на „АКРЕА ИНС” ЕООД и е неразривно свързана с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес www.zastra.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, и има за цел да информира всяко лице, което достъпи до www.zastra.bg (наричан Уебсайта или Сайта) в World Wide Web, че Уебсайтът използва „бисквитки“, за какви цели е това използване, възможността потребителят да ги управлява или да се откаже от тях.

„АКРЕА ИНС” ЕООД използва бисквитки или подобни инструменти на Уебсайта, за да подобри неговото представяне и да усъвършенства потребителското преживяване на посетителите.

 

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузър на крайно устройство (персонален компютър, мобилен телефон, таблет или друго дигитално устройство), през което посетител достъпва различни страници и сайтове в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят разпознаваем терминала на посетителя, когато той се завръща отново на Уебсайта и така съдържанието да бъде представяно по начин, адаптиран към неговите предпочитания.

„Бисквитките“ се използват и при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, относно поведението на посетителите и как потребяват Уебсайта, което позволява да подобряваме непрекъснато структурата и съдържанието на Сайта, без да идентифицираме всеки отделен посетител.

 

За какви цели използваме „бисквитки“?

 1. Правилното функциониране на Уебсайта.
 2. Улесняване ползваемостта на Уебсайтаи подобряване на неговата работа.
 3. Разграничаване на потребители и сесии, определяне на нови сесии.
 4. Съхраняване на информация за потребителското поведение.
 5. Събиране и съхраняване на статистически данни с цел извършване на анализ, като например, но не само:
 • брой посетители на страница;
 • най-посещавани страници;
 • време, прекарано на страницата;
 • източник на трафик и начин, по който е достигната Интернет платформата;
 • възникнали грешки и др.

 

Какви „бисквитки“ използва Уебсайта и за какво служат?

 1. Сесийни „бисквитки“.

Този тип „бисквитки“ съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Сесийните „бисквитки“ улесняват ползването на сайта. Те не събират информация от крайното устройство на потребителя. Изтриват се автоматично, когато същият напусне Уебсайта или прекрати сесията на даден браузър. Когато същият потребител се върне към сайт, който е създал тази „бисквитка“, той ще бъде третиран като нов посетител.

 1. Постоянни „бисквитки“.

Постоянните „бисквитки“ остават в конкретния браузър, докато не бъдат изтрити ръчно или докато браузърът не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в „бисквитката“. Те се използват за по-персонализирано представяне на информацията на екрана и за обезпечаване на сигурността. Също така те дават възможност да събираме информация относно сърфирането, статистически данни за използването на Уебсайта с цел непрекъснато подобряване на дизайна и функционалността. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 1. „Бисквитки“ на трета страна.

Уебсайтът съдържа препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове като Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, Instagram, уебсайтове на партньори и др. Възможно е при посещение на тези сайтове или отваряне на съдържание от тях, на крайното устройство на потребителя да се запазват „бисквитки“, които се дефинират като „бисквитки на трети страни“. Ние нямаме контрол върху тяхното генериране и управлението им. Можеш да потърсиш информация за тях на сайтовете на съответните трети страни.

 

Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Бисквитките сами по себе си не изискват лична информация, за да се използват и в много случаи дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на „бисквитки“ с цел улесняване на някои функции за потребителя или създаване на потребителско преживяване, пригодено за предпочитанията на конкретен посетител на Уебсайта. Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Тези данни са криптирани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

 

За какво се използват личните данни?

Разбери повече в Политика за защита на личните данни на „АКРЕА ИНС“ ЕООД .

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всеки потребител може да блокира получаването на „бисквитки“, да изтрие всички или част от тях, или да зададе настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да посети www.zastra.bg. Имай предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на Уебсайтa и върху потребителското преживяване.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“.

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на съответния браузър.

ЛИЦЕНЗ

ZASTRA.BG е най-модерна интернет платформа за продажби на застраховки онлайн, собственост на и администрирана от „АКРЕА ИНС“ ЕООД, ЕИК 205518172.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД  е под надзора и контрола върху дейността на Комисията за финансов надзор на Република България, София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие –майка на застраховател.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД няма договорно или каквито и да са други задължения и договорки да извършва застрахователно посредничество изключително или предимно за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява и защитава интересите на своите клиенти – ползватели на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД комуникира по открит, честен и неподвеждащ начин, като маркетинговите и рекламни послания са ясно обозначени като такива.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД гарантира, че нашите политики относно получаваните възнаграждения не вредят на способността ни да действаме в съответствие с интересите на клиента и не ни пречат да отправяме подходяща препоръка или да представяме информация по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин. Възнагражденията ни не представляват стимул за препоръчването на определен продукт на клиентите.

Ние не допускаме задължението ни за защита на интересите на клиентите да е в конфликт с получаваните възнагражденията.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД предоставя професионални съвети и персонализирани препоръки единствено въз основа на справедлив обективeн анализ на застрахователния пазар и най-добрите предложения на застрахователните компании, на базата на информацията, предоставена от Клиента в писмен вид. Ползвателят на застрахователни услуги, обаче, винаги сам взима крайното информирано решение за избора и сключването на застраховката.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД, при определени обстоятелства, може да предлага стандартизирани и унифицирани застрахователни продукти не на базата на персонализиран съвет или препоръка. Във всеки случай, обаче, на ползвателя/потребителя се предоставя достатъчна информация, така че да бъде взето информирано решение относно това дали застраховката е подходяща за неговите/нейните нужди.    

„АКРЕА ИНС“ ЕООД  получава възнаграждението си под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към брокера, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за специфични конкретни случаи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/ за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания

 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Общи положения.

1.1. Настоящите Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания (наричани от тук нататък Условия/та) уреждат взаимоотношенията между „АКРЕА“ ЕООД, https://akreains.com, (наричано по-долу за краткост БРОКЕР или ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР) и ползвател на застрахователни услуги (наричан по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛ), възникващи по повод предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние, електронни поръчки за застрахователни продукти, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайтa на БРОКЕРА с адрес https://zastra.bg/ (наричан Уебсайта) и/или мобилни приложения в Google Play (Android) и AppStore (iOS).

1.2. Използвайки този уебсайт с адрес https://zastra.bg/, ползвателят на застрахователни услуги (клиентът) се съгласява с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ги приема.

За БРОКЕРА:

„АКРЕА“ ЕООД, ЕИК 205518172, е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор в рубриката “Застрахователни брокери” тук: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg . Надзор и контрол върху дейността на „АКРЕА” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

“АКРЕА” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие–майка на застраховател.

