Често задавани въпроси

Решението за закупуване на застраховка е индивидуално за всеки.
При задължителните застраховки, обвързани с отговорност, законът ни задължава да ги закупим и поддържаме.
При доброволните, решението е единствено и само на човека или фирмата, която сключва застраховката.
Решението за сключване на застраховка е строго индивидуално и зависи до голяма степен от начина на живот, притежаваното имущество, притесненията и жизнения опит на човек.

Задължителните застраховки:
Те се сключват с цел да предпазим тези, за които носим отговорност, затова и наименованието им обикновено е свързано с думата „отговорност“.
Такива застраховки са: „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застраховка „Трудова злополука”, отговорности на адвокати, архитекти, конструктори и други. Всеки, притежаващ моторно превозно средство или упражняващ някоя от изброените професии, е задължен, освен заради личната си отговорност и от закона, да сключва такава полица.
Доброволните застраховки:
Отговорът на този въпрос е индивидуален за всеки, например:
Застраховка Автокаско ще Ви спести главоболията и загубата на време при евентуален инцидент или кражба на превозното средство.
Застраховка Имущество – помислете какво би могло да се случи с Вашия имот. Макар и по-редки, рисковете за собствениците на имущество си остават големи. Застраховката покрива рискове от пожар, кражба, земетръс, умишлен или случаен неприятен инцидент с недвижимата Ви собственост.
Медицинска застраховка за пътуване в чужбина – покрива непредвидени медицински разходи при престой или пътуване в чужбина.

Застраховката Гражданска отговорност е договор, който ти сключваш със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от теб премия застрахователят поема задължението да обезщети всяко трето лице, което претърпи имуществени и неимуществени вреди в резултат на управляването или притежаването от теб на застрахованото моторно превозно средство.
Сключването на застраховка гражданска отговорност е задължително по закон!

Правното основание за задължението ти да сключиш застраховката гражданска отговорност е чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховане.

Длъжно да сключи застраховка гражданска отговорност е всяко лице, което притежава регистрирано моторно превозно средство от групата на задължителните за застраховане.
Собствеността поражда задължение. И превозните средства не са изключение!
Задължение на всеки собственик, на редовно регистрирано според българското законодателство превозно средство, попадащо в обхвата на задължителните за застраховане такива, които не е спряно от движение, е да поддържа валидна гражданска отговорност. Това задължение е безусловно и не зависи от желанието на собственика, предназначението или ползването на превозното средство.

Гражданската отговорност е специална застраховка. Тя може да бъде сключена от всеки. Достатъчно условие е застраховащият да има застрахователен интерес или да бъде упълномощен от собственика. Като и двете изисквания са крайно либерални. Застрахователният интерес може да бъде установяван и към датата на събитието. За разлика от други покрития дори защита на обществения интерес дава право всеки да застрахова другиму по гражданска отговорност.
Упълномощаването, по аналогия с предоставянето на правото да се управлява превозното средство, може да бъде дори устно.
Извън задължението на собственика да поддържа валидна полица, законодателят е предвидил допълнителен стимул и за ползвателите на превозното средство. Административно нарушение, подлежащо на глоба, е управлението на МПС без сключена задължителна застраховка.

Лицето, което сключва полицата е застраховащ. Той е страна по договора за застраховка. Името му трябва да фигурира в полицата.
Полицата може да бъде сключена от всеки, който има застрахователен интерес или е оправомощен (дори и устно) от собственика. Застраховката покрива отговорността на всеки, който управлява застрахованото превозно средство на законово основание.

Формалният застрахован по договора за гражданска отговорност е собственика на превозното средство. Неговото име фигурира в полицата.

Извън посоченото в полицата, като застраховано лице, застрахователят покрива и вреди, причинени от всяко друго лице, което ползва превозното средство на законово основание. В общият случай това означава изрично или мълчаливо съгласие. И тъй като мълчаливото съгласие не винаги може да бъде удостоверено, застрахователят е задължен да плати за вреди към трети лица във всички случай в които владението върху превозното средство не е придобито чрез кражба, грабеж или друго престъпление.

За да работи покритието не е необходимо името на водача да бъде вписано в полицата.

Застраховката гражданска отговорност е задължителна за почти всяко превозно средство, което е регистрирано или подлежи на регистрация съгласно българското законодателство /Закона за движение по пътищата или Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника/.

Има и някои изключения но общото правило е: Ако е необходима регистрация в КАТ или другаде, за да може да се ползва по път, отворен за обществено ползване, най-вероятно трябва и застраховка.

 

Полицата е задължителна за:

Всяко превозно средство с мотор. Моторно превозно средство е всяко такова, предназначено за движение по суша и задвижвано от собствен двигател.

 

Полицата е задължителна за:

 • леките, товарни автомобили, каравани, автобуси, мотопеди, мотоциклети, скутери,
 • трамваи и тролейбуси,
 • самоходната земеделска и горска техника.

 

Полицата е задължителна и за превозни средства без мотор, като

 • ремаркета и полуремаркета, включително каравани /къмпинг ремаркета/.

Изключение са само ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства

Застраховката гражданска отговорност не е задължителна за други релсови превозни средства /без трамваите/, самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с мощност на двигателя до 10 kW и индивидуалните електрически превозни средства /тротинетки, самобалансиращи се скутери, електрическите велосипеди/

Лимитът на отговорност е максималната парична сума до размера която застрахователят се задължава да покрие вероятните претенции по Вашата полица.

Какви са минималните лимити при гражданската отговорност?

Минималните лимити, при които си длъжен да сключите застраховката са определени в Кодекса за застраховането. Те са дефинирани по вид вреди и зависят от броя на увредените лица.

 

Поставените от законодателя долни граници ограничават ангажимента на застрахователя само за територията на България. За събития в страни членки на Европейския съюз или Международното споразумение „Зелена карта”- отговорността е съгласно регламентиращата национална правна уредба. Отговорността на застрахователя може да бъде ограничена само за всяко събитие, но не и за срока на полицата.

 

Задължителната полица се сключва при следните минимални лимити на отговорност:

 • 2 100 000 лв. за всяко събитие за вреди на имущество;
 • 10 420 000 лв. за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при две или повече пострадали лица;

 

Застраховката може да бъде сключена и при по-високи от минималните задължителни лимити. Такова покритие е обект на индивидуално споразумение със застрахователя.

Гражданската отговорност е специална застраховка. Териториалните особености на покритието се определят от Кодексът за застраховане, общата регулация на Европейския съюз и договорите по които България е страна.

За кои страни важи гражданската отговорност?

Законодателят е предвидил покритие на задължителната полица за територията на:

 1. България и
 2. 27-те страни, членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, , Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция, и
 3. останалите държави от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, и
 4. тези, подписали Многостранното споразумение – Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания, и
 5. трети страни – такива са Албания, Азърбайджан, Северна Македония, Иран, Молдова, Мароко, Тунис, Турция.

При пътуване в страни от Многостранното споразумение /тези от 2 до 4/ не се изисква да сертификат.

Няма граничен контрол и полицата е достатъчното удостоверение за наличие на сключена и валидна застраховка. Не забравяйте обаче, че въпреки това зелената карта може навсякъде да бъде изисквана от Гранична полиция.

 

Правила свързани с териториалния обхват на задължителната застраховка

Кодексът за застраховане

 • забранява застраховател под каквато и да е форма да ограничава обхвата на задължителното териториално покритие.

Независимо от това за какви съществени обстоятелства, застрахователят е задал въпрос, при сключване на полицата, свързани с престой зад граница например, полицата остава валидна за всички страни от споразумението Зелена карта.

 • Покритието за страните по кодекс се предоставя срещу единна платена премия, уговорена при сключване на договора.

Независимо от уговорената периодичност на плащане на премията, полицата остава валидна за всички страни от задължителния обхват. Т.е. територията на валидност е една и съща при разсрочено и при еднократно плащане.

Промените в тарифата на вашият застраховател нямат обратно действие.

Текущите цени при които гражданската отговорност се предлага от конкретната компания се отнасят само за новосключени договори. Условията (цени, преференции, отстъпки и надбавки), които договаряте при сключване остават валидни за целия срок на полицата.

Както при всеки друг застрахователен продукт, премията по застраховката гражданска отговорност зависи от статистическите наблюдения за щетите в резултат на покритите по полицата рискове.

 

Премията по полицата се определя от застрахователя.

Тя следва е достатъчна по размер, за да покрие очакваните щети, възможните колебания в оценката на очакваните щети, администрацията на застраховката и таксите свързани с предоставяне на покритието.

 

Премията има няколко компонента:

Рискова премия

За да определи очаквания размер на щетите актюерът на компанията избира набор от критерии които, според неговата преценка и статистическите наблюдения, оказват влияние на размера на очакваната средна щета по вида застраховка. Такива обикновено са: вида, предназначението и други технически характеристики на превозното средство, шофьорските навици и възрастта на собственика, водача на МПС, региона на управление и други.

 

От какво зависи рисковата премия по застраховка гражданска отговорност?

Тези критерии позволяват да се разграничат сегменти със относително хомогенни характеристики на риска. Колкото по-тесни са тези сегменти, толкова по-точна е оценката.

Актюерските изчисления за очакваната щета и възможните колебания в оценката формират брутната рисковата премия по полицата. Тя не е видима за потребителя. В общият случай представяла значителна част от общата премия, записана в договора.

 

Разходи за администрация

Застраховането, както всяка друга дейност, е свързано с разноски: поддържане на информационна система, офиси, служители и други. В премията по всяка полица се съдържа част от тези административни разноски. Те са нисък процент от записаната в договора стойност. Административните разноски и брутната рискова премия формират брутната премия. Това е числото, което виждате като премия във вашата полица.

 

Гаранционни и други вноски

По гражданска отговорност съществува и допълнителна форма за гаранция на правата на увредените лица, чрез Гаранционен фонд. Той покрива предявените претенции от увредени лица в резултат на пътно- транспортни произшествия при които превозното средство е неизвестно или е управлявано без валидна застраховка. Част от средствата с които се финансира фонда се събират от вноски по сключени полици.

Част от общата платена премия са предназначени са за Фонда за незастраховани МПС-та, който поддържа Гаранционния фонд.

Част от всяка сключена полица е вноската за Обезпечителен фонд. Той служи за гаранция на вземанията на застрахованите лица. Вноски за обезпечителен фонд се плащат по всички видове застраховки.

Стойността на вноските за Гаранционен и Обезпечителен фонд се изписва на отделен ред полицата.

Има и цена на стикера, който удостоверява наличието на сключена застраховка.

 

Данък

От началото на 2011 г. премията по застраховка гражданска отговорност се облага с 2% данък. Налогът се начислява върху сумата на брутната премия (премията по полицата намалена с вноските за гаранционни и осигурителни фондове).

 

Общата премия по договора е сумата на брутната рисковата премия, административните разноски, вноските за гаранционни и осигурителни фондове и данъка. Общата премия е цената която плащате при сключване на застраховката.

Премията е цената, срещу която застрахователя поема ангажимент да покрие рисковете по твоята полица. Тя зависи от рисковия профил: кой е собственикът на превозното средство, от кого се управлява, вида и предназначението на МПС, твоите шофьорски навици и поведение, застрахователна история, и други.

 

Собственикът

Застраховка гражданска отговорност покрива вредите, причинени на трети лица от водачи при управление на сухопътни превозни средства.

 

Подходът в ценовата политика на повечето компании се основава на нормативното правило, отговорността за причинените вреди с определена собственост е на обекта (лицето) в чието формално (по документи) владение е, т.е. собственика. Предоставянето на собствеността за временно ползване на което и да е друго лице не променя задълженията, породени от формалното притежание. Ето защо първият фактор от значение за цената на полицата са характеристиките на собственика – правен статус, възраст и адресна регистрация.

 

Всяка компания, въз основа на собствената си статистика за произшествията, избира желан сегмент, за който предлага най- атрактивни условия за покритие.

 

Повечето застрахователи предвиждат специални ценови условия за физически лица.

Като обичайната практика е премията за лица на възраст между 25 и 60 години да е по-ниска от базовите тарифни числа. По-младите собственици (до 25г.) на превозни средства, като статистически по-рискови, плащат от 25%- 30% до в пъти по-висока цена на застраховката. Възрастовата граница варира в широки граници между отделните застрахователи. Други компании предвиждат ценови преференции или изрично оскъпяване за собственици на възраст над 60 г.

 

Шофьорските навици и поведение

Втората съществена група фактори са свързани с особеностите на поведението на водачите на превозното средство. Ниският шофьорски стаж или управление на превозното средство от неограничен кръг лица може да бъде основание за завишение на премията.

Предизвиканите виновно причинени пътно-транспортни произшествия правят собственика нежелан за застраховане и водят до съществено завишение на премията до 500%.

 

Превозното средство

Характеристиките на превозното средство с хронологичен аспект са първите тарифоопределящи фактори. И въпреки, че собствеността и шофьорските навици имат съществено влияние върху величината на премията, два показателя са от значение за цената на покритието по гражданска отговорност: какво е превозното средство и с какво предназначение се ползва?

 

Въпреки, че застраховката покрива отговорността на водача за причинени вреди към трети лица, видът на превозното средство е важна променлива, от която зависи цената на застраховката. Причините за това са чисто статистически. По-мощните или товарните автомобили при едни и същи обстоятелства причиняват по-големи щети. Второто съображение в тази насока е чисто техническо, предимство е наличието на исторически статистически данни въз основа на които се базират актюерските изчисления.

 

Предназначението на превозното средство е от значение, само ако е различно от обичайното (за лични нужди например). За всички застрахователи използването на автомобила за превоз на опасни товари, състезания, отдаване под наем или таксиметрови услуги е свързано с по-висок риск, а от там с по-висока премия.