При предоставяне на услугите си, “АКРЕА” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

При възлагане от страна на ПОЛЗВАТЕЛ„АКРЕА” ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява интересите на ползвателя на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„АКРЕА” ЕООД не предоставя съвети и лични препоръки въз основа на справедлив анализ, а единствено обективна информация в писмен вид и/ или публикувана на Уебсайта. Ползвателят на застрахователни услуги сам взима информирано решение за избор на застраховка въз основа на предоставената информация.

За ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ПОЛЗВАТЕЛ/ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Услугите, които БРОКЕРЪТ предоставя посредством Уебсайта, са предназначени за пълнолетни, дееспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, както и юридически лица, и други правни образувания, които имат право да сключват договори съгласно законите на Република България.

С поръчката на застраховка през Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че отговаря на изискванията по предходното изречение и всеки застрахователен договор, сключен от лице, които не покрива тези изисквания, ще се счита за недействителен.

 1. Прилагане.

2.1. Условията се прилагат във всички случаи, когато ПОЛЗВАТЕЛ/КЛИЕНТ, чрез поръчка на застраховка посредством Уебсайта, възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователно посредничество от разстояние, сключва договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и/или заплаща дължима застрахователна премия посредством Уебсайта.

2.2. При възлагане на застрахователно посредничество от разстояние, съответно сключване на застрахователен договор от разстояние, БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ не са във физически контакт помежду си от датата на отправяне на предложението до сключването на договора и използват изключително средство за комуникация от разстояние (едно или повече).

2.3. С поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта, или с подаването на поръчка за доставка на застраховка през уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

 1. Терминология и дефиниции.

ПОЛЗВАТЕЛ/ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – всяко лице, което посещава и ползва услуга, предлагана на интернет страницата и/или налични мобилни приложения.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – Лицензиран професионален посредник в застрахователната дейност, представлява и защитава интересите на Застрахования клиент, дава пълна информация за най-изгодните за Клиента условия, може да работи с всички застрахователи.

Услугите на застрахователния брокер са безплатни за клиента. Възнаграждението му се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователната компания.

Контрол върху дейността на застрахователните брокери осъществява Комисията за финансов надзор.

Потребителско име – уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която потребителят на застрахователни услуги се индивидуализира на интернет страницата и/или мобилни приложения.

Парола – уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира ползвателя/потребителя на застрахователни услуги.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Виртуален ПОС терминал – логически дефинирано ПОС устройство в системата на Банка, обслужваща Застрахователния брокер, предназначено за приемане на картови плащания през Интернет чрез уебсайт или мобилно приложение.

Застраховащ – лицето, което сключва застрахователния договор.

Застрахован – лицето, което има застрахователен интерес, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор.

Застрахователно събитие – е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Траен носител – хартиен носител или всеки друг носител, който дава възможност на ползвателя/потребителя да съхранява информация адресирана лично до него по начин, осигуряващ бъдещ достъп до тази информация за период, съответстващ на целите, за които е създадена, и който позволява възпроизвеждането на тази информация, без тя да е променяна.

Сертификат „Зелена карта“ – международен сертификат за застраховка, издаден от името на национално бюро по т. 35 в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Договор за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние – договор, с който ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА да извърши посредничество за сключване на застрахователен (ни) договор (и), при който от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние – всеки договор, между застрахователна компания и ПОЛЗВАТЕЛ, сключен с посредничеството на БРОКЕРА, при която от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Въпросник – съвкупност от въпроси, имащи за цел определяне на обекта на застраховане, застраховащия, застрахованото лице, рисковия профил, друга информация и данни от значение за сключване на застрахователния договор, независимо от тяхното формулираме, формат и начин на отправяне към ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Електронна поръчка – заявка за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА, направена чрез Уебсайта, където в рамките на заявката ПОЛЗВАТЕЛЯТ собственоръчно избира застрахователен продукт и/ или застрахователна компания, въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица, въвежда данни за застрахования обект и друга информация необходима за сключване на застрахователен договор.

За Електронна поръчка по смисъла на Условията се счита и заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на Третата страна е достъпен след клик и препращане от Уебсайт на БРОКЕРА.

За Електронна поръчка по смисъла на Условията се счита и заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез Уебсайт на БРОКЕРА, достъпен след клик и препращане от сайт на Третата страна.

Изпълнение на поръчката – Електронната поръчката се счита за изпълнена, след като са завършени всички посочени по-долу действия:

 • платен е размерът на всички дължими по полицата суми (еднократна премия или първа дължима вноска при разсрочено плащане на премията, данъци, вноски за Гаранционен и Обезпечителен фонд, други суми, определени от застрахователя) и
 • БРОКЕРЪТе предал на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица и всички прилежащи към нея документи, включително сертификат „Зелена карта“ и знак по чл. 487 от Кодекса на застраховането, когато се издават такива.

Имейл на брокера – електронен адрес clients@zastra.bg за изпращане и получаване от БРОКЕРА на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето на услуги по застрахователно посредничество от разстояние.

Имейл на ПОЛЗВАТЕЛЯ  посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи, свързани с предоставянето на услугите по застрахователното посредничество от разстояние, включително сключването на договор за застрахователни услуги от разстояние.

Застраховащ – лице, което сключва застрахователния договор.

Застрахован – физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага или интереси са предмет на застрахователен договор.

Застрахователна полица – част от застрахователния договор, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, застрахователен посредник, както и подписите на страните по договора.

Уебсайт/а – виртуален ресурс, обособеното място в глобалната Интернет мрежа, с унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси, достъпни на адрес: https://zastra.bg/, посредством който БРОКЕРЪТ предоставя услуги по застрахователно посредничество, възможност за покупка на застрахователни продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на https://zastra.bg/ има за цел да информира лица с неограничен достъп до интернет, относно БРОКЕРА, предлаганите продукти и услуги.

 1. Предлагани продукти и услуги.

4.1 През УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да сключи застрахователен договор от разстояние чрез посредничеството на БРОКЕРА и използвайки изцяло електронни средства и без да е необходимо да посещава негов офис. Видовете застраховки, които се предлагат през Уебсайта са подробно описани на него. В случай на интерес към застраховка, за която няма възможност за сключване от разстояние, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към служител на БРОКЕРА на посочените в Уебсайта контакти или като попълни заявка за оферта през Уебсайта.

4.2. Сключване на договор с БРОКЕРА:

4.2.1. В отношенията между Застрахователния брокер и Клиента всички изявления и документи, изпратени между страните се приемат за електронни документи, подписани с електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи и имат силата на валидни оригинални документи, с положен от съответната страна саморъчен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.

4.2.2. Застрахователния брокер и Клиента се уговарят, съгласяват и признават, че в отношенията помежду им стойност на саморъчен подпис, на основание ЗЕДЕУУ, имат следните електронни средства, с които се подписват електронни изявления/документи:

– Квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) – за подписване на електронни изявления/документи от страна на Брокера.

– Цифров сертификат издаден от доставчик на удостоверителни услуги (усъвършенстван електронен подпис издаден на база Квалифицирано Удостоверение за Усъвършенстван електронен подпис) съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) – за подписване на електронни изявления/документи от страна на Брокера.

– Маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон (електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) за подписване на електронни изявления/ документи от страна на Клиента.

4.2.2. Чрез използването на сайта за онлайн застраховане https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, Вие сключвате Договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД, съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.

4.2.3. Чрез маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон, Клиентът възлага на Брокера да сключи и подпише от името на Клиента и за негова сметка конкретен договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която клиентът е избрал, използвайки уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения. Гореописаното има силата на Възлагателен договор.

4.2.4. Възлагателният договор между Клиента и Застрахователния брокер се счита сключен от датата и часа на маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон при подаване на електронна поръчка от клиента за доставка на застраховка чрез уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения.

4.2.5. Възлагателният договор се сключва за конкретно подадена от Клиента поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да достави на клиента застрахователната полица квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи (включително и по e-mail), и заплащане на дължимата премия от страна на клиента.

4.2.6. Със запознаването си със и приемането на настоящите Общи условия, потребителят на застрахователни услуги (клиентът) дава съгласието си на застрахователният брокер да подписва от негово име застрахователния договор и другите прилежащи документи, като е съгласен и застрахователният брокер да подпише застрахователния договор и другите прилежащи документи от името на застрахователя, в съответствие със Закона за задълженията и договорите.

4.2.7. С подаването на поръчка за доставка на застраховка през уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, потребителят на застрахователни услуги (клиентът) се съгласява да получи застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплати дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откаже от сключения с лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

4.2.8. При желание за отказ на поръчката, преди нейното получаване е необходимо потребителят на застрахователни услуги (клиентът) да уведоми за това лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД на clients@zastra.bg.

„Акреа” ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото на отказ от сключения с Дружеството договор. След изтичане на 14 дневен срок, в случай че потребителят на застрахователни услуги (клиентът) иска да се откаже от сключения чрез лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД застрахователен договор, той/тя трябва да се обърне директно към застрахователното дружество, което е издало полицата.

4.2.9. Разходите по доставката на полицата, платени от потребителя на застрахователни услуги (клиента), не подлежат на възстановяване.

 1. Цена на предлаганите продукти и услуги.

5.1 Възнаграждението на БРОКЕРА за предоставяните услуги по застрахователно посредничество е под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия и дължима от съответната застрахователна компания. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към БРОКЕРА, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

5.2 Цената на застрахователните продукти се формира индивидуално въз основа на конкретно посочени параметри, валидни за лицето или обекта на застраховане – възраст, рискова група, местонахождение, квадратура на имота, година на производство на автомобила и други критерии в зависимост от вида на застраховката, изискванията на конкретния застраховател и съгласно действащата, към момента на изпращането на Електронната поръчка за застраховка, тарифа на застрахователя.

В цената на застрахователните продукти са включени и дължимите съгласно действащото законодателство данъци, а при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, вноската за Гаранционния фонд, и цената на знака по чл. 487 от Кодекса за застраховането.

Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество и за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката. Информацията на уебсайта https://zastra.bg/ се актуализира своевременно при промяна на тарифите и/или условията на застрахователните дружества, така че оределената за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

5.3. Съгласно Закона за данък върху застрахователните премии към застрахователната премия се начислява и събира данък от 2 (два) процента.

5.4 Валутата за плащане на дължимите застрахователни премии през Уебсайта е в български лева (BGN). В случай, че дължимата от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), сумата се преизчислява в лева по дневния валутен курс на БНБ.

5.5 БРОКЕРЪТ не начислява допълнителна такса за плащане през Уебсайта. Въпреки това, банката – издател на карта, може да начислява такса за всяка операция с карта. За допълнителна информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към обслужващата го банка.

5.6 При плащане на разсрочени вноски по полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стикерът и сертификатът „Зелена карта“ се изпращат на адрес, посочен от ползвателя на застрахователната услуга, в срок до 3 (три) работни дни от датата на плащане на премията.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА

 1. Достатъчно време предиПОЛЗВАТЕЛЯ да бъде обвързан от договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, БРОКЕРЪТ задължително му предоставя чрез Уебсайта информация за избраната застрахователна компания, застрахователната услуга и застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324, чл. 325, чл. 326 и чл. 328 от Кодекса за застраховането, в това число:
 • Преддоговорна Информация за БРОКЕРА;
 • Информационен документ за застрахователен продукт;
 • Преддоговорна Информация за Застрахователя;
 • Общи и/или Специални условия по съответния застрахователен продукт;
 • Крайната цена с включени всички данъци и такси;
 • Всички допълнителни разходи, ако такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими отПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • Начин на плащане и изпълнение на услугата;
 • Наличието или липсата на право наПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения от разстояние застрахователен договор, както и условията, срока и начина за неговото упражняване.
 1. Когато застрахователната услуга се предоставя на територията на Република България, информацията по-горе се предоставя на български език.
 2. БРОКЕРЪТполучава отПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за извършване на застрахователно посредничество и сключване на договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и определя изискванията и потребностите на кандидата за застраховане посредством отговори на въпроси, поставени в Уебсайта.
 3. БРОКЕРЪТсистематизира и публикува наУебсайта обективна информация за покрити рискове, размер на застрахователната премия, друга информация във връзка със застрахователния договор.
 4. БРОКЕРЪТсе задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията наУебсайта да се поддържат винаги коректни и актуални, а така също и:
 • да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел;
 • да организира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;
 • да съхранява записи за застрахователните договори, сключени посредствомУебсайта.
 1. При заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане отУебсайта на БРОКЕРА, задълженията по РАЗДЕЛ II, т. 1, с изключение на задължението за предоставяне на преддоговорната информация за БРОКЕРА и задълженията по РАЗДЕЛ II, т.5, са на третата страна.
 2. При отправено искане от страна наПОЛЗВАТЕЛЯБРОКЕРЪТ може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие.
 3. БРОКЕРЪТне носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени отПОЛЗВАТЕЛЯ данни.
 4. БРОКЕРЪТне носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в коитоПОЛЗВАТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска, застрахователния интерес и за сключването на застрахователен договор.
 5. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването наПОЛЗВАТЕЛЯ, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Уебсайта или сървърите на БРОКЕРА.
 6. БРОКЕРЪТне носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на интернет сайтове на трети страни, връзки към които са поместени наУебсайта, нито за вреди, произтичащи от информацията, публикувана на тези сайтове.
 7. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера наПОЛЗВАТЕЛЯ или за загуба на данни във връзка с използване на Уебсайта.
 8. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящитеУсловия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.
 9. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди в случай, че застраховател откаже да сключи, измени, продължи или прекрати застрахователен договор сПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение на БРОКЕРА.
 10. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, ако застраховател измени или прекрати застрахователен договор сПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение от страна на БРОКЕРА.
 11. БРОКЕРЪТне носи отговорност за грешно въведена стойност отПОЛЗВАТЕЛЯ при плащане на вноски по вече сключени застрахователни полици, както и за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни.
 12. БРОКЕРЪТне носи отговорност, ако поради неплащане или забавено плащане от страна наПОЛЗВАТЕЛЯ на цялата или част от дължимата сума по застрахователна полица, застрахователна компания откаже да плати изцяло или частично застрахователно обезщетение и/или застрахователния договор не влезе в сила или застрахователния договор бъде изменен, прекратен.
 13. „АКРЕА ИНС“ ЕООДима право по всяко време и без предизвестие да променя настоящитеУсловия. Всяко изменение ще бъде обявено на Уебсайта и продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за уведомен и обвързан с направените актуализации.

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ/ЗАСТРАХОВАЩИЯТе длъжен да подава вярна и пълна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване, изменение и/или прекратяване на застрахователни договори, както и във връзка с използването наУебсайта.
 2. ПОЛЗВАТЕЛЯТсам взима информирано решение за избор на застраховка и/или застрахователна компания въз основа на обективна информация, публикувана наУебсайта на БРОКЕРА.
 3. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че БРОКЕРЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.
 4. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява БРОКЕРЪТ да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество, всяка информация, данни и документи, предоставени чрез Уебсайта във връзка с възлагането и извършването на услугите по застрахователно посредничество от разстояние и че информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.
 5. С приемане на настоящитеУсловия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изрично съгласието си по смисъла на чл. 13, ал. 1, изречение 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на договора за възлагане и договора за предоставяне на застрахователни услуги от разстоянието да започнат преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване на правото на отказ по Раздел V по-долу.
 6. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава от БРОКЕРА всякаква информация/ документи/ известия на посочени от него имейл адрес и/ или телефон.
 7. ПОЛЗВАТЕЛЯТняма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованото/ите лице/а.
 8. С настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се счита за известен, че задължително условие за влизане в сила на застрахователния договор е плащането на дължимата застрахователна премия или съответно на първата вноска, при избрано разсрочено плащане, като и че в общите и специалните условия на съответния застраховател може да са предвидени и други изисквания за влизане в сила на договора.
 9. Преди сключване на застрахователен договор,ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен, да се запознае с предвидените в общите и специалните условия на избрания застраховател основания и ред за прекратяване му.
 10. В случите, когато плащането на застрахователната премия е разсрочено на вноски,ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да следи и спазва посочения в застрахователната полица срок за плащане, както и да вписва коректна стойност на дължимите от него застрахователни премии БРОКЕРЪТ няма задължение да напомня на ПОЛЗВАТЕЛЯ за наближаващия срок на плащане на застрахователните премии и не носи никаква отговорност в случай на прекратяване на застрахователен договор, поради неплащане на застрахователна премия.
 11. ПОЛЗВАТЕЛЯТсе задължава да не използва откраднати и/или фалшиви дебитни или кредитни карти, като в случай че използва такива, носи наказателна отговорност.
 12. При поискванеПОЛЗВАТЕЛЯТ може да получи допълнителна информация за застрахователните продуктите и услугите предлагани онлайн през уебсайта на БРОКЕРА.

 

РАЗДЕЛ IV. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

За целите на настоящите Условия, с поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ приема условията и възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние, с което договорът за възлагане се счита за сключен.

Договорът за застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна Електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор.

 1. Права и задължения на СТРАНИТЕ.

1.1 Права и задължения на „АКРЕА ИНС“ ЕООД в качеството му на ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР:

1.1.1 да представлява ПОЛЗВАТЕЛЯ пред застрахователните компании;

1.1.2 да получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на настоящия договор;

1.1.3 да договаря възможно най-добрите условия за ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на застраховката;

1.1.4 да отправя към застрахователните компании предложения за сключване на застрахователни договори;

1.1.5 да набира и систематизира информация за покритите застрахователни рискове, размера на застрахователната премия, правата и задълженията по застрахователния договор;

1.1.6 да подготвя в съответствие с предоставените му от ПОЛЗВАТЕЛЯ пълномощия документите, необходими за сключване на застрахователен(и) договор(и);

1.1.7 да представя на ПОЛЗВАТЕЛЯ, получените оферти, а след избор от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на застрахователна компания и конкретен продукт, да сключва от негово име и за негова сметка застрахователен договор;

1.1.8 да обслужва изцяло комуникацията и документооборота между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователната компания до сключване на застрахователния договор, тъй като след това комуникацията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователя се осъществява директно;

1.1.9 да изпълнява добросъвестно задълженията си и да предоставя подробна информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, която да не го въвежда в заблуждение;

1.1.10 orганизира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;

1.1.11 може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие;

1.1.12 не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите в които ПОЛЗВАТЕЛЯ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска и застрахователния интерес, и за сключването на застрахователния договор.

1.1.13 когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е предоставил цялата необходима информация за оценка на риска и сключване на застрахователен договор, БРОКЕРЪТ има право да откаже възлагането, за което уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно по електронна поща (имейл) или директно чрез съобщение посредством Уебсайта. В този случай, БРОКЕРЪТ няма задължение да посредничи за сключване на застрахователен договор и да осъществява каквато и да било друга посредническа услуга.