 

Застрахователна история

Лоялността към определена компания има и ценово изражение. Част от застрахователите предлагат различни ценови бонуси при подновяване или наличие на сключена друга застраховка на същото превозно средство.

Прецизността при дефиниране на характеристиките на рисковия профил и свързаните с тях преференции и надбавки върху премията варира значително между отделните компании. По-детайлните изисквания към предпочитаните потребителски сегменти е свързано с повече административни усилия, но позволява точна селекция на „добри рискове” и по- ниска цена за застраховката.

Устойчива тенденция в политиката на всички застрахователи в последните години, е по-точно да формулират търсените целеви групи. Към тях са насочени и най-атрактивните ценовите условия за покритие на гражданска отговорност.

Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.

 

Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност

 • Как се определят покритите рискове.

За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при кои ситуации ще обезщети пострадалото лице, гражданската отговорност се сключва с покритие на база всички рискове. Това означава, че застрахователят е отговорен за всяка причинена с превозното средство вреда, която не е посочена като изрично изключение.

 

Определението на покритието по задължителната застраховка има две измерения:

 • При кои ситуации възниква ангажимент на застрахователя (кои са покрити рискове)
 • Към кого може да възникне задължението на застрахователя за компенсация на вредите (кое е трето лице)

 

Какво означава покритие на всички рискове?

Покритието по полицата е за всички причини, които не са изрично изключени и могат да доведат до:

 • неимуществените и имуществените вреди в резултат на телесно увреждане или смърт
 • вреди, на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането и
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по тези вреди, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

 

Какво се покрива от застраховката „Гражданска отговорност“?

Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени от трети лица във връзка с притежаването и/или използването на пътно превозно средство (ППС). Това включва и пешеходци, велосипедисти и други участници в движението, съгласно законодателството на България или държавата, в която е настъпила вредата. Трето лице означава собственик, различен от водача, който е причинил произшествието.

 

Минималните застрахователни лимити са еднакви при всички застрахователи и са законово определени. Понастоящем те са както следва:

 за неимуществени и имуществени вреди, причинени от телесно увреждане или смърт, лимитът е 10 420 000 лв. за едно събитие, независимо от броя на увредените лица;

за имуществени вреди лимитът е 2 100 000 лв. независимо от броя на увредените лица.

Застраховка гражданска отговорност покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице. Това е всеки субект, различен от водача на превозното средство. Или казано с други думи – всеки, извън отговорния за причинените вреди .

Покритието по полицата не може да бъде ограничено дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

Застраховката покрива твоята отговорност към трети лица, независимо от това доколко превозното средство отговоря на изискванията за движение по пътищата или се управлява от неупълномощен или неправоспособен водач.

В определени случай обаче, в които не си изпълнил задълженията си на собственик или водач на превозно средство, законодателят е предвидил право на регрес към Вас. В такава ситуация, застрахователят ще плати на увреденото лице, но може да поиска да му възстановите платените от него суми по предявени претенции. Такива са случаите, при които:

 • умишлено си причинил вредата;
 • напуснал си мястото на произшествието, освен ако не е било наложително за оказване на първа помощ;
 • управлявал си превозното средство след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • при ПТП откажеш да се подложиш или виновно отклониш проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
 • ако управляваш неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие
 • управляваш превозното средство без валидно свидетелство за правоспособност.

Както при всяка застраховка покритието и по гражданска отговорност е ограничено.

Две са категориите вреди, за които не може да бъде получено обезщетение по полицата. Изключенията в покритието условно могат да бъдат разграничени на два типа:

 1. вреди, които са извън обекта на застраховката, и
 2. вреди породени от незастраховаеми рискове.

 

Вреди извън обхвата на застраховка гражданка отговорност

Твоята полица не покрива:

 • Вредите на виновния водач и неговото превозно средство

Извън обхвата на застраховката са всички рискове, които водят до вреди на виновния водач и/или неговото превозно средство.

 

 • Гражданската отговорност на автомобилистите не покрива увреждания или щети, които не са свързани с трети лица. Тези типове възможни неблагоприятни ситуации могат и са обект на покритие на други видове застраховки.

Извън обхвата на отговорността на застрахователя по гражданска отговорност (включително и с карго полица) са вредите причинени на имуществото на пътник в превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на неговото семейството.

Личните рискове за водача, при допускане за вина, могат да бъдат покрити с доброволна злополука на местата. Покритието се предлага като допълнителна застраховка от всички компании на пазара и може да бъде сключена заедно със застраховки гражданска отговорност или каско.

Преките щети в резултат на ПТП на автомобила, застрахован по гражданска отговорност са обект на покритие по застраховка каско, а превозвания товар – по застраховка карго.

 

 • Вредите, ако при движение на превозното средство не се изисква спазване на закона за движение по пътищата

 

Вреди в резултат на незастраховаеми рискове

Останалите категории изключения на покритието по гражданска отговорност са свързани с обичано незастраховаеми рискове. Такива са всички възможни опасности със специфично проявление или невъзможност да бъдат определени като случайни. Такива са:

 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски, извън свързаните с дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса
 • обезценка на увреденото имущество.

Интересно изключение, което законодателят е предвидил изрично, е за вреди причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания – при условие, че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието.

При специални условия, включващи индивидуална оценка на риска и/ завишена премия покритието по гражданската отговорност може да бъде разширено и за състезателни автомобили.

Ограничението на отговорността на застрахователя при участие в състезания не отменят задължението за поддържане на задължителна застраховка,  ако превозното средство може да бъде определено като пораждащо задължение за застраховане. Всички останали категории МПС-та със специално предназначение, е възможно да бъдат застраховани при специални условия, но не могат да бъдат изключени от отговорността на застрахователя.

За какъв срок се сключва гражданската отговорност?

Срокът, за който е сключена гражданската отговорност, е периодът от време, вписан в полицата и за който застрахователят носи риска по договора. Срокът се определя с точни дати и час – от дата и часа за начало на валидността до дата за край на валидността.

 

Срокът, за който се сключва гражданска отговорност зависи от вида на регистрацията и категорията на превозното средство.

 

За МПС-та с българска регистрация

 • Стандартният срок, за който се сключва полица на МПС-та с постоянна българска регистрация е една година. За МПС с постоянна регистрация застраховката се предлага за срок от една година. При повечето компании това е интервала от 365 дни. При част от компаниите полицата е до същата дата на следващата година или 365+1 ден. Нито една компания не предлага гражданска отговорност за по-дълъг срок от една година.
 •  
 • Превозните средства с постоянна регистрация, които са изключение от общото правило и могат да имат полица с по малък срок от една година са самоходни машини, бавно движещи се такива, мотопеди и мотоциклети категория от L1-L5, каравани и кемпери.

 

 • За МПС-та с временна или транзитна регистрация срокът на полицата е до изтичане на валидността на табелата, но не по- кратък от 30 дни и не по дълъг от една години.

 

За МПС без българска регистрация

За МПС-та с чуждестранна регистрация, които предстои да бъдат регистрирани в България, гражданска отговорност може да бъде сключена за 30 дни. Такава оферта има повечето компании. При тях не може да бъда направена годишна полица за превозни средства без регистрация.

 • Фабрично новите превозни средства сключват полица за срок от една година.
 • За употребяваните МПС-та с чуждестранна регистрация, които предстои да бъдат регистрирани в България, срокът на полицата е 30 дни. Като такава полица не може да бъде сключена повторно. Такава оферта има повечето компании. При тях не може да бъда направена годишна полица за превозни средства без регистрация.
 • За употребявани превозни средства без регистрация /дерегистрирани или с изтекла регистрация/ законодателят не е предвидил нищо специално по отношение на срока.

 

Внимание! Застраховка гражданска отговорност не би трябвало да бъде сключвана, ако превозното средство няма да бъде пререгистрирано в България. До получаване на номерата от КАТ има валиден договор, но не и покритие по него.

Какво е важно да знаете за срока на застраховка гражданска отговорност!

Срокът на застраховка е периодът от време, вписан в полицата и за който застрахователят носи риска по договора. Срокът на гражданската отговорност се определя с точни дати и час – от дата и часа за начало на валидността до дата и час за край на валидността.

 

След изтичане на срока, посочен за край в договора, нямаш покритие. Няма гратисен период, след края на договора, в който ангажимента на застрахователя да остава валиден.

 

Ако стикерът, издаден съм полицата е перфориран до друга по-късна дата, това е техническа грешка. Тя не прави валидността на договора по-дълъг.

Срокът на застраховката не зависи от начина на плащане на премията.

Полицата се прекратява при неплащане от 15 дни на поредна вноска, ако е уговорено разсрочено плащане на премията

Две са важните условия за да бъде валиден ангажимента на застрахователя:

 • Да имаш сключен договор за застраховка;
 • Уговорената с него премия да бъде платена.

 

Договорът Ви за застраховка гражданска отговорност е двустранен. Той е сключен след като бъде подписан от теб (или твой представител) и застрахователя (или оправомощени от него посредник).

За да влезе в сила покритието по него обаче е необходимо договорената премия, или първата вноска от нея при разсрочено плащане да бъде платена.

 

Сроковете за плащане са падежите на твоя договор.

Те са вписани изрично в полица. При еднократно плащане падежът е денят, предшестваш началото на валидност на застраховката. Обичайната практика е първата вноска по полицата да бъде платена при сключване, независимо от това за коя дата е договорен падежът.

При разсрочено плащане, сроковете за вноските се определят на равни интервали в зависимост от избраната периодичност. През три месеца при плащане на четири вноски, през четири – при плащане на три вноски и през шест – при плащане на две вноски. Застрахованият има право да плати по всяко време следваща вноска, но не по- късно от 15 дни след датата на падежа.

Броят вноски и датите на които те става дължими (падежите) се вписват в полицата. Падежът на всяка вноска е в денят предшестващ датата на начало на срока за който се отнася.

Размерът на вноските се определя така, че да бъде пропорционален на срока за който се отнасят. Това е задължително условие и неспазването му подлежи на санкции от Комисия за финансов Надзор.

 

Срокове за плащане на премията

Премията или първата вноска от нея се плащат при сключване на полицата. При разсрочено плащане оставащите вноски се плащат последователно.

Можеш да платиш една или повече вноски по всяко време до датата на падежа, в който вноската става дължима.

 

При гражданската отговорност законодателят е и предвидил 15 дни гратисен период след датата на падежа в който просрочена вноска може да бъде платена. В този гратисен период полицата е валидна, но плащането по нея е просрочено. С изтичане на гратисния период, ако дължимата вноска не бъде платена, полицата се прекратява!

 

Прекратяването на полица гражданска отговорност е автоматично. Няма да бъдеш уведомен за това от застрахователя! Предупредени си изрично с текст в документа на договора.

Следенето на падежите за плащане е твое задължение.

Начинът на плащане не се уговаря при сключване на договора и може да бъде различен за всяка вноска. Всички компании допускат плащането да бъде извършено в брой или по сметка на застрахователя. Ако полицата се сключва с посредничеството на брокер, плащането независимо от начина, може да бъде към посредника. За удобство на своите клиенти брокерът може да предложи различни алтернативи за плащане включващи оператори на електронни разплащания, пощенски преводи, наложен платеж и други.

 

Начинът на плащане не оскъпява цената на вашата гражданска отговорност. Дължимата сума е тази, която сте договорили при сключване на застраховката. Банковите преводи и другите безкасови алтернативи може да са свързани с такси за превода. Те зависят от действащата тарифа на обслужващата ви банка.

Премията по договора за застраховка следва да бъде плащана в сроковете уговорени при нейното сключване. Падежите (сроковете за плащане) и дължимите суми за всяка вноска са изписани в отделна секция на твоята полица.

 

Какви са последствията ако не платиш в срок?

След датата на падежа застрахователя предоставя 15-дневен гратисен период, в който полицата остава в сила, независимо от просрочването на плащане. В този период застраховката е валидна и можеш да платиш дължимата сума за поредна вноска. С изтичането на този 15-дневен срок застраховката се прекратява.

 

За предстоящо прекратяването на Ваша полица няма да бъдеш изрично и/или писмено уведомен! Няма да получиш информация по официален път и че твоята полица е вече прекратена. Застрахователят не е длъжен да го прави. Правото компанията да прекрати сключен договор при неплащане на поредна вноска се допуска от Кодекса за застраховане и се уговаря в полицата.

 

Неплатените полици след изтичане на 15-дневния гратисен период се прекратяват автоматично. При прекратяване застрахователят незабавно предоставя информация към Гаранционния фонд и това може да бъде проверено от всяко заинтересовано лице (собственик, оправомощени водачи, КАТ) през страницата  на Фонда bit.ly/ProverkaGrajdanska

 

ВАЖНО! Неплатената в срок полица се прекратява от застрахователя!

Възможно е поради технически причини да има временни несъответствия в обмена на данни между застрахователя и гаранционния фонд и вече прекратена полица да се вижда публично като валидна. Това не променя статуса на вашата застраховка. При следващата проверка на системата за обмен на данни, несъответствието ще бъде отстранено.

 

Прекратена полица по гражданска отговорност не може да бъде възстановена. Ако платиш просрочената премия след 15-дневния гратисен период – тя следва да ти бъде върната.

 

Колко струва неплащането?

Формално при разсрочено плащане с първата вноска застрахователят изисква пропорционална на периода част от премията. Към нея обаче е се прибавя и вноската за гаранционен и обезпечителен фонд. Тя е годишна и се предплаща с първата вноска за целия срок на застраховката, независимо от избраната периодичност на плащане. Т.е., при предсрочно прекратяване губиш пропорционална част от сумата за гаранционен и осигурителен фонд за неизтеклия период на полицата.

 

И разбира се – рискуваш да бъдеш глобени от КАТ за управление на превозното средство без валидна застраховка. А извън санкцията, всички причинени вреди от теб с незастрахованото превозно средство към трети лица остават за твоя сметка.