1.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

1.2.1 има право да получи от БРОКЕРА оферти за конкретен застрахователен продукт, отправени от една или няколко застрахователни компании, както и да изисква допълнителна информация във връзка с отправените оферти;

1.2.2 има право сам да избере желаната от него застраховка и застрахователното дружество, с което да бъде сключен договор;

1.2.3 може да поиска съдействие от БРОКЕРА при уреждане на претенции по настъпило застрахователно събитие;

1.2.4 е длъжен да следи и спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор;

1.2.5 има право да изисква от БРОКЕРА, същият да извършва дейността, която му е възложена, при съблюдаване интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

1.2.6 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да не приеме сключването на предлагания от БРОКЕРА застрахователен договор и да оттегли отправеното възлагане за сключването на застрахователен договор, без да дължи възнаграждение;

1.2.7 се задължава да предостави на БРОКЕРА цялата необходима информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане;

1.2.8 е длъжен да предаде на БРОКЕРА определената по застрахователен договор премия и съответния данък върху нея.

 1. Влизане в сила и срок на Договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор. Той влиза в сила с приемане на Условията и се прекратява с изпълнение на Електронната поръчка от страна на БРОКЕРА.

 1. Поверителна информация.

БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ, страни по Договор за възлагане на застрахователно посредничество, се задължават да пазят и да не предоставят на трети страни без изричното писмено съгласие на другата страна, всяка поверителна информация, вкл. професионални и търговски тайни, станала им известна във връзка с изпълнението на този договор, нито да използват тази информация по начин и за цели, накърняващи интересите на другата страна.

По смисъла на тези Условия „поверителна информация“ е всяка информация, която не е публично известна и не може да бъде получена по общодостъпен начин, отнасяща се до управлението на някоя от страните, търговски, финансови и маркетингови дейности, бизнес планове, производствени процеси, компютърни програми и данни, свързани с развитието и доброто търговско име на някоя от СТРАНИТЕ, лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация, която някоя от СТРАНИТЕ е поискала да се пази в тайна.

 1. Прекратяване на договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се прекратява по един от следните начини:

4.1 с оттегляне на възлагането от ПОЛЗВАТЕЛЯ по смисъла на точка 1.2.6;

4.2 с изпълнение на Договора за застрахователно посредничество от разстояние от БРОКЕРА, без да е необходимо изрично волеизявление на БРОКЕРА или ПОЛЗВАТЕЛЯ;

4.3 при отнемане на разрешението на БРОКЕРА за извършване на дейност, за което ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъда уведомени;

4.4 при други основания, предвидени в закона.

След прекратяване на договора за възлагане, всички бъдещи претенции и спорове относно неизплатени суми по настъпили застрахователни събития, не спазени условия на застрахователния договор, както и възникнали спорове следва да се уреждат между ПОЛЗВАТЕЛЯ и съответната застрахователна компания, издател на застрахователната полица.

 

РАЗДЕЛ V: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ РАЗСТОЯНИЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние се заявява от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като последният извърши последователно стъпките, описани в настоящия раздел от Условията.

След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ посети Уебсайта, същият има възможност да се запознае с преддоговорната информация за БРОКЕРА, както и да избере застрахователен продукт, който се предлага онлайн, след което да инициира сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА.

За целите на настоящите Условия, възможностите за сключване на застрахователен договор от разстояние са както следва:

А. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез Уебсайта на БРОКЕРА.

 1. Попълване на въпросник.

1.1 След направен избор на продукт и натискане на бутон „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“Уебсайтът автоматично насочва ПОЛЗВАТЕЛЯ към процеса по сключване на застраховка.

1.2 На този етап е необходимо да бъде въведена цялата информация от въпросника (да бъдат отговорени всички въпроси, поставени пред ПОЛЗВАТЕЛЯ в онлайн форма или посредством чат), с цел изготвяне на предложение/ оферта за избрания застрахователен продукт. Изискуемите данни следва да бъдат попълнени изчерпателно и вярно.

1.3 В процес на попълване на въпросника, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва номер на мобилен телефон и имейл, които ще използва при ползване на застрахователни услуги чрез Уебсайта на БРОКЕРА.

 1. Преглед и потвърждение.

2.1 Преди да подаде Електронна поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да провери въведената информация и при необходимост да направи съответните корекции.

2.2 С натискане на бутона „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава коректността на въведените данни и декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Условия.

2.3 Уебсайтът обработва въведената във въпросника информация и в зависимост от спецификата на съответния застрахователен продукт, калкулира цена на застраховка или събира оферти от една или няколко застрахователни компании.

2.4 За целите на конкретно застрахователно посредничество и съгласно изискванията, поставени от застрахователните компании, БРОКЕРЪТ има право да поиска от ПОЛЗВАТЕЛЯ допълнителна информация, данни и документи, които не са посочени във въпросника и Условията, но са от значение за сключване на застрахователен договор.

 1. Получаване на оферти.

3.1 Въз основа на получената информация по РАЗДЕЛ IV, секция А, т. 1 и т. 2, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава персонализирани оферти за сключване на застраховка.

3.2 В Уебсайта, БРОКЕРЪТ посочва единствено параметрите на офертите без да дава съвет въз основа на справедлив анализ, относно най-подходящ застрахователен продукт. Информацията се публикува по реда на нейното получаване.

3.3 Преди да направи своя избор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с преддоговорната информация за избрания застраховател, информационния документ, приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт, които са поместени към всяка конкретна оферта или на Уебсайта за конкретен продукт.

 1. Избор на застраховател.

4.1 Въз основа на предоставената информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам прави преценка относно най-подходящата за него застраховка и взима информирано решение относно предпочитаните застрахователна компания и продукт.

4.2 С натискането на бутон „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛВАТЕЛЯТ изпраща поръчка за сключване на застрахователен договор и потвърждава, че се е запознал с документите по т. 3.3.

 1. Застрахователна премия. Плащане.

5.1 Застрахователните премии по продуктите, предлагани през Уебсайта, се заплащат в български лева (BGN) чрез дебитна или кредитна карта, посредством предоставената функционалност на Уебсайта. За някои продукти е възможно заплащане на дължимата премия чрез банков превод, като за всеки отделен продукт БРОКЕРЪТ посочва наличието на подобна възможност на Уебсайта.

5.2 ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира начин на плащане на застрахователната премия и посредством Уебсайта заплаща дължимата сума.

5.3 БРОКЕРЪТ не носи отговорност за некоректно попълнена информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. Сключване на застрахователен договор от разстояние и доставка на застрахователната полица.