 • Да предоставиш вярна и точна информация за застрахования от мен автомобил.

Това означава да представя актуалното към датата на сключване копие на свидетелството за регистрация- част I (големия талон). Без тази информация застрахователят не може да идентифицира превозното средство, за което търсиш покритие. Няма достъп и до техническите му характеристики. Тази информация се предоставя от пътна полиция чрез услуга в реално време до Гаранционния фонд.

 • Да отговориш коректно на всеки един поставен към теб въпрос.

Всеки въпрос към теб съдържа съществено обстоятелното за преценка на поеманите от застрахователя рискове. Той помага на застрахователя да определи твоя рисков профил и да калкулира точната цена за търсената от теб полица. Напр., ако си опитен шофьор, нямаш произшествия, отговорен си към предоставянето на превозното средство на трети лица, и т.н.,  можеш да получиш по-изгодна цена от тази, която би била ако откажеш да споделиш факти, за които застрахователят пита. Ако съзнателно или не, некоректно си обявил или премълчал от питаните обстоятелства, застрахователят има право да поиска изменение на твоя договор, а при неприемане на предлаганите промени – да прекрати твоята полица.

 • Да уведомяваш своевременно застрахователя по време на действието на твоята застраховка за всяко нововъзникнало или променено обстоятелство от тези, при които е сключена твоята застраховка.

Такива са напр. смяна в собствеността на превозното средство, спиране от движение или пътно транспортно произшествие, предявена към теб претенция за обезщетение, и други. Сроковете за това са до 7 дни от възникване на промяната.

Талона на превозното средство!

За сключване онлайн копието на талона е задължително. Въпреки, че данните от него се взимат от електронната услуга на МВР. Така е записано в Кодекса за застраховане.

 

Защо трябва да се идентифицира колата?

Защото гражданската отговорност покрива рискове свързани с притежанието или ползването на превозното средство. Цената на полицата зависи и от вида му и други негови технически характеристики.

Документът за идентификация на превозното средство е талона за регистрация.

 

Как става идентификацията при поръчка онлайн на гражданската отговорност?

Имаме изрично поле в стъпките за поръчка на полица, с което трябва

 • да прикачите копие /снимка на талона

Допускаме който и да е от двата талона. Качеството на копието е без особено значение. Четат ли се номера на колата и номера на талона, е приемливо.

Внимавайте с обхвата на снимката, ако снимате големия талон. Номерът му се намира долу в дясно под розовия печат. Ако разполагате само с малкият, е задължително да сканирате / снимате страната съдържаща данните за колата. Снимката трябва да обхваща и двете страни спрямо линията на прегъване.

 

Информацията за застраховащия

 • попълваш ръчно.

Не е необходимо копие на лична карта.

Ако ти си собственикът на превозното средство и си прикачил копие на двете страни на малкия талон или използвате снимка на големия талон, можеш да спестите попълването на данни за застраховащото лице.

Договорът за застраховка гражданска отговорност е писмен. Той може да бъде сключен на хартиен носител или във формата на електронен документ, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Пакетът документи за застраховката следва да съдържа:

 • Полица
 • Сметка/квитанция
 • Стикер, контролен талон
 • Сертификат Зелена карта
 • Двустранен констативен протокол
 • Информационен документ

Полица

Полицата е твоя договор за застраховка. Тя конкретизира отношенията между застрахования и застрахователя.

Полицата съдържа информация за:

 • Твоя застраховател (неговото име, адрес и идентификационни номера),
 • собственика на превозното средство (имена, адрес и ЕГН),
 • застрахованото превозно средство (описано с марка, модел, регистрационен номер и номер на шаси),
 • лимитите на отговорност на застрахователя,
 • срок на валидност на полицата;
 • дължимата премия (в обща сума, начинът на нейното определяне, броят вноски на които е платима и техните падежи).

Стикер

Стикерът е удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Той е част от знака на Гаранционния фонд. Предназначен е за превозното средство. Следва да бъде поставен на видимо място на предното стъкло, а ако това е технологично невъзможно (при мотоциклети, мотопеди, триколки и ремаркета) – на полицата.

 

Контролен талон

Контролният талон също удостоверява наличието на валидна полица по гражданска отговорност. Картончето Контролен талон следва да бъде носен от водача на превозното средство. Контролният талон, заедно с полицата може да бъде изискани за проверка от контролните органи.

 

Стикерът и контролният талон са остатъчни елементи от съществувалата до средата на 2011 система за контрол на наличието на валидна полица. С въвеждането на електронно издадени полици, значението на съпътстващите полицата удостоверения, е спорно. Те се очаква да отпаднат със съответните законови промени, но въпреки това понастоящем те продължават да са нормативно задължителни.

 

Сметка/ квитанция

Сметката е документ, удостоверяващ плащане на вноска по полица. Издава се задължително за всяка вноска, включително и първата. Препоръчително е сметките да бъдат прилагани към договора за застраховка.

 

Сертификат Зелена карта

Сертификатът е удостоверение за сключена гражданска отговорност, издадено в унифициран за страните-членки на споразумението Зелена карта вид.

 

Двустранен констативен протокол

Двустранният констативен протокол е стандартизиран документ. Той служи за двустранно удостоверяване на обстоятелствата при пътно транспортни произшествия, за които присъствието на КАТ не е необходимо. Протоколът се попълва при и на мястото на събитието. Съдържа данни за идентификация на страните, номерата и застрахователите с които е сключена застраховка гражданска отговорност, както и кратно текстово и графично описание на обстоятелствата.

Двустранният констативен протокол е документът, въз основа на който можете да предявите претенция за обезщетение към застрахователя на вторият участник в произшествието.

 

Информационен документ

Информационния документ е кратко резюме на условията при които е сключена застраховката. Обобщение на общите условия по полицата. Има стандартизиран формат, общ за цялата Европейска общност. Съдържа информация за вида застраховка, покрити и изключени рискове, ограничения в покритието, териториален обхват, задължение на застрахования, условия за плащанията, срок на покритието и възможности за прекратяване на договора.

Целта на информационния документ и да улесни разбирането от потребителя на най-важните условия, при които работи неговата застраховка.

Общите условия по гражданска отговорност не са във вида, в който сме свикнали да ги виждаме – много страници със ситен текст. При сключване на задължителната полица гражданска отговорност няма да получиш подробно описани правила при които работи вашата застраховка. За това има съвкупност от нормативни актове.

 

Общите условия за гражданска отговорност?

Нормативната уредба в България съдържа достатъчно детайлни разпоредби, за условията при които се сключва и работи задължителната застраховка. Множество законови и подзаконови нормативни актове определят :

 • покритите рискове и изключенията от покритие;
 • условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;
 • задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;
 • задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;
 • обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение

 

Според изискванията на Кодекса за застраховане, по отношение на типовите условия по застрахователни договори, за застрахователят не е необходимо да добавя своя интерпретация за условията чрез общи условия. Или казано с други думи – Общите условия по застраховка гражданска отговорност се съдържат в Кодекса за застраховате, други подзаконови нормативни актове и споразумения по които България е страна.

 

При задължителните застраховки законодателят е длъжен да прецизира в детайли условията или поне минималните изисквания към характеристиките на продукта. Като това изискване е особено валидно, за застраховки за които вътрешното законодателство е обвързано и с нормативни изисквания на Европейския съюз или сключени от страната споразумения.

 

Единственото нормативно задължение е съм полицата гражданска отговорност да бъде приложен информационен документ. Това е резюме на същината на общите условия по даден продукт. Дава обща представа за какво е полицата и до къде, и кога може да се разчита на нея

Въвеждането на единната система за централизирано издаване на застраховки гражданска отговорност промени начина, по който изглежда полицата. От значение е информацията, която тя съдържа, а не физическият носител, върху който тя се показва.

 

Как изглежда полицата?

Законодателят не е предвидил изисквания за начина, по който изглежда полицата. Всяка компания има собствен дизайн. Разположението на съдържанието е сходно, въпреки че за това нормативни правила няма.

Основната причина за приликите е общата логика за структуриране на съдържанието на договор за застраховка.

Полицата може да бъде сключена под формата на електронен документ или на хартиен носител. Въпреки, че застраховката вече се издава само по електронен път, за застрахованото лице договорът остава на хартия.

Няма ограничения за формата и носителя, на който се принтира. Обичайно това е бял лист формат А4. И да е цветна или брандирани бланката, това е само с маркетингови съображения и не променя валидността на издадената полица.

Електронно издаваните полици са по-сигурни, защото много по лесно може да бъде проверена тяхната валидност. И не само това. Дубликат на полица се издава лесно, без излишни административни процедури.

 

Какво е важно да съдържа полицата?

Кодекса за застраховане определя минималното необходимо съдържание на всички договори за застраховка. Задължителната полица задължително включва:

 • Номер на полицата – генерира се служебно от системата ЕИСОУКР на Гаранционния Фонд . Номерът на полицата съдържа информация за компанията издател, застрахователната година, обхвата на покритието и пореден номер на застраховката за пазара.
 • Застрахованото лице – с имена, идентификационен номер и адрес
 • Застраховател- име, адрес, идентификационен номер и лиценз за извършване на дейност по вида застраховане.
 • Обект на застраховката – рама, регистрационен номер и евентуално марка и модел
 • Покрити рискове- видове, териториален обхват и лимити на отговорност
 • Премия – начин на изчисление, периодичност на плащане и падежи.
 • Посредник – ако полицата е издадена от такъв.

В зависимост от подписваческите правила на различните компании в полицата могат да бъдат вписвани и други условия, като допълнителни застраховки, декларирани обстоятелства от застрахованото лице при сключване, предупреждения за прекратяване при неплащане, съгласие за администрация на лични данни и други.

Какво е зелена карта?

Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност. Сертификат задължително се издава при сключване на полицата.

Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с които еднозначно се идентифицира собственика, превозното средство и застрахователя.

 

Кои страни важи издаден сертификат?

Сертификатът е валиден само за всички страни от Споразумението Зелена карта.

 

Какви лимити на отговорност покрива застрахователя за отделните страни?

Срещу издадения сертификат застрахователя се ангажира да обезщети трети лица при лимити на отговорност, съответстващи на законодателството на страната членка. За държавите от ЕИП, тези нива не могат да бъдат по- ниски от лимитите на отговорност за България.

 

Колко струва сертификат зелена карта?

Покритието за всички страни от споразумението Зелена карта е включено в премията за застраховка гражданска отговорност. Зелената карта е безплатна.

 

За какъв срок може да бъде издаден сертификата?

Зелената карта се издава за срока, за който е платена полицата.

При разсрочено плащане получавате нов сертификат при всяка вноска за срока за който тя се отнася.

Да. И да не ти трябва наистина – длъжен си да я имаш и носиш.

През 2016 г. Кодексът за застраховане добави потвърждение:

Чл. 486. (1) Контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите като част от държавния граничен контрол се извършва по отношение на:…(3) Органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ не допускат излизането на моторни превозни средства по ал. 1, т. 1 и 3 от територията на Република България без доказателства за сключена и действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

А чл. 487 и чл. 488 изрично посочват, че удостоверенията за наличие на валидна гражданска отговорност са стикера и зелената карта.

 

Зелената карта не е застраховка. Тя е удостоверение за наличие на такава. Показва две неща:

 1. Имате валидна гражданска отговорност;
 2. Полицата покрива територията на съответната страна, ако тя не е задраскана с „Х” в квадратчето с нейно съкращение.

Издава се в стандартизиран формат на латиница.

 

За кои страни действително Ви трябва Зелена карта?

Ние сме част от Европа и като такива имаме адаптирано и сходно законодателство с всички други страни от общността. А в контекста на гражданската отговорност и с други страни, членки на допълнителни споразумения. За тях няма граничен контрол и проверки за документално съответствие с българското законодателство. Щом имаш българска регистрация се предполага, че държавата е предприела необходимите мерки за да ви накара да застраховаш колата си.

 

Зелена карта не ти трябва за всички страни, подписали Многостранното споразумение.

Такива са 36 от общо 47 държави членки на Зелената карта. Няма граничен контрол за наличие на валидна застраховка гражданска отговорност. И сертификатът не е необходим за територията на

 • 27 те страни, членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция
 • Останалите държави от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 • И тези, подписали Многостранното споразумение- Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания.

Зелената карта е задължителна само за останалите страни от споразумението Зелена карта.

Това са така наречените трети страни. Албания, Азърбайджан, Северна Македония, Иран, Молдова, Мароко, Тунис, Турция. При тях е задължително сертификатът да бъде изискан при гранична проверка.

 

Кога е добре да се носи сертификат зелена карта?

Винаги – независимо от международните ангажименти на България. Задължително е за местното законодателство, дори и за незадължителните страни.

А има предвидена и глоба от Гранична полиция, ако нямаш зелена карта при излизане от България.

Зелената карта се издава от системата на застрахователя. Принтира се върху зелен картон, със специален дизайн, определен от Българското бюро на автомобилните застрахователи. Има два номера. Единият е набит на бланката, другият се дава при издаване от Гаранционния фонд.

Номерът от Гаранционния фонд съвпада с номера на гражданска отговорност с допълнение от две цифри след наклонена черта. Те показват кой поред е конкретния сертификат към полицата.

Срокът за който е валиден сертификата е срокът, за който е платена полицата.

Номерът на превозното средство може да липсва, ако колата е застрахована преди регистрацията и в КАТ.

 

Как изглежда валидната зелена карта?

Бланката се състои се от три части. Горната и средната са за клиента. Долната – за застрахователя. Получаваш първите две при сключване на застраховката. Първата част има защитна холограмна лепенка. Втората е дубликат. При ПТП в чужбина или на територията на страната, дубликатът може да бъде даден на пострадалата страна.

 

Зелена карта е валидна за всички страни от споразумението. Това е видно, ако квадратчето на съответната страна не е задраскано

Информацията, която съдържа трябва да е същата като в информационната система на застрахователя. След печат по бланката не може да се поправят пропуски или грешки. Единственото допустимо писане на ръка e подписа на издаващия.

Зелената карта е безплатна.

Тя струва точно толкова, колкото гражданска отговорност за самата полица. Няма допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В премията на вашата застраховка е включена себестойността на зелената хартия.

Може ли все пак да се наложи да платя нещо за сертификата?

Да, ако поискаш дубликат или нов сертификат поради промяна в регистрацията на превозното средство (нов собственик и/или номер, и/или вписан в талона ползвател). В зависимост от политиката на застрахователя, някои могат да ти поискат допълнителна такса.

Не. Зелената карта е удостоверение, че имаш гражданска отговорност. Не е самостоятелна застраховка.

Не. Зелена карта, получавате от избрания от вас застраховател по гражданска отговорност. Удостоверение за това, че имате валидна полица под формата на сертификат може да ви издаде само той.

ДА. Задължен си да имате зелена карта при напускане на територията на страната по Закона за движение по пътищата и с Кодекса за застраховане.

Има предвидена и глоба от Гранична полиция, ако нямаш зелена карта при излизане от България.

Не. Зелената карта която имате е с две идентични (ако не броим холограмата) части. Направено е за удобство. При ПТП с кола с чуждестранна регистрация пострадалото лице може да вземе втората част (тази без холограмата) на участника, станал причина за събитието. Това улеснява ликвидацията по обезщетенията. Нищо повече.

Покритието на зелената карта не се променя. Можеш да продължиш да я ползваш както досега. Не е необходимо да взимаш нов сертификат. При следващо събитие, оторизираното лице ще си препише данните за протокола.

Няма обаче право и не бива да взима оригинала.

Не. Зелената карта задължително се издава заедно с полицата гражданска отговорност за срок, за който е платена застраховката. При еднократно плащане – за една година, при разсрочено – до падежа на следващата вноска.

Не, без изрично писмено пълномощно на застрахователя.

Стикерът е удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност.

Представлява самозалепващо се фолио с три части. Първата е за автомобила, втората за застрахователя, третата се поставя върху талона на Гаранционния фонд и се носи от водача на преводното средство.

 

Как изглежда стикерът и за къде са предназначени частите му?

Стикерът представлява сребристо сива лепенка с пореден уникален номер и холограмен знак с логото на Гаранционния фонд.

Първата част на стикерът (в сребристо сиво с номер и холограмен знак) е предназначена за превозното средство. поставя се на видимо място в долния ляв ъгъл на предното стъкло.

Ако това е технологично невъзможно (например МПС-то няма предно стъкло)- на полицата.

Втората част е предназначена за застрахователя. Остава при издателя на полицата, залепен върху служебни екземпляр.

Третата част се залепва върху талона на Гаранционния фонд.

При сключване на полицата получавате част 1 и 3.

 

За какво служи стикерът?

Стикерът е удостоверение. Той показва, че

 • за МПС-то има валидна полица
 • до кога е платена валидната полица

При издаване стикерът задължително се перфорира. До година, месец и десетдневка до която е платена полицата по гражданска отговорност. Такава дата е края на валидността на застраховката (при еднократно плащане) или датата на падежа на следващата вноска (при разсрочено плащане).

Стикер без коректна перфорация е невалиден!

Цената на стикера влиза в премията по полицата, но отива при гаранционния фонд за покриване на разходите по издаване на стикера.

 

Стикерът беше въведен преди години като средство за достоверно потвърждение, че превозното средство има валидна полица гражданска отговорност.

С въвеждането на електронното и централизиране издаване на полици по гражданска отговорност ползването на стикер на практика е излишен детайл. До бъдеща промяна на законодателството, обаче, той остава задължителен. Нещо повече – при липсата на стикер на обозначеното място пътна полиция може да те 50 лв.

Сметката (квитанцията) е удостоверение за плащане на премия по полица. Тя е документалната форма, с която застрахователят или брокер от името на застрахователя удостоверяват, че дължимата вноска е платена.

Кога се издава сметка/ квитанция по полица?

Издаването на сметка или квитанция е задължително във всички случаи, в които няма друг начин за удостоверяване на извършено плащане.

Полицата по гражданска отговорност съдържа всички реквизити на първичен счетоводен документ. Независимо от периодичността на плащане на премията, която се договаря при сключване, издаването на документ за плащане за първа вноска не е задължително. Въпреки това, няма компания на пазара, която да не издава квитанция и за първата вноска.

За всяко друго плащане по полица гражданска отговорност, като поредна вноска (такава е всяка, различна от първата), анекс за промяна на собствеността, издаване на дубликати на стикер, зелена карта или при каквото и да е друго, което налага плащане, издаването на сметка или квитанция за плащането е задължително.

Как трябва да съдържа и как изглежда сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е документ с пореден номер, задължително издаден от името на застрахователя (лого и текст с търговското наименование на застрахователя са първите необходими реквизити). Извън тях задължителни за този документ са:

 • Дата на плащането
 • Основанието за плащане- например поредна вноска, анекс, доплащане на предоставена отстъпка и т.н.
 • Номера на полицата по гражданска отговорност за която се инкасира допълнителната сума.
 • Застрахованото лице
 • Издателят на сметката- брокер или агент
 • Получателят на сметката (застрахованото по полица лице или друго оправомощено от него)
 • Подписи на страните- издателят на сметката (брокер, застраховател) и получателят (този който плаща премията)

Формално сметката/квитанцията представлява обикновен принтиран лист. Няма компания, която да не работи с електронно издавани сметки.

Какво трябва да се прави със сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е удостоверение, че си платил поредна вноска или друго дължимо плащане по полицата. Приложи я към полицата по гражданска отговорност. Пътна полиция има право да проверява и платежните документи към задължителната застраховка.

Глоби, ако не покажеш сметка/ квитанция обаче няма. Проверката за валидност на полицата е в регистъра на ГФ.

Въпреки това, я пази. Тя е гаранция за твоята добросъвестност към застрахователя. Ако поради някаква причина възникне въпрос около плащанията по полицата, сметката/квитанцията са единственото удостоверение, че си изпълнили задължението в срок. Тя е основание на търсиш отговорност от некоректна страна (брокер или застраховател).

Имаш валидна полица, ако тя се вижда в регистъра на Гаранционния фонд.

Регистърът на Гаранционния фонд се актуализира в реално време.

За да се появи полицата ти на страницата на Гаранционния фонд НЕ е необходимо технологичното време!

Гражданската отговорност е електронно издавана застраховка. От момента на нейната регистрация, тя се вписва в регистъра. Номерът, който виждате на бланката, се дава от Гаранционния фонд. Това става в реално време. Има ли те в този регистър bit.ly/ProverkaGrajdanska – застраховката е валидна. 

 

Ако след издаване на полицата, не виждаш колата си застрахована, незабавно потърси съдействие от брокера, издал договора или от застрахователя. Причини да липсва, за валидно сключени през ЕИСОУКР застраховки няма!

Актуализацията на регистъра на Гаранционния фонд включва всички операции, които е възможно да направиш при сключване или през валидността на твоят полица. Такива са

 • плащане на вноска по полицата,
 • промяна на регистрационен номер и
 • издаване на зелена карта.

 

Според чл. 574, ал. 12 на Кодекса за застраховане, до доказване на противното – данните от Информационния център на Гаранционния фонд удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство.

 

Покритието на задължителната полица работи, независимо от това дали договорът е при теб, от броя на удостоверенията (стикери, зелени карти), които имаш или вида на хартията, върху която е разпечатана застраховката.

За гражданската отговорност трябва да получиш поне тези пет неща:

 • полица,
 • стикер,
 • контролен талон,
 • двустранен констативен протокол,
 • зелена карта.

Полицата е задължителна.

Стикерът и контролният талон, както и зелената карта са удостоверения, че имаш застраховка.

Лепенката/стикерът е за стъклото на колата – за пред КАТ

Картончето/контролният талон е да е в колата – за пред КАТ.

Зелената карта – за пътуване в чужбина, за страните, за които е задължителна.

Двустранният констативен протокол е за ПТП с материални щети. Ако са пропуснали да ти го дадат, може да си го поискаш.

За разлика от гражданската отговорност, която е валидна докато може да бъде видяна в страницата на гаранционния фонд, за зелената карта имате и пълна гаранция от Националното бюро на Българските Автомобилни застрахователи (НББАЗ). Като гаранцията е в сила, дори и ако сертификатът е неистински, неавтентичен или подправен.

Как да проверя валидна ли е зелената карта към полицата?

Онлайн – провери имаш ли валидна гражданска отговорност в регистъра на Гаранционния фонд bit.ly/ProverkaGrajdanska. Ако е така – имаш и валиден сертификат Зелена карта Издава се задължително при сключване на застраховката или плащане на поредна вноска.

 

 • полица,
 • стикер,
 • контролен талон,
 • двустранен констативен протокол,
 • зелена карта.

Полицата е задължителна.

Стикерът и контролният талон, както и зелената карта са удостоверения, че имаш застраховка.

Лепенката/стикерът е за стъклото на колата – за пред КАТ

Картончето/контролният талон е да е в колата – за пред КАТ.

Зелената карта – за пътуване в чужбина, за страните, за които е задължителна.

Двустранният констативен протокол е за ПТП с материални щети. Ако са пропуснали да ти го дадат, може да си го поискаш.

Три типа промени, които можете да извършиш по вече валиден договор за застраховка гражданска отговорност след неговото сключване:

 1. Да прекратиш застраховката
 2. Да прехвърлиш правата по договора;
 3. Да разшириш покритието.

Прекратяване на договор за застраховка

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя може да бъде прекратена само в изрично изброените от Кодекса случаи.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка гражданска отговорност

Единственото основание да прехвърлиш правата по договор за застраховка гражданска отговорност е промяната в застрахователния интерес. Такава е налице при промяна на собствеността на застрахованото превозното средство.

Разширяване на покритието

 • Промяна на лимитите на отговорност

Минималните лимити на отговорност по гражданска отговорност се определят от законодателя. Застраховката не може да бъде сключена при по-ниски нива на отговорност.

Предлагането от всички компании е за минималните задължителни лимити на отговорност. При необходимост, по- високи равнища на ангажимент на застрахователя, могат да бъдат договорени при специални условия.

 • Промяна на обхвата на покрити рискове

Извън отговорността към трети лица, свързана със собствеността и управлението на моторно преводно средство, със застраховка могат да бъдат покрити и други рискове.

По всяко време от срока на договора застрахованият може да поиска обхвата на договора да бъде разширен с едно или повече допълнителни покрития, предлагани от застрахователя.

Договорът за застраховка гражданска отговорност се прекратява с изтичане на срока за който е сключен.

Опция за прекратяване на вече валидна полица е при отпадане на застрахователния интерес. Това е възможно в два случая:

 • При прекратяване на регистрацията на превозното средство

Задължението за застраховане на отговорността към трети лица, свързана с притежанието на превозни средства, е валидно само за регистрирани МПС.

С прекратяването на регистрацията отпада и необходимостта да се поддържа валидна полица.

Дерегистрацията може да бъде доброволна при бракуване и при тотална щета (ПТП или кражба) на превозното средство.

 • При промяна в регистрацията на превозното средство

Единствената промяна в регистрацията, която позволява прекратяване на полица по гражданска отговорност е промяната с собствеността. Тя води до отпадане за продавача и възникване на застрахователен интерес за купувача. При продажба на превозно средство застраховката не се прекратява. Правата по нея могат да бъдат прехвърлени на новия собственик. 

Купувачът има право да прекрати едностранно договора без да посочва основания. 

Застрахователят може да изиска да платите допълнителна премия за промяна в рисковите обстоятелства при които е сключена полицата.

При прекратяване на полицата застрахователят дължи връщане на платена премия съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

 

Валиден договор за застраховка може да бъде прекратен само от застрахователя, с когото е сключен.

За прекратяване е необходимо застрахованият или купувачът на превозното средство да информира писмено компанията по гражданска отговорност и да предоставя съответния документ, удостоверяващ промяната в обстоятелствата при които е сключена полицата.

 

При отпадане на застрахователен интерес (дерегистрация при брак или тотална щета) това е копие на част първа на свидетелството за регистрация, маркирана като невалидна или свидетелството за регистрация на новия собственик- при продажба.

 1. Да прекратиш застраховката
 2. Да прехвърлиш правата по договора;
 3. Да разшириш покритието.

Прекратяване на договор за застраховка

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя може да бъде прекратена само в изрично изброените от Кодекса случаи.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка гражданска отговорност

Единственото основание да прехвърлиш правата по договор за застраховка гражданска отговорност е промяната в застрахователния интерес. Такава е налице при промяна на собствеността на застрахованото превозното средство.

Разширяване на покритието

 • Промяна на лимитите на отговорност

Минималните лимити на отговорност по гражданска отговорност се определят от законодателя. Застраховката не може да бъде сключена при по-ниски нива на отговорност.

Предлагането от всички компании е за минималните задължителни лимити на отговорност. При необходимост, по- високи равнища на ангажимент на застрахователя, могат да бъдат договорени при специални условия.

 • Промяна на обхвата на покрити рискове

Извън отговорността към трети лица, свързана със собствеността и управлението на моторно преводно средство, със застраховка могат да бъдат покрити и други рискове.

По всяко време от срока на договора застрахованият може да поиска обхвата на договора да бъде разширен с едно или повече допълнителни покрития, предлагани от застрахователя.

Продажбата е формална смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС тя представлява последователност от три стъпки:

 • сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,
 • уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и
 • издаване на ново свидетелство за регистрация.

Това води до промяна в задължението за сключване на застраховката и застрахователния интерес.

По условията на Кодекса за застраховане, при продажбата на МПС застраховката гражданска отговорност не се прекратява.