6.1 Полици, сключени от разстояние по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и платени посредством Уебсайта на БРОКЕРА чрез дебитна или кредитна карта:

6.1.1 След като Електронната поръчка е завършена през Уебсайта и е приета от БРОКЕРАПОЛЗВАТЕЛЯ получава съобщение на посочената от него електронна поща (имейл) с информация за сключената застрахователна полица, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия. Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация съгласно предходното изречение не представлява застрахователната полица.

6.1.2 Договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърждение за успешно заявена застрахователна полица чрез електронни средства за комуникация, от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

6.1.3 БРОКЕРЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица, възпроизведена на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от БРОКЕРА придружена от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта“ по чл. 488 от Кодекса за застраховането на посочен от него адрес и начин.

6.1.4 Доставки се извършват съгласно графика на куриерската компания, с която БРОКЕРЪТ има сключен договор. При получаване на пратката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да се легитимира пред куриера с документ за самоличност, за да получи полицата и всички прилежащи към нея застрахователни документи.

6.1.5 В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на доставката. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения адрес в срока за доставка или не бъде осигурен достъп за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, БРОКЕРЪТ не носи отговорност за възможните негативни последици за ПОЛЗВАТЕЛЯ от това.

6.2 Полици, сключени от разстояние по други видове застрахователни продукти:

След успешно платена Електронна поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА през УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ получава на посочен от него имейл адрес (под формата на прикачени документи) застрахователната полица, заедно с всички прилежащи условия и документи, както и линк към текста на настоящите Условия.

Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на сключен застрахователен договор. В някой случаи е възможно застрахователният договор/полица да бъде изпратен до адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ по куриер, като това се договаря изрично за всяка отделна поръчка между БРОКЕРА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Б. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане от Уебсайта на БРОКЕРА.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира застрахователен продукт. Преди да продължи към сайт на трета страна, където ще сключи застраховка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с Условията и да потвърди, че ги е прочел като постави на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес  https://zastra.bg/ за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта. С това действие ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

С натискане на бутона „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“ПОЛЗВАТЕЛЯТ бива препратен към сайта на третата страна (застрахователна компания), с което започва процеса по сключване на застрахователен договор от разстояние съгласно изискванията и условията на третата страна. БРОКЕРЪТ няма отношение и не носи отговорност за действията или липсата на такива от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ след напускане на Уебсайта, както и не носи отговорност за условията, процеса и услугата, предоставени от застрахователната компания

 

РАЗДЕЛ VI. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

 1. ВсекиПОЛЗВАТЕЛ, физическо лице, който действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения застрахователен договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора.
 2. За да упражни правото на отказ по т.1,ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати писмена молба до БРОКЕРА на електронна поща с адрес clients@zastra.bg, съдържаща най-малко следната информация – три имена на титуляря по полицата, номер на застрахователен договор, телефон за връзка, изразено желание за прекратяване на застрахователния договор. Документът следва да бъде приложен:
 • в оригинал, подписан с квалифициран електронен подпис или
 • сканирано копие със саморъчно положен подпис.
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТняма право на отказ при застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок,по-малък от един месец.
 2. В случай чеПОЛЗВАТЕЛЯТ желае да упражни правото на отказ по РАЗДЕЛ VI, т.1 от Условията за вече влязла в сила застрахователна полица, той следва да се обърне към застрахователната компания, с която е сключен застрахователния договор. Застрахователят има право да задържи частта от премията и данъка върху същата за периода, в който е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.
 3. За да упражни правото си на отказ по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по РАЗДЕЛ VI,т.1, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на застрахователя, съответно на застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Начинът на връщане се уточнява между ПОЛЗВАТЕЛЯ и БРОКЕРА, посредством комуникация по електронна поща, за всеки отделен случай.
 4. След изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ или при прекратяване на договора за възлагане с изпълнение на поръчката по реда на РАЗДЕЛ X, т. 6.2,ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор сключен през Уебсайта, като се обърне директно към застрахователното дружество, издател на полицата.
 5. В случай, че поради някаква причинаПОЛЗВАТЕЛЯТ заплати повече от веднъж размера на дължима застрахователна премия по конкретна Електронна поръчка, същият може да поиска възстановяване на сумата. За целта ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати на имейла на БРОКЕРА (clients@zastra.bg) заявка за възстановяване на надплатената сума, съдържаща:
 • име и фамилия на лицето;
 • телефон за връзка;
 • дата на плащането;
 • кратко описание на причините за отправеното искане.

Получените суми се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако същият не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. В случай на неразрешена от картодържателя трансакция през Портала за разплащания наБРОКЕРА или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок до 7 работни дни от уведомяването от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в град София и адрес улица „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4.

Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I от приложение № 1 на Кодекса за застраховането, правят вноски в Гаранционен фонд в размер и по начин, определени от Комисията за финансов надзор и регламентирани в Кодекса за застраховането.

Подробна информация за Гаранционния фонд може да намерите на сайта на институцията: http://guaranteefund.org/bg 

 

РАЗДЕЛ VIII. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. БРОКЕРЪТгарантира неприкосновеността на личните данни наПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключили застрахователен договор с негово посредничество. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

Подробна информация за начина, по който БРОКЕРЪТ съхранява и събира лични данни, основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в „Политика за защита на лични данни“, налично на сайта на БРОКЕРА на адрес: https://zastra.bg/.

 1. БРОКЕРЪТможе да обработва предоставените отПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане за това до clients@zastra.bg.

 

РАЗДЕЛ IX. ИЗВЕСТИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 1. При попълване наЕлектронна поръчка за сключване на застраховка ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва адрес на електронна поща (имейл) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от БРОКЕРА.
 2. При промяна на посочените адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефонПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми за това БРОКЕРА и да съобщи за новия си имейл адрес или телефонен номер.
 3. АкоБРОКЕРЪТ не е уведомен за промяната, всички съобщения се изпращат на посочените в Електронната поръчка за сключване на застраховката имейл адрес или номер на мобилен телефон, като съобщенията се считат за връчени и получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ с всички предвидени в закона или застрахователната полица правни последици.