 

Задълженията на продавача:

 • да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключването и валидността на гражданската отговорност – полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски, ако застраховката е сключена с разсрочено плащане на премията.
 • съвместно с купувача да уведомите застрахователя. Срокът за уведомлението е до 7 дни от датата на прехвърляне на правата върху превозното средство.

 

Срокът за уведомяване на застрахователя за извършена продажба на застрахованото МПС е 7дни!

 

Уведомяването на застрахователя може да направи както продавачът, така и купувачът.

 

При уведомяването на застрахователя ще изиска договора за покупко-продажба или новото свидетелство за регистрация (талона в който вече е отразена промяната в собствеността), ако вече купувача вече има такова.

 

За промяната застрахователя издава анекс към полицата. С него се прехвърлят правата по застраховката на новия собственик.

 

До прехвърлянето на правата по полицата купувачът е солидарно отговорен с продавача за неплатената част от премията.

Ако застрахователят не бъде уведомен за промяната в собствеността, задължението за плащане на дължимата премия е само на продавача.

46.1. Ако купуваш превозно средство с валидна българска регистрация

Ако купуваш регистрирано в България МПС, провери има ли валидна полица.

46.1.1. Ако е така – продавачът е длъжен да ти предостави всички документи по действащата застраховка гражданска отговорност (полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски при разсрочено плащане на премията).

Като нов собственик имаш право да прекратиш полицата без никакви аргументации и причини, или да продължиш да я ползвате при условията, при които е сключена.

 

Ако превозното средство е без валидна полица, можете са сключите годишна такава по общия ред.

 

Задължително след като имате регистрация

След получаване на свидетелството за регистрация си длъжен да уведомиш за това застрахователя. Уведомлението се извършва като представиш копие на талона.

Срокът да уведомиш застрахователя е 7 дни от датата на покупката на превозното средство.

 

За промяната в обстоятелства (получаването на регистрационен номер) към полицата по гражданска отговорност следва да бъде издаден анекс (добавък). Добавъкът към договора за застраховката може да бъде издаден и от посредника сключил застраховката.

 

Възможно е застрахователят да поиска доплащане на премия, ако твоя рисков профил е по–лош от този на предишния собственик.

 

46.1.2. Права и задължения на купувача

 • Длъжен сте до 7 дни от придобиването на превозното средство да уведоми застрахователя.
 • В рамките на този срок има право едностранно да прекрати договора за гражданска отговорност без да посочи основание.
 • Солидарно отговорен е с продавача за неплатената част от премията до датата на прехвърлянето

 

46.1.3. Права и задължения на застрахователя

 • Застрахователят може да изиска за погасите неплатената част от премията до датата на прехвърлянето.
 • Може да начисли допълнителна премия, по своя преценка, за промяна в рисковите обстоятелствата при които е сключена полицата.

 

46.2. Ако купуваш кола без валидна българска регистрация

Ако купуваш нерегистрирано в България превозно средство, застраховка гражданска отговорност е необходима за първоначалната му регистрация. Полицата се сключва преди регистрацията в КАТ. Хартията не е необходима на контролните органи. Проверката за наличие на гражданска отговорност е по електронен път.

За издаване на полицата е необходим договора за покупко-продажба. Той удостоверява твоите права върху МПС-то и съдържа необходимите технически данни за да бъде издадена полицата. Ако нямаш такъв (например искаш да пререгистрираш твое МПС ползвано в друга държава) достатъчни могат да бъдат копие на стария регистрационен талон и лична карта на новия собственик. Разликата в това, какво очаква застрахователят идва от това дали колата има друга валидна регистрация.

46.2.1. Ако колата няма регистрация валидна извън България (независимо от причината, включително прекратена или изтекла)

Може да предоставиш каквито и да са документи, стига те да съдържат информация за:

 • техническите характеристики на колата (рама, дата на първа регистрация, марка, модел, цвят и т.н.) и
 • новият собственик (имена, ЕГН, адрес по постоянна регистрация).

 

За превозно средство без друга регистрация можеш да купиш направо стандартна годишна полица. Не си длъжен да плащаш допълнителна първоначална 30-дневна застраховка!

 

46.2.2. Ако колата има друга валидна регистрация извън България

Длъжен си да купиш 30-дневна полица (чл. 489, ал. 5 от Кодекса за застраховане). Като за нея е задължително да удостовериш пред застрахователя правото на собственост с документ за придобиване, преведен на български.

Такава 30-дневна гражданска можеш да имаш само еднократно.

Не регистрираш ли колата в този срок, ще си длъжен да прекратиш чуждестранната регистрация за да вземеш нова гражданска отговорност.

Важно е, че покритието по полицата влиза в сила от момента на получаване на българските номера. До тогава застраховката е лист хартия.

Гражданската отговорност покрива единствено твоята отговорност като собственик или ползвател на превозното средство за вреди, причинени на трети лица. 

Т.е. право на обезщетение по полицата има само третото пострадало лице.

Застраховката се сключва на база всички рискове. Това означава че покрити по нея са всички причинени вреди (щети от всякакъв род), които не са описани като изрично изключение.

 

Ако си пострадало лице – имаш право да предявите претенция към застрахователя на виновния.

А ако извършителят е неизвестен или незастрахован, а вредата е свързана с телесно увреждане или смърт, можеш да предявите претенция за обезщетение към Гаранционния фонд.

 

За да претендираш за обезщетение е необходимо да:

 1. Да уведомиш застрахователя на виновния, респективно Гаранционния фонд, ако претенцията може да бъде насочена към него;
 2. Да удостовериш настъпването на събитието, в резултат на което е вредата;
 3. Да покажеш на застрахователя/Гаранционния фонд, че имаш право да получиш обезщетението и
 4. При материални щети да предоставиш достъп до пострадалото имущество за оглед и оценка на вредата.

 

Как да предявя претенция?

Предявяваш претенция, като попълниш уведомление (името на документа варира- декларация, заявление, доклад) за щета. Представлява стандартизирана бланка, която се предоставя от застрахователя. Формулярите са със свободен достъп и са на разположение в приемната на ликвидационния център на компанията. Уведомлението се попълва на място.

Претенциите към Гаранционния фонд могат да бъдат предявени директно или чрез ликвидационен център на застраховател.

В уведомлението описваш накратко какво се е случило – обстоятелства и факти.

Ако извършителят е известен и знаете номера на полицата, задължително ги посочвате в претенцията си за обезщетение. Тази информация се съдържа в протокола, издаден от Пътна полиция или съставен между участниците в събитието.

 

Как удостоверяваш събитието?

Ако е възможно събитието се удостоверява с документи. Те зависят от вида на събитието. Могат да бъдат констативен протокол, рапорт, доклад или друг документ, издаден от държавен орган.

 

Как удостоверяваш правото да получиш обезщетение?

Застрахователя ще плати обезщетението по твоята претенция само ако имаш право на това. Това означава:

 • Да си пострадало лице (претърпяло материална или неимуществена вреда)
 • Да си наследник или пълномощник на пострадалото лице.

Предявяването на претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност е право, не задължение. Дали ще изискваш компенсация за претърпени вреди зависи само от твоята преценка. Отказът не носи последствия.

 

Какви са сроковете за предявяване на претенция по гражданска отговорност?

Сроковете за предявяване на претенция по застраховка гражданска отговорност са три години при материални щети и пет при телесни увреждания или смърт.

Тези давностни срокове са предвидени законодателно и не могат да бъдат съкращавани от указания или уговорки със застраховател.

По всяко време, в рамките на тези срокове, можеш да информираш застрахователя, че изискваш плащане на обезщетение за претърпените вреди.

 

Отлагането във времето обаче е свързано с няколко особености.

 • При материални щети е необходимо да запазиш имуществото в същия вид, за да може застрахователят да направи оглед и оценка.
 • При нематериални врещи е възможно за установяването на последствията от събитието върху пострадалото лице да изисква по-дълъг период от време.

Задължително с документи. 

При гражданска отговорност, за разлика от застраховка каско, няма ситуация, при която събитие може да бъде удостоверено с декларация.

Документите, които се съставят зависят от обстоятелствата при които е възникнала вредата, броя на участниците и дали има пострадали лица.

 

Пътно транспортно произшествие (ПТП)

ПТП е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от броя на участващите превозни средства ПТП-тата са катастрофи (с участието на повече от едно МПС или МПС и друго имущество, вкл. пътна инфраструктура) и самокатастрофи (с участието само на едно МПС).

Ако събитието трябва и / или бъде посетено от Пътна полиция, се съставя констативен протокол.

 

Ако събитието е с двама участници, причинени са само материални щети (няма пострадали лица), без значение на размера на вредите, има съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало събитието и участниците приемат, че никой от тях не е употребил алкохол или други упойващи вещества- се съставя двустранен констативен протокол.

 

Самокатастрофите не са покрити по гражданска отговорност.

Застраховката не покрива щетите на превозното средство, причинени от неговия водач. Тези събития се покриват от застраховка каско /за колата/ и злополука на пътниците, друга злополука или застраховка живот /за водача/.

Как се документират застрахователни събития?

Много са начините за документиране на събития.

 • Акт за констатация – ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието.
 • Протокол – съдържа фактологията на събитието, дву- или повече странно потвърдена от различни лица (обикновено участниците в събитието).
 • Свидетелско показание – еднолично описание (писмено) на начина, по който са се случили нещата.

 

Застрахователните събития по гражданска отговорност се удостоверяват само и единствено с протокол. 

Той е задължителен за да предявите претенция към застрахователя.

 

Кога и какви протоколи се съставят?

С констативен протокол се удостоверява настъпването на ПТП.

Образецът и лицето имащо право да го състави са различни в зависимост от броя на участниците и вида на вредите.

 

Констативните протоколи са три вида:

 • Констативен протокол за ПТП с пострадали лица
 • Протокол за ПТП с материални щети;
 • Двустранен констативен протокол.

 

При ПТП с пострадали лица

Пътна полиция е длъжна винаги да посети събитието ако има пострадали лица. За произшествието се съставя Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, подробна план- схема и снимки.

Срокът за изготвяне на протокола е 1 месец.

Всяко пострадало лице, претърпяло вреди от ПТП може да изиска (чрез писмено искане) да му бъде предоставено копие на констативния протокол от регионалната структура, която го е издала. Той е необходим за удостоверяване на вредата, при претенция към застрахователя по гражданска отговорност.

 

ПТП без пострадали лица

Ако:

 • участниците в ПТП са само двама;
 • има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
 • събитието не е създало опасност за движение на останалите участници в движението (няма разсипан товар например);
 • произшествието не е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • няма участващ автомобил, собственост на Министерство на отбраната, Армията или други военизирани структури (включително и чуждестранни);
 • участващ автомобил не превозва опасни товари;
 • участниците в ПТП-то видимо не са употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

се съставя Двустранен констативен протокол.

Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.

За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Пътна полиция не е длъжна да дойде на мястото на събитието, ако това не е изрично предвидено в Закона за движение по пътищата.

 

Кога са длъжни да дойдат от Пътна полиция?

Разписано е изрично в Закона за движение по пътищата. В тези ситуации не могат да откажат да посетят мястото на събитието и да съставят съответните удостоверителни документи. Служители на пътна полиция са длъжни да посетят мястото на пътно транспортно произшествие, само когато:

 • при произшествието има убит или ранен човек;
 • произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
 • произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
 • между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него,
 • произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

 

Кога Пътна полиция не са длъжни да дойдат или да документират събитието?

Във всички останали случай Пътна полиция следва да бъде уведомена, но не е длъжна да посети местопроизшествието.

Пътна полиция не съставя документи и не посещава събития, свързани с

 • повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
 • пожар на МПС;
 • повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
 • повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;
 • повреди по стъклата на автомобила.

Какво е двустранния констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) е въведен за да облекчи процедурата по удостоверяване на пътнотранспортни произшествия.

Съставя се между участниците в ПТП на мястото на събитието. С него те потвърждават съгласието си по отношение на обстоятелствата при които е възникнало произшествието.

При кои ПТП може да се състави двустранен констативен протокол (ДКП)?

ДКП може да бъде съставен за всички събития, за които не е задължително идването на Пътна полиция. Такива са събития при които:

 • Участниците в ПТП са само двама: Това означава два автомобила или един автомобил и друго имущество. При ПТП между автомобил и друго имущество, различно от МПС, също може да бъде съставен ДКП.
 • Нито един от двамата участници не превозва опасни товари, не е автомобил на Министерство на отбраната, армията или други български или чуждестранни военни формирования.
 • Причинени са само материални щети на двамата участници: т.е. няма щети на имущество на трети страни и в резултат на ПТП няма увредени или пострадали лица.
 • ПТП не е предизвикало задръстване на пътното платно, никой от участниците в ПТП-то не превозва опасни товари, няма разпилян товар, части от автомобил или други, които да възпрепятстват нормалното преминаване на други превозни средства;
 • Между участниците има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
 • Нито един от участниците не отказва да се идентифицира (най- малко със свидетелство за правоуправление- шофьорска книжка и полица по застраховка гражданска отговорност), видно не е употребил алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

Двустранният констативен протокол (ДКП) представлява химизирана бланка в два или три екземпляра – по един за всяко страна участваща в ПТП (и едни за застрахователя, ако бланките са три).

 Задължително е да получите ДКП при сключване на застраховка гражданска отговорност. Ако такъв не ви е предоставен или ви и необходим нов, обърнете се към посредника издал полицата.

При ПТП можете да ползвате формуляра без значение от коя компания е предоставен.

 

Какво трябва да става ясно от попълнен ДКП?

Съставът на гражданската отговорност има пет елемента. Те са необходимото за да бъде ангажирана отговорността на застрахователя. С ДКП трябва да удостоверите четири от тях. Петият е вината. Тя по условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите тя съществува, независимо от декларираното от страните върху протокола.

 

Съдържанието на полетата в протокола е интуитивно. Достатъчно за да постигнете необходимото е да попълните документа правилно за да стане ясно следното:

 

 1. Поведение

Двете страни трябва да направят нещо, за да възникне събитие. Поведението им при което е възникнало ПТП-то описвате с

 • избор на съответстващите квадратчета с централната вертикална част на протокола (т.12 Обстоятелства).

Задраскват се само тези, които са верни едновременно и за двете страни. Останалите се оставяте празни.

 • Схема на ПТП-то в долната централна част (т.13 Скица на пътната обстановка и ПТП)

Целта е да стане ясно положението на превозните средства в момента на ПТП-то. Два правоъгълника за превозните средства, няколко криви за улиците и стрелки за посоките на движение са достатъчни. Важно е схемата да е за момента на сблъсъка и да бъдат отразени имената на улиците и доколко има обозначения със знаци и/или маркировка.

 

 1. Противоправност на поведението

Тя произтича от разписаното в Закона за движение по пътищата и свързаните с него подзаконови нормативни актове. След като имате книжка, трябва да го познавате добре. Противоправността (коя от страните не се е съобразила с разписаното в закона) става ясна от схемата на ПТП-то и избраните със задраскано квадратче обстоятелства в група 12.

Трябва да сте наясно от Закона за движение по пътищата, коя от страните каква разпоредба е нарушила.

 

 1. Причинна връзка

Причинната връзка между поведението на страните и произтеклите вреди е видна от схемата на ПТП-то и обстоятелствата при които е възникнало.

 

4.Вреди

Имате изрични полета за всяка от страните (група 10 и 11). Изброяване част или всички, ако мястото е достатъчно в поле 11 и маркирате на схемата на превозното средство в поле 10, видимо увредените зони.

С двустранния констативен протокол се удостоверява само постигнато съгласие по отношение на обстоятелствата.

В него не се вменява вина! Правото да вмени вина има само държавен органи, които е оправомощен за това със закон.

 

Формални изисквания при попълване на двустранен констативен протокол

При попълването е необходимо да се съблюдават следните формални изисквания:

 1. Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 2. Попълва се само, ако е налице съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП-то.
 3. Попълва се четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка – попълнете нов.
 4. Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят!
 5. Подписва се от двамата участници.

От 01.03.2017г. при удостоверяване на събития с ДКП не се уведомява пътна полиция.

 

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Използването на ДКП е европейска практика. Формулярът съдържа идентична информация и има приблизително еднакво приложение във всички страни на ЕС.

При събитие всеки от участниците попълва една от страните (лява или дясна) на протокола. Няма значение коя. Преценката на това, кой има право да получи обезщетение не зависи от мястото му в документа.

Обърнете внимание на написаното от другия участник. Трябва да е без пропуски и да отговаря на обстоятелствата при които е възникнало събитието. Отговорността за коректността на документа е обща (и на двете страни). Грешка или пропуск в декларацията на другата страна може да бъде причина да не получите обезщетение.

Гърбът на бланката съдържа указания за попълване. При част от застрахователите те са достатъчно подробни.

 

Двустранният протокол е акт за констатация на факти

Той следва да съдържа:

 • Описание на фактите при които е възникнало събитието.
 • Съгласие на страните относно описаните факти.

И нищо повече!

Ако си пострадалата страна – имаш право, но не и задължение да предявиш претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния.

Ако си причината на събитието, си длъжен да уведомиш за него твоя застраховател по гражданска отговорност.

Твое задължение е да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност за всяка претенция, която може да бъде предявена към теб.

За всяко събитие, за което може да бъде предявена претенция към по твоята полица гражданска отговорност си ДЛЪЖЕН да уведомиш застрахователя си.

Срокът за това е 7 работни дни от датата на събитието.

 

Пострадалият може, но не длъжен да предяви претенция. Сроковете в които той може да се обърне към твоя застраховател за плащане са до 3 години при имуществени щети и 5 години за неимуществени.

Със стандартизирана бланка, наречена „доклад до застрахователя“ или в свободен текст.

Важното е да бъде направено в регламентирания срок. Без значение е как.

 

Твоят застраховате се интересува и от обстоятелствата, при които е възникнало събитието. Затова приложи към писмото до него и копие от документите, с които разполагаш (ДКП, констативен протокол и т.н.). Съпътстващите документи могат да бъдат представени впоследствие, ако за тяхното изготвяне е необходимо технологично време.

Кодекс за застраховането Чл. 495. ал. (3) При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен заедно с уведомяването по ал. 1, т. 3 да посочи подробно обстоятелствата относно това събитие и да оказва впоследствие съдействие, по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие.

При подаване на уведомлението изискай входящ номер от застрахователя! Той е твоята гаранция за изпълнение на задълженията ти.

Какви са последствията ако не уведомиш застрахователя си за виновно причинено ПТП?

Подлежите на глоба

Изрична глоба, ако не уведомите застрахователя си при виновно причинено ПТП няма. Но това може да се счете за неизпълнение на задължение, вменено с нормативна уредба (чл. 644, ал. 1 от Кодекса за застраховане) и да подлежи на

 • глоба от 500 до 3000 лв. – за физическо лице;
 • имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.

Не! Не се изисква виновният водач да предостави МПС-то, с което е причинена вредата за оглед. Такава практика е забранена с изрично указание на Комисията по финансов надзор.

Ако си виновен за ПТП – не си длъжен да предоставяш твоя автомобил за оглед.

Изрично забранено, е застраховател за изисква от пострадалото лице да представи документни или да предприеме действия, които са извън негов контрол. Такова условие не може да бъде поставено като условие за плащане на обезщетение за претърпените вреди на пострадалия или да бъде основание за отказ.

 

Твоето единствено задължения като виновно за ПТП лице е в срок от 7 дни да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност. Прави се с попълване на доклад до застрахователя.

Застрахователят може да бъде уведомен и от пострадалото лице. Това става косвено при предявяването на искане за обезщетение.

Законодателят не е предвидил в нито един нормативен акт или негово тълкуване друго твое задължение свързано със застраховки след ПТП.

Ако си претърпял вреда в резултат на пътно транспортно произшествие, имаш право да предявиш претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност на виновния водач. За това е необходимо:

да НЕ сте виновен за ПТП-то;

 • да се обърнеш към застрахователя на виновния водач;
 • да докажеш основанието и размера на вредата, и
 • да удостовериш тези факти с документи!

 

Кога не си виновен?

Ако ПТП е посетено от КАТ:

Правото да вмени вина има само оправомощен за това орган. При пътно-транспортни произшествия, това е Пътна полиция (КАТ).

При съставяне на протокола от Пътна полиция, се отбелязва кой от участниците е отговорен за събитието. Обикновено за него бива съставен и акт за нарушение.

КАТ проверява валидността на гражданската отговорност.

Застрахователят и номера на полицата се вписват в протокола на ПТП.

Ако виновният водач управлява МПС-то без валидна полица, имаш право да предявиш претенция към Гаранционния фонд.

 

Ако ПТП не е посетено от КАТ:

А е удостоверено с двустранен констативен протокол, виновен е този водач, който не се е съобразил с правилата за движение по пътищата.

 

Как уведомявате застрахователя?

Задължението след ПТП да уведоми застрахователя е на виновния водач. Срокът за това е 7 дни.

 

Право да уведоми компанията има и увреденото лице. Косвено това става с предявяване на претенцията.

Ако си увредено лице, срокът да предявиш претенция е 3 години при материални щети и 5 години при телесни увреждания или смърт. Толкова е погасителната давност по застраховка гражданска отговорност.

 

За да уведомиш застрахователя е необходимо да посетиш който и офис на компанията (при неимуществени вреди) или ликвидационен център (за имуществени щети).

Формално уведомлението става с попълване на място в офиса на застрахователя на стандартизиран формуляр. С него описваш в кратък текст кой си, как се е случило събитието и какви са последствията за теб от него (вредите/ щетите).

 

Как доказваш основанието и размера на вредата?

За доказване на основанието са необходими:

 • протокола за ПТП, независимо от това какъв е, и
 • документи, удостоверяващи наличие на застрахователен интерес. т.е. необходимо е да покажете, че точно ви имате право да получите обезщетението. За материални щети това става с документ за собственост– талона на колата, нотариален акт или друг документ за недвижим имот. При нематериални щети- лична карта (пълномощно, удостоверение за наследници)

 

За удостоверяването на размера на вредата при имуществени щети е необходим оглед.

Извършва се от представител на застрахователя.

Пострадалото имущество се снима, а за извършения оглед се съставя протокол.

След огледа представителя на застрахователя е длъжен да ти поясни съдържащото се в протокола. При съгласие от твоя страна – го подписваш.

Ако при събитието си понесъл и други разходи, например такива за ограничаване на вредите, неотложен ремонт или превоз със специализиран автомобил до населено място или сервиз, те ще бъдат покрити по застраховката, ако приложиш съответните разходооправдателни документи за тях.

Освен това е възможно застрахователя да изиска да предоставиш и: шофьорска книжка и контролен талон на невиновния водач, пълномощно или актуално състояние за фирмени автомобили, а при някой компании дори и писмено обяснение.

 

Нематериалните вреди се удостоверяват с медицински документи: експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, смъртен акт.

Те показват само основанието за претенцията.

Размерът е предмет да споразумение със застрахователя. Ако такова не бъде постигнато, можеш да търсиш по-висока компенсация чрез съда.

При съдебно производство е задължително да бъде привлечен и застрахователя. Ако той не е информиран, това може да бъде основание за отказ.

Ако си виновен за ПТП – не си длъжен да предоставяш твоя автомобил за оглед.

Изрично забранено, е застраховател за изисква от пострадалото лице да представи документни или да предприеме действия, които са извън негов контрол. Такова условие не може да бъде поставено като условие за плащане на обезщетение за претърпените вреди на пострадалия или да бъде основание за отказ.

Твоето единствено задължения като виновно за ПТП лице е в срок от 7 дни да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност. Прави се с попълване на доклад до застрахователя.

Застрахователят може да бъде уведомен и от пострадалото лице. Това става косвено при предявяването на искане за обезщетение.

Законодателят не е предвидил в нито един нормативен акт или негово тълкуване друго твое задължение свързано със застраховки след ПТП.

При материални щети върху автомобила:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или съставен от Пътна полиция);
 • Талона на колата (свидетелство за регистрация);
 • Талона за технически преглед на колата;
 • Шофьорската книжка на водача, който е управлявал МПС-то по време на ПТП;
 • Контролен талон, към шофьорската книжка на водача по време на събитието;
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които си платил предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на събитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на колата (при някой компании е задължително да предоставиш удостоверение за банкова сметка. Дават го при откриване на сметката или при поискване).

Ако колата е собственост на юридическо лице може да ти поискат и:

 • Пълномощно за управление на автомобила;

При материални щети върху друго имущество:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или съставен от Пътна полиция);
 • Документ за собственост на имуществото (нотариален акт, договор за покупка или фактура, в зависимост от вида на имуществото);
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които си платил предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на събитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на имуществото

При материални щети върху друго имущество е възможно застрахователят за изиска и други документи в зависимост от вида на имуществото (например разрешително за ползване, за строеж и т.н.).

При нематериални вреди

 • Протокол за ПТП с увредени лица;

и в последствие, по искане на застрахователя да предоставиш останалите необходими документи. Могат да бъдат изискани едно или повече от:

 • Болничен лист (при временна нетрудоспособност), решение на ТЕЛК (при трайна неработоспособност, смъртен акт (при смърт);
 • Удостоверение за наследници, пълномощно;
 • Други медицински документи, като епикризи, снимки, проведени терапии, ако имате такива;
 • Банкова сметка
 • Други в зависимост от особеностите на увреждането.

 

Във всички случаи може да предявиш претенция и само с заявление, попълнено на място.

Всеки един от необходимите документи може да бъде предоставен по- късно. Това обаче удължава срока в който застрахователят следва да плати.

Застрахователят няма да премине съм оценка на вашата вреда/щета, докато не предоставите всички необходими документи.

да НЕ сте виновен за ПТП-то;

 • да се обърнеш към застрахователя на виновния водач;
 • да докажеш основанието и размера на вредата, и
 • да удостовериш тези факти с документи!

Кога не си виновен?

Ако ПТП е посетено от КАТ:

Правото да вмени вина има само оправомощен за това орган. При пътно-транспортни произшествия, това е Пътна полиция (КАТ).

При съставяне на протокола от Пътна полиция, се отбелязва кой от участниците е отговорен за събитието. Обикновено за него бива съставен и акт за нарушение.

КАТ проверява валидността на гражданската отговорност.

Застрахователят и номера на полицата се вписват в протокола на ПТП.

Ако виновният водач управлява МПС-то без валидна полица, имаш право да предявиш претенция към Гаранционния фонд.

Ако ПТП не е посетено от КАТ:

А е удостоверено с двустранен констативен протокол, виновен е този водач, който не се е съобразил с правилата за движение по пътищата.

Как уведомявате застрахователя?

Задължението след ПТП да уведоми застрахователя е на виновния водач. Срокът за това е 7 дни.

Право да уведоми компанията има и увреденото лице. Косвено това става с предявяване на претенцията.

Ако си увредено лице, срокът да предявиш претенция е 3 години при материални щети и 5 години при телесни увреждания или смърт. Толкова е погасителната давност по застраховка гражданска отговорност.

За да уведомиш застрахователя е необходимо да посетиш който и офис на компанията (при неимуществени вреди) или ликвидационен център (за имуществени щети).

Формално уведомлението става с попълване на място в офиса на застрахователя на стандартизиран формуляр. С него описваш в кратък текст кой си, как се е случило събитието и какви са последствията за теб от него (вредите/ щетите).