 

РАЗДЕЛ X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Във връзка с изискванията на член 325 от Кодекса на застраховането данните на застрахователния брокер са:

 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД, ЕИК 205518172, е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020на Комисия за финансов Надзор на Република България, вписан в регистъра по чл. 30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й fsc.bg раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.
 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от дяловете от капитала на „АКРЕА ИНС“ ЕООД.
 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.
 • АКРЕА ИНС ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги.
 • Вие имате право да поискате от АКРЕА ИНС ЕООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка АКРЕА ИНС ЕООД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.
 • Приложим закон спрямо застрахователния договор при сключване е Кодекса за застраховането на Република България.

 

РАЗДЕЛ XI. ЖАЛБИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неудовлетвореност от услугите на БРОКЕРА, ползвателите на застрахователни услуги и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

 • до БРОКЕРАна адрес гр. София 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, или на електронна поща clients@zastra.bg, като задължително посочват име и фамилия, респ. наименование на фирма, ЕИК, име и фамилия на лицето, подало жалбата, описание на повода за подаване на жалба, телефон и имейл за контакт, а при липса на имейл – точен адрес за кореспонденция. БРОКЕРЪТ обработва получени жалби в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента имейл  или адрес за кореспонденция.
 • до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София, Ул. Будапеща № 16

В случай, че е налице спор между БРОКЕРА и ползвател на застрахователни услуги, който не може да бъде решен от страните, ползвателят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и брокерът си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.

 

РАЗДЕЛ XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТсе съгласява, че настоящитеУсловия се отнасят единствено до достъпа и използването на Уебсайта и налични приложения.
 2. Страните се уговарят, че застрахователните документи се подписват отПОЛЗВАТЕЛЯ по един от следните начини в зависимост от спецификите на застраховката и изискванията на съответния застраховател:
 • с квалифициран електронен подпис на лицето;
 • с уникален код, изпратен чрез SMS на посочен от лицето телефонен номер, като този подпис ще се счита за саморъчен, акоПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея;
 • със саморъчно положен мокър подпис.
 1. Във връзка с възложеното застрахователно посредничество от разстояние,БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват кореспонденцията между тях да се води чрез електронна поща на БРОКЕРА и електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ и че за целите на този договор, при комуникация по електронна поща, писмената форма ще се счита за спазена.

В случай на предстояща промяна на имейл адреса на някоя от страните, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата и да посочи нов имейл  адрес за кореспонденция. Задължението по предходното изречение следва да бъде изпълнявано при всяка последваща промяна.

 1. БРОКЕРЪТиПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяка преддоговорна информация и изявления, направени чрез действие на Уебсайта или от и до имейл адреса на БРОКЕРА, или от и до имейл адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ще се записват и ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.
 2. БРОКЕРЪТне носи отговорност, ако изпратена от неговия имейл адрес кореспонденция не достигне до имейл адрес наПОЛЗВАТЕЛЯ поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ XIII. ПРАВНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на „АКРЕА ИНС“ ЕООД, информацията на уебсайта с адрес https://zastra.bg/ може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/.
 2. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен, инвестиционен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/. Също така никой от „АКРЕА ИНС“ ЕООД или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайта с адрес https://zastra.bg/ или информацията на него. Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „АКРЕА ИНС“ ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
 3. Уебсайтът с адрес https://zastra.bg/ може да съдържа връзки към други интернет страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „АКРЕА ИНС“ ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.„АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници.

 

РАЗДЕЛ XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общите условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, влизат в сила от 31.05.2020 г.

ДОСТАВКАТА – ВИНАГИ Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА:

ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ:

След успешно подадена заявка за застраховка, ще получите в оригинал комплекта документи за застраховка Гражданска отговорност (подписаните застрахователна полица, сертификат „Зелена карта“ и знак (стикер), издаден от Гаранционния фонд.

– Чрез куриер на  СПИДИ АД – до два работни дни – удобна и бърза доставка в цялата страна, до посочения от вас адрес, в удобно за вас време.

ЗА ПЪТУВАНЕ, ИМУЩЕСТВО, КАСКО, ЗДРАВНИ:

След успешно подадена заявка, ще получите полицата и комплекта документи за застраховката на посочения от вас имейл, а в оригинал – чрез куриер на СПИДИ АД – до два работни дни – удобна и бърза доставка в цялата страна, до посочения от вас адрес, в удобно за вас време.

ПЛАЩАНЕТО – ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ:

– Наложен платеж – в брой, директно на куриера при получаване на полицата.

– Наложен платеж – с карта, директно на куриера при получаване на полицата.

– Плащане с онлайн банкиране или банков превод – по следната специална клиентска сметка, като основанието е номерът на застрахователната полица:

BG87FINV91507017387609 BGN – РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АКРЕА ЕООД
 

Първа инвестиционна банка; FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria, Sofia, SWIFT код: FINVBGSF.

Съгласно на чл. 306, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането, средствата платени по тази специална клиентска сметка са гарантирани от закона и принадлежат на застрахования, а не на брокера.

Преведените суми от застрахованите по специалната клиентска сметка са защитени в качеството им на клиентски активи, не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.

Разпоредбата е императивна и налагането на запор върху специалната клиентската сметка на застрахователните посредници, включително за вземания на застрахователите, произтичащи от застрахователни правоотношения, паричните средства за изпълнението на които се съхраняват по специалната клиентска сметка, е незаконосъобразно.

– В офисите на EasyPay – изискваната информация за плащане е номерът на полицата („Абонатен номер”) и търговец – „Акреа” ЕООД.

Началото на застрахователното покритие се уговаря и вписва в полицата, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването и плащането на първа вноска на премията по застраховката.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДА УЕБСАЙТА  WWW.ZASTRA.BG (GDPR)

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да запознае клиентите, посетителите, доставчиците и партньорите на www.zastra.bg (наричан по-долу и Уебсайта) – субекти на лични данни) как застрахователен брокер

„АКРЕА ИНС“ ЕООД, застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор , използва, съхранява и защитава техните лични данни, които предоставят, когато използва услуги, предлагани на Уебсайта. Тази политика е неизменна част от Общи условия за ползване на уебсайт с адрес www.zastra.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, както и от Политиката за ползване на „бисквитки“.

Настоящата Политика има за цел да представи по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който данните ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени личните данни, както и правата на потребителите като субект на данни и как като такива могат да се свържат с нас или компетентния надзорен орган.

 

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите застрахователно посредничество (да ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка и т.н.), или когато ние ви възлагаме извършване на доставка или услуга, Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например, имена, ЕГН, адрес и др.

Съгласно законодателството (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни („Наредба № 1“) ), тази информация за Вас представлява ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО –АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор .

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ №2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Видове Субекти на лични данни. Категории обработвани данни. Цели на обработването и Срок на съхранение.

В зависимост от начина, по който лицата използват Уебсайта, те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Възможно е едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Ползвател на застрахователна услуга е също така и Посетител).

3.1 Посетители.

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си Уебсайта (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на Посетителя;
 • данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
 • данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;
 • информация за извършени действия от субекта на Уебсайта;
 • преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на Уебсайта;
 • информация за вида на използвания браузър/устройство.

 

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да извършваме дейността си и да ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. Иначе ние събираме и обработваме информация за вас, когото вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно.

Цели на използването на личните ви данни:

 1. Да ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които вие сте поискали;
 2. Да ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, имейл);
 3. Да осъществяваме връзка с вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 4. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 5. Да подобряваме услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.

Ние обработваме вашите лични данни, въз основа на:

 • Отправено от Вас искане за информация за застрахователен продукт или услуга, или
 • Договор, който сключваме с Вас, или
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи

Цели на обработването:

 • осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Уебсайта;
 • преброяване на посещаемостта на Уебсайта;
 • осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение:

До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на Уебсайта.

 

3.2 Ползвател/Потребител:

Ползвател е пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
 • номер на банкова сметка;
 • данни от документ за самоличност;
 • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, регистрационен номер на автомобил, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

Цели на обработването:

Сключване на договор за застрахователно посредничество и сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някои от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие и сключването на договор за застрахователно посредничество чрез Уебсайта и за предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

 

3.3 Трети лица, различни от ползвателя/Потребителя:

Трето лице, различно от ползвателя, е физическо лице, чийто данни са необходими във връзка с предмета на застрахователния договор, който Ползвателят желае да сключи.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
 • номер на банкова сметка;
 • данни от документ за самоличност;
 • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

 

Цели на обработването:

Сключване и администриране на Договор за застраховка, съдействие при претенции за застрахователни щети и изплащане на обезщетения..

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някой от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Законово задължение на Ползвателя за сключване на съответната застраховка или изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни с цел предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

Задължение на ползвателя при предоставяне на данни на трети лица:

С приемане на настоящата Политика за защита на лични данни, Ползвателят декларира, че е получил изричното съгласие на третото лице за предоставяне на неговите лични данни на Администратора с цел сключване на избрания от него застрахователен договор.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Нашите професионални консултанти и одитори;
 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи;
 • Наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни;
 • Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 

 1. Права на субектите на лични данни.

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с Администратора на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Уебсайта.

4.1 Право на достъп до лични данни.

Субектът на лични данни има право да получи потвърждение от Администратора дали се обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Когато поисканата информация е явно неоснователна или прекомерна Администраторът на лични данни може да откаже достъп или да начисли на субекта на лични данни такса в размер на административните разходи за предоставяне на информацията. Дали искането е основателно се преценява за всеки отделен случай, като отказът се мотивира и субекта на данни се информира за възможността да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

4.2 Право на коригиране на лични данни.

Субектът на лични данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.

4.3 Право на изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“).

Субектът на лични данни има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът от своя страна има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако е налице някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • субектът на данни оттегля своето съгласие, на което се основава обработката на данни и няма друго правно основание за обработката им;
 • субектът на данни възразява срещу обработването им и няма друго законово основание за обработването, което да има преимущество;
 • субектът на данни възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратора на лични данни;
 • Администраторът на лични данни може да се освободи от това задължение, ако съхранява и обработва лични данни:
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.4 Право на ограничаване на обработването.

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на неговите лични данни, когато:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния ни интерес и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 • Ние можем да обработваме лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
 • за съхранение на данните
 • със съгласието на субекта на данните;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за защита на правата на друго физическо лице; или
 • поради важни основания от обществен интерес.
 • Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по по-горе, ние го информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.5 Право на възражение срещу обработването.

При определени обстоятелства, като например ако субектът на лични данни се съмнява в легитимния интерес на Администратора да обработва неговите лични данни, той има право да възрази по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване. При отправяне на такова възражение ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не са налице убедителни законови основания, които да ни дават право да продължим обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу такова обработване , като ние сме длъжни незабавно да прекратим обработването за тази цел.

4.6 Право на преносимост на данни.

Ако личните данни се обработват с автоматични средства по съгласие на субекта на лични данни или с цел изпълнение на договорни отношения, той има право да поиска да предоставим личните му данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

4.7 Право на подаване на жалба в контролен орган.

В случай на нарушаване на права във връзка с обработване на личните му данни, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

 

 1. Ред за упражняване на правата на субектите на данни.

За да упражни гореописаните права, субектът на лични данни можете да изпратите искане:

 • по електронен път на следния имейл адрес: data.protection.officer@zastra.bg.
 • по пощата на адреса на управление: „АКРЕА ИНС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990,; или
 • на място в офиса на Администратора на лични данни: „АКРЕА ИНС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990.
 • Искането се отправя в свободен текст, като в него трябва да се съдържа информация, от която лицето може да бъде идентифицирано, както и да бъдат посочени контакти за обратна връзка.

 

 1. Предоставяне на Лични данни към трети лица.

С приемането на общите условия на Уебсайта субектът на лични данни дава изрично съгласие да предоставим личните му данни на застрахователя, който е избрал за сключване на застрахователен договор. Администраторът не предоставя лични данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

 • при наличие на законово задължение да разкрием или споделим данни;
 • при получено съгласие от съответния Субект на данни.

 

 1. Данни на непълнолетни лица.

Ако субектът на лични данни е непълнолетно лице, не може да използва услугите на Уебсайта. Ако използва Уебсайта въпреки това, той скрива важна информация от нас и ни подвежда. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на субекта на лични данни.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

 1. СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ОТГОВОР:

– До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него.

– Отговорът е във формата, в която е отправено запитването – писмено на хартиен носител или в електронна форма.

– При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

– Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

– Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592), и да потърсите защита по съдебен ред.

ВАЖНО:

(1) Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или:

а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откажем да предприемем действия по искането.

(2) Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

НАШИТЕ КОНТАКТИ

Администратор на личните данни „АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com,

Длъжностно лице по защита на личните данни (Data Protection Officer) е „АКРЕА ИНС“ ЕООД, застрахователен брокер, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com.

Моля, отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДА УЕБСАЙТА WWW.ZASTRA.BG (GDPR) на посочения адрес по-горе или на имейл data.protection.officer@zastra.bg.

Verified by MonsterInsights