Как доказваш основанието и размера на вредата?

За доказване на основанието са необходими:

 • протокола за ПТП, независимо от това какъв е, и
 • документи, удостоверяващи наличие на застрахователен интерес. т.е. необходимо е да покажете, че точно ви имате право да получите обезщетението. За материални щети това става с документ за собственост– талона на колата, нотариален акт или друг документ за недвижим имот. При нематериални щети- лична карта (пълномощно, удостоверение за наследници)

За удостоверяването на размера на вредата при имуществени щети е необходим оглед.

Извършва се от представител на застрахователя.

Пострадалото имущество се снима, а за извършения оглед се съставя протокол.

След огледа представителя на застрахователя е длъжен да ти поясни съдържащото се в протокола. При съгласие от твоя страна – го подписваш.

Ако при събитието си понесъл и други разходи, например такива за ограничаване на вредите, неотложен ремонт или превоз със специализиран автомобил до населено място или сервиз, те ще бъдат покрити по застраховката, ако приложиш съответните разходооправдателни документи за тях.

Освен това е възможно застрахователя да изиска да предоставиш и: шофьорска книжка и контролен талон на невиновния водач, пълномощно или актуално състояние за фирмени автомобили, а при някой компании дори и писмено обяснение.

Нематериалните вреди се удостоверяват с медицински документи: експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, смъртен акт.

Те показват само основанието за претенцията.

Размерът е предмет да споразумение със застрахователя. Ако такова не бъде постигнато, можеш да търсиш по-висока компенсация чрез съда.

При съдебно производство е задължително да бъде привлечен и застрахователя. Ако той не е информиран, това може да бъде основание за отказ.

Ако си виновен за ПТП – не си длъжен да предоставяш твоя автомобил за оглед.

Изрично забранено, е застраховател за изисква от пострадалото лице да представи документни или да предприеме действия, които са извън негов контрол. Такова условие не може да бъде поставено като условие за плащане на обезщетение за претърпените вреди на пострадалия или да бъде основание за отказ.

Твоето единствено задължения като виновно за ПТП лице е в срок от 7 дни да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност. Прави се с попълване на доклад до застрахователя.

Застрахователят може да бъде уведомен и от пострадалото лице. Това става косвено при предявяването на искане за обезщетение.

Законодателят не е предвидил в нито един нормативен акт или негово тълкуване друго твое задължение свързано със застраховки след ПТП.

Твоите права и задължения като увредено лице:

 • Ако си увредено лице (пострадало или претърпяло имуществена вреда) имаш право да предявиш претенция;
 • Твое задължение е да удостовериш с документи основанието и размера на претърпяната вреда;
 • По всяко време, при запитване, да получиш информация от застрахователя за състоянието на предявения от теб иск.

Застрахователят е длъжен:

 • Да приеме твоето искане за финансова компенсация по гражданска отговорност;
 • Да те уведоми (уведомява текущо при необходимост) какви документи очаква от теб във връзка с удостоверяване на основанието и размера на претенцията;
 • Да не изисква от теб такива доказателства, с които не може да се снабдиш поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията;
 • Да се произнесе по основателността на твоята претенция;
 • Да плати, ако тя е основателна.

По всяко време можеш да провериш състоянието на претенцията – чрез страницата на застрахователя,

със съдействието на твоя брокер или в ликвидационния център на компанията.

При предявяването следва да бъдеш информиран какви доказателства очаква от теб застрахователят, за удостоверяване на основанието и размера на претенцията.

 

В 15 дневен срок застрахователя определя и изплаща дължимото обезщетение – след като предоставиш изискваните документи и те безспорно доказват основателността на иска ти –

Ако предоставените доказателства не удостоверяват твоето право да получиш обезщетение в искания размер, в 15 дневен срок застрахователя е длъжен мотивирано да откаже плащане.

Ако обаче вредата е от такъв характер, че към момента на предявяване, не могат да бъдат предвидени всички необходимите доказателства, застрахователя има право да изиска допълнителни такива в срок от 45 дни от датата на предявяване.

Независимо от това дали си предоставил всички необходими доказателства или дали е установен действителния размер на вредите, в срок от 3 месеца от датата на предявяване, застрахователят е длъжен да предостави на увреденото лице мотивирано становище.

Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, компанията е длъжна да ги посочи изрично заедно с допълнителните доказателствените средства за тяхното установяване.

Ако нямаш валидна застраховка Гражданска отговорност си изложени на доста формални и финансови рискове. Всеки един от тях е за твоя сметка.

Защото:

Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции.

Това означава, че поддържането на валидна полица е твое задължение, вменено със закон. Спазването на законодателните изисквания е и твое задължение и по конституция.

Глобите по Кодекса за застраховане

Налагат се от Пътна полиция. При проверка или автоматизирано техническо средство.

Ако си собственикът на автомобила и не изпълниш задължението си за сключване на задължителна застраховка, подлежите на административна санкция (глоба) в размер от 250 лв. от ако си физическо лице и имуществена санкция от 2 000 лв. ако автомобилът е собственост на юридическо лице. Управляващият превозното средство, следва да плати 400 лв глоба.

При повторно нарушение глобите са 800 лв. за физически лица и 4 000 лв. за юридически.

 

Стационарните камери правят автоматична проверка за наличие на полица (сканират номера, не лепенката). Можеш да получиш известие за наложена глоба дори и да не те спрат за проверка.

Размерите са санкцията са същите (остават само за собственика. Кой е карал към този момент колата при камерите няма особено значение).

 

По Закона за движение по пътищата

Могат да ти вземат временно шофьорската книжка и да спрат колата от движение. Второто е докато представиш сключена застраховка.

 

Дерегистрацията е автоматична.

Поддържането на валидна полица е условие за валидност на регистрацията на превозното средство. Автоматична дерегистрация представлява промяна на запис в информационната система на МВР. Може и да не разбереш за него.

Управлението на превозно средство без валидна регистрация /става такава, при автоматична дерегистрация/ може да коства отнемане на книжката за 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. Ако деянието не е престъпление. В този случай е по Наказателния кодекс. Повторното нарушение води отнемане на книжката за срок от 1 до 2 години и глоба до 1500 лв.

 

Застраховката е финансова гаранция за твоето поведение на пътя. Може да ти струва скъпо.

Ако нямаш валидна полица, причинената от теб щета, ако е нематериална, ще бъде покрита от Гаранционния фонд. До размера на платеното Гаранционният фонд ще предяви регресна претенция към теб.

За материалните щети сте пряко отговорни Вие.

Гражданската отговорност е задължителна застраховка.

Изисква се за регистрация на превозното средство и е условие за поддържане на тази регистрация.

Какво става ако останете без валидна гражданска отговорност?

Гаранционния фонд разбира в реално време и те уведомява, че разполагаш с 14 дни за да предоставите „доказателство“ за сключен договор.

Ако не реагирате, Гаранционният фонд предоставя данните на КАТ.

КАТ променят записа в регистъра си на „служебно прекратена“ и ви информират за това.

Как се възстановява служебната дерегистрация?

Сключвате нова застраховка. И информацията потича в обратен ред.

 

Да, валидна е.

Защото покритието по гражданска отговорност е на база всички рискове.

Полицата е валидна при всяка ситуация, различна от изрично изключените.

Удостоверението за техническа изправност на автомобила, какъвто е задължителния технически преглед, не е изрично изключение.

 

Ако ти си увреденото лице, което претендира за обезщетение пред застрахователя на виновния.

Талон за валиден технически преглед може да бъде изискан от застрахователя при предявяване на претенция. Липсата на такъв обаче не може да бъде основание за отказ от плащане.

Кодексът за застраховане не дава право компанията по гражданска отговорност да ограничи твоето право на обезщетение поради липсата на удостоверение за техническа неизправност на превозното средство.

 

Ако ти си виновният за ПТП водач

Застрахователят не може да откаже плащане по причинената от теб щета с аргумент за липса на документ за Технически преглед.

Ако обаче ПТП- то е причинено в резултат на неспиране и непредприемане на необходимите мерки за отстраняване на възникнали по време на движение повреда или неизправност на превозното средство, твоят застраховател  може да предяви регресен иск към теб за възстановяване на платеното на пострадалия.

При кражба застраховка гражданска отговорност не се прекратява.

Не се налага да предприемаш каквито и да е действия, свързани с твоята полица по гражданска отговорност.

При кражба не си длъжен да уведомиш застрахователя по гражданска отговорност.

 

Кражбата не води до формална промяна в собствеността на вашето превозно средство.

Въпреки, че МПС-то е в непозволено от вас фактическото владение на трето лице, то продължава да бъде ваше по талон.

Кражбата не е основание за прекратяване на полица гражданска отговорност

С други думи кражбата не променя вашия застрахователен интерес и/ или задължението да поддържате валидна полица по гражданска отговорност.

Кражбата може да бъде основание само за дерегистрация на превозното средство, по искане на собственика след обявяване на МПС за издирване.

Ключовите данни, критични за съдържанието в полицата се извличат от електронната услуга на МВР.

Застрахованият няма контрол върху тях, т.е. ти не носиш отговорност за техния обхват и пълнота.

Част от информацията във полицата обаче не се извлича от електронната услуга на МВР.

Това са съществени за оценка на риска обстоятелства, за които застрахователят ти задава изричен въпрос.

 

Отговорите, които предоставяш са база за ценообразуване, но не и условие за валидността на полицата.

Информациите, които подаваш извън данните на МВР определят цената на твоят полица.

Бъди коректен в отговорите си при сключване. Ако пред срока на валидност на полицата, някое от обстоятелствата се промени – уведоми застрахователя.

 

Ако застрахователя установи, че полицата ти съдържа премълчани обстоятелства /например за ПТП през предходния период/ или неточни данни /например за шофьорския стаж, или възраст на обичайния водач/,

то той НЯМА право:

 1. Да прекрати договора;
 2. Да откаже или да намали размера на плащанията по предявени претенции.

 

Има обаче право:

да изиска от теб доплащане на премия до справедливата по тарифа.

Това е тази, която би определил като цена по застраховката ако премълчаните или неточни обстоятелства бяха известни при сключването на застраховката, заедно с лихви за забава.

 

Срокът да упражни това право е един месец от датата на узнаване, ако обстоятелството е съзнателно необявено или обявено неточен и две седмици при несъзнателна неточност.

Изискване да бъде упражнено правото е и ползвателя на застрахователна услуга, да бъде уведомен за него преди сключването на договора.

 

Т.е.,  такава ситуация:

Застрахованият следва да доплати справедливата премия, ако застрахователят му го поиска;

Застрахователят не може да прекрати полицата или да откаже обезщетения.

Личните данни на клиента са защитени чрез +SSL защитена връзка – 128 bit криптирана връзка

+Verified by Visa технологии

Това е бързо, лесно и изгодно решение. Доставката е напълно безплатна. Застрахователната полица може да бъде получена на адрес по избор на клиента.

Винаги можеш да направиш и проверка за това дали е валидна застраховката Ви в Гаранционния фонд през Проверка за валидна застраховка гражданска отговорност (zastra.bg).

Онлайн е бързо, сигурно и без загуба на излишно време. 

На Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg имаш възможност в реално време да сравниш офертите на водещите застрахователи.

Те се генерират конкретно за теб и избираш най-изгодната за Вас.

Така пестиш от цената на застраховката, както и време и разходи за пътуване до офиси.

Можеш да направиш покупка по всяко време на денонощието, всеки един ден от седмицата.

Копия от полиците получаваш веднага на електронна поща, а оригиналите – до два дни, на избран от теб адрес.

 

Да, полицата, сключена на Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg  можеш да платиш в брой или с карта и при получаването й – на куриера или в офиса на куриерската фирма.

Винаги можеш да направиш и проверка за това дали е валидна застраховката Ви в Гаранционния фонд през Проверка за валидна застраховка гражданска отговорност (zastra.bg).

Онлайн е бързо, сигурно и без загуба на излишно време. 

На Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg имаш възможност в реално време да сравниш офертите на водещите застрахователи.

Те се генерират конкретно за теб и избираш най-изгодната за Вас.

Така пестиш от цената на застраховката, както и време и разходи за пътуване до офиси.

Можеш да направиш покупка по всяко време на денонощието, всеки един ден от седмицата.

Копия от полиците получаваш веднага на електронна поща, а оригиналите – до два дни, на избран от теб адрес.

Да, но при поръчката на Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg  следва да ни предоставиш адрес за доставка, който да е в България. Към момента не доставяме за наша сметка полици за други държави.

 

Да. Всеки може да направи на Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg застраховка на дадения автомобил, включително и когато той не е негова собственост.

 

Полицата Гражданска отговорност на автомобилистите може да бъде сключена и от друго лице, но се издава на името на собственика по талон на автомобила.

В случай че през повечето време автомобилът се управлява от друго лице, в полицата то може да бъде вписано като „Обичаен водач“. Като това не е задължително, за да бъде валидна полицата.

Не, не е задължително. Може и друго лице да приеме полицата от твое име.

Да, в случай на промяна на собствеността на превозното средство, новият собственик следва да уведоми https://zastra.bg/ или директно застрахователната компания. Това трябва да стане в срок от 7 (седем) дни и да представи копие от застрахователната полица за Гражданска отговорност и новия талон (голям или малък).

Да, на Онлайн калкулатор ▶ Застраховка МПС | Zastra.bg  можеш да закупиш твоята застраховка Гражданска отговорност и с разсрочено плащане на две или четири вноски.

 

Трябва да известиш https://zastra.bg/ или да посетиш офис на съответната застрахователна компания, за да ти бъде преиздаден стикерът или зелената карта.

Вноските по застрахователната полица могат да бъдат платени в рамките на гратисен период от 15 (петнадесет) дни от датата, посочена в застрахователната полица (датата на падежа на вноската). След изтичането на този период застраховката автоматично се прекратява.

 

Провери на Проверка за валидна застраховка гражданска отговорност (zastra.bg). Ако наистина нямате валидна застраховка – подлежите на санкции, а автомобилът ще бъде дерегистриран.

Да, разбира се, ние https://zastra.bg/about-us/ ще ти напомняме за последващи вноски, изтичащи полици. По този начин ще бъдеш сигурен, че ще имаш винаги валидна полица.

Цената на застраховката Гражданска отговорност зависи както от техническите параметри на застрахования автомобил (вид на превозното средство, обем на двигателя, година на производство, брой места).

Важно е и населеното място, съгласно постоянния адрес на собственика на МПС по талон.

Определяща за цената също е и възрастта на водача.

Да, може да се сключи застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за срок от един месец, ако си с чуждестранен талон и ти предстои да регистрираш автомобила в България.

 

Необходимо е във формата за заявка на Онлайн калкулатор Застраховка МПС | Zastra.bg, в полето „Регистрационен номер на автомобила“ да запишете: „без регистрация“.

 

В полето „Снимка на свидетелството за регистрация на автомобила“ следва да прикачиш документите, удостоверяващи покупката на автомобила от чужбина или чуждестранния талон, със следните данни:

– марка и модел на автомобила;

– дата на първа регистрация;

– № рама;

– обем на двигателя;

– гориво;

– мощност;

– цвят;

– за товарни автомобили и F1 (общо тегло)

 

Заявката трябва да съдържа:

– три имена на собственика и ЕГН или Наименование и ЕИК, ако е на фирма;

– адреса, на който ще регистрирате автомобила.

Размерът на глобите, ако си без сключена задължителната застраховка Гражданска отговорност, са регламентирани в чл. 638 от КОДЕКС за застраховането (zastra.bg):

физическо лице – 250 лева;

физическо лице, което управлява МПС, но не е собственик – 400 лева;

юридическо лице – имуществена санкция от 2 000 лева.

 

Водачът на МПС е длъжен да залепи валиден стикер на правото стъкло, в долния ляв ъгъл.

Неизпълнението на това условия се наказва с глоба от 50 лева.

Същата е глобата и ако няма наличен валиден контролен талон.

Може да прекратиш застрахователния договор, след влизането му в сила, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:

промяна в собствеността на посоченото в полицата моторното превозно средство;

бракуване на моторното превозно средство;

моторното превозно средство е противозаконно отнето;

моторното превозно средство е спряно от движение.

Застрахованият е длъжен да предостави на Застрахователя съответните документи, удостоверяващи наличието на основанието за прекратяването. Такива са: документ за бракуване на автомобила, за спиране от движение и/или снемане от отчет в КАТ, и др.

 

Ние от https://zastra.bg/ нямаме право да прекратим Вашата полица, но ще съдействаме с информация и подготовката на необходимите документи и процедури.

Ако е настъпило ПТП при което вредите са единствено материални, то участниците попълват само двустранния констативен протокол. Ако обаче има разногласия между страните за това кой е виновен за произшествието, трябва да се повика екип на Пътна полиция МВР (mvr.bg) да посети мястото на събитието. Полицаите съставят стандартен протокол за ПТП, като те определят чия е вината за катастрофата.

За да получите изплащане на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност, трябва застрахователната компания на виновния водач, т.е. застрахователят, който ще плаща, да направи нужния оглед и да заснеме и опише щетите.

 

След това, за да подадете претенция за получаване обезщетение по застраховка Гражданска отговорност от застрахователя на виновния водач ти трябват:

протокол за ПТП или подписаният двустранен констативен протокол;

документи за платените разходи за отремонтирането на понесените щети по Вашия автомобил;

документите на автомобила и вашите лични документи.

удостоверение за банковата ви сметка.

Застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението по банков път или да изпрати аргументирано писмо за отказ. Това трябва да стане в срок 15 работни дни от представянето на всички доказателства. Срокът за окончателно произнасяне по претенция по застраховка Гражданска отговорност не може да е по-дълъг от три месеца от датата на завеждането ѝ.

Задължението да поддържаш валидна полици произтича от регистрацията на превозното средство.

Независимо от това, че не ползваш превозното средство, си длъжен да поддържаш валидна полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

За да отпадне задължението да имаш сключена застраховка, трябва МПС-то да е свалено от отчет, т.е. да е дерегистрирано или спряно от движение.

Нова застраховка „Гражданска отговорност” можеш да сключиш едва след като текущата бъде прекратена.

Вариантите за прекратяване са:

да изчакаш 14 дневния гратисен период от датата на падежа на поредната вноска, след което на 15-тия ден, полицата автоматично се анулира от компанията.

Другият вариант е да посетиш офис на застрахователната компания и изрично да поискаш анулиране.

Ако застраховката ти е сключена при разсрочено плащане, компанията ще я прекрати автоматично ако не платиш  плащане в законоустановения срок, т.нар. „гратисен период“, който е 15 календарни дни от падежа на съответната вноска.

Застраховката може да бъде прекратена предсрочно и при още два случая на промяна в регистрацията:

При дерегистрация на автомобила в КАТ, при тотална щета в следствие на ПТП или кражба, или доброволно при бракуването му, като е необходимо да се върнат регистрационните талони.

При промяна в собствеността:

При продажба застраховката не се прекратява и всички права и задължения по нея се прехвърлят на купувача.

Новият собственик е длъжен да уведоми застрахователя, да представи съответните документи (Договор за покупко-продажба и/или нов регистрационен талон) и има право да прекрати сключената от стария собственик застраховка без да посочва конкретна причина.

Достатъчно е да имаш Контролния талон и стикера на предното стъкло.

Ако обаче и талонът не е наличен, поискай преиздаването му и подмяна на стикера.

Не, обезщетения по Гражданска отговорност са дължими само за виновно причинени със застрахованото МПС неимуществени и имуществени вреди на трети лица.

Законово установеният срок за окончателно произнасяне по претенция по Гражданска отговорност на автомобилистите е до три месеца (чл. 496, ал. 1 от Кодекса за Застраховане).

 

До този краен срок се стига ако размерът и сложността по щетите са по-големи, е възможно компанията да изисква допълнителни документи/доказателства за събитието. Вследствие на което е възможно да се забави становището. Но във всеки случай крайният срок не може да бъде повече от 3 месеца.

Срокът, в който застрахователната компанията трябва да се произнесе по заведената щета, е 15 дни, след като са представени всички изискани от застрахователя документи.

 

В посочения срок, застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или мотивирано да откаже плащането.

 

При условие, че са необходими допълнителни документи, компанията е длъжна да те уведоми за това в посочения 15-дневен срок.

Да, чрез добавяне на подобно утежнение на риска това е начин де факто да ти откажат сключването на полица конкретно с теб.

Причините могат са различни, като напр.:
Възможно е да си класифициран като нежелан „рисков клиент“ или да си в „черен списък“ на компанията.

Обясненията може да са регистрирани на твое име твърде голям брой и значителни по размер причинени щети.

Възможна причина може да е също така и ако си собственик на необяснимо голям брой автомобили с неясни дейности.
По-просто обяснение е ако към дадения момент имаш валидна и/или непрекратена полица към друга компания и при това положение чисто технически не възможно да ти бъде издадена нова полица от Гаранционния фонд.

Друга причина може да е ако автомобилът се управлява основно от чужденци.

За автомобили с чужда регистрация, които няма да се регистрират в България, сключи Гранична застраховка.

Тя е за лица, което при влизане или по време на престоя си на територията на Р. България управляват моторно

Те са длъжни да сключат гранична застраховка на граничния контролно-пропускателен пункт.

 

Застрахователите нямат право да сключват договор за гранична застраховка на МПС, което обичайно се намира на територията на държава членка и другите държави, чиито национални бюра са подписали Многостранното споразумение.

 

Граничната застраховка е за срок между един и три месеца, като може да се издава повторно, общо за едно МПС за не повече от шест месеца в рамките на една календарна година.

 

Когато срокът на покритието по гранична застраховка изтича преди лицето да е напуснало територията на България, то е длъжно да сключи нов такъв договор преди изтичането на срока му в офис на Застраховател. Към полицата за гранична застраховка задължително се издава международен сертификат „Зелена карта”.

Може своевременно да сключиш онлайн от Zastra.bg Гражданска отговорност от която избереш българска застрахователна компания.

Застраховката ще е активна и ще си покрит, като ще ти изпратим на PDF полицата, стикера, контролния талон и Зелената карта, а оригиналите ще ти изпратим по най-бързия начин по куриер за твоя сметка до адрес, който ти е най-удобен.

Калкулаторът за Злополука на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховка Злополука, която осигурява защита срещу събития в резултат на инцидент или болест, и които могат да доведат до временна неработоспособност, инвалидност или смърт, и може да бъде допълнена с покрития за медицински разходи, дневни пари за болничен престой, суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие злополука.

Калкулаторът за Здравни застраховки на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховки за индивидуални, семейни и фирмени пакети за покрития за Извънболнична и Болнична помощ за заболявания и злополуки, както и за Профилактични прегледи и изследвания.

Калкулаторът за Пътуване в чужбина на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения за застраховка на Медицински разходи и други рискове при пътуване в чужбина.

Калкулаторът за Автокаско на Акреа Инс е в процес на активно разработване и интеграция с водещите, съгласно статистиката на Комисията за Финансов Надзор, застрахователи по тази застраховка. Работим за постигане на най-изгодни за клиентите ни условия за цена, обслужване и гаранции за бързо и пълно изплащане на дължимите обезщетения. Очаквайте съвсем скоро да ви предоставим нашите гъвкави и лесни за сравняване и избор предложения по Автокаско.

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТИ – ФИРМЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА БИЗНЕСА

Имущества - застраховани суми (bgn/eur):

Отговорности – желани лимити на отговорност / застраховани суми, BGN:

Обороти и ФРЗ ориентировъчни, BGN:

Застраховка автокаско - запитване

Застраховка за дома - запитване

Застраховка срещу злополука - запитване

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да ви изпратим подробен специализиран въпросник по въпросните покрития, да Ви зададем уточняващи въпроси за възможните оптимални решения, и да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. Ще ни помогнете, ако ни предоставите коментари по долната примерна структура на покрития. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес data.protection.officer@zastra.bg.

 Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Доброволни здравни застраховки - запитване

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да ви изпратим подробен специализиран въпросник по въпросните покрития, да Ви зададем уточняващи въпроси за възможните оптимални решения, и да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. Ще ни помогнете, ако ни предоставите коментари по долната примерна структура на покрития. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес data.protection.officer@zastra.bg.

 Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Настоящата Политика за използване на „бисквитки“ (Политиката) се отнася до уебсайта www.zastra.bg (наричан по-долу и за краткост Уебсайта или Сайта), администриран от:

„АКРЕА ИНС“, ЕООД, ЕИК 205518172, застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор.

Надзор и контрол върху дейността на „АКРЕА ИНС” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ №16.

Политиката за използване на „бисквитки“ е неразделна част от Политика за зашита на личните данни на „АКРЕА ИНС” ЕООД и е неразривно свързана с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес www.zastra.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, и има за цел да информира всяко лице, което достъпи до www.zastra.bg (наричан Уебсайта или Сайта) в World Wide Web, че Уебсайтът използва „бисквитки“, за какви цели е това използване, възможността потребителят да ги управлява или да се откаже от тях.

„АКРЕА ИНС” ЕООД използва бисквитки или подобни инструменти на Уебсайта, за да подобри неговото представяне и да усъвършенства потребителското преживяване на посетителите.

 

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузър на крайно устройство (персонален компютър, мобилен телефон, таблет или друго дигитално устройство), през което посетител достъпва различни страници и сайтове в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят разпознаваем терминала на посетителя, когато той се завръща отново на Уебсайта и така съдържанието да бъде представяно по начин, адаптиран към неговите предпочитания.

„Бисквитките“ се използват и при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, относно поведението на посетителите и как потребяват Уебсайта, което позволява да подобряваме непрекъснато структурата и съдържанието на Сайта, без да идентифицираме всеки отделен посетител.

 

За какви цели използваме „бисквитки“?

 1. Правилното функциониране на Уебсайта.
 2. Улесняване ползваемостта на Уебсайтаи подобряване на неговата работа.
 3. Разграничаване на потребители и сесии, определяне на нови сесии.
 4. Съхраняване на информация за потребителското поведение.
 5. Събиране и съхраняване на статистически данни с цел извършване на анализ, като например, но не само:
 • брой посетители на страница;
 • най-посещавани страници;
 • време, прекарано на страницата;
 • източник на трафик и начин, по който е достигната Интернет платформата;
 • възникнали грешки и др.

 

Какви „бисквитки“ използва Уебсайта и за какво служат?

 1. Сесийни „бисквитки“.

Този тип „бисквитки“ съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Сесийните „бисквитки“ улесняват ползването на сайта. Те не събират информация от крайното устройство на потребителя. Изтриват се автоматично, когато същият напусне Уебсайта или прекрати сесията на даден браузър. Когато същият потребител се върне към сайт, който е създал тази „бисквитка“, той ще бъде третиран като нов посетител.

 1. Постоянни „бисквитки“.

Постоянните „бисквитки“ остават в конкретния браузър, докато не бъдат изтрити ръчно или докато браузърът не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в „бисквитката“. Те се използват за по-персонализирано представяне на информацията на екрана и за обезпечаване на сигурността. Също така те дават възможност да събираме информация относно сърфирането, статистически данни за използването на Уебсайта с цел непрекъснато подобряване на дизайна и функционалността. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 1. „Бисквитки“ на трета страна.

Уебсайтът съдържа препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове като Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, Instagram, уебсайтове на партньори и др. Възможно е при посещение на тези сайтове или отваряне на съдържание от тях, на крайното устройство на потребителя да се запазват „бисквитки“, които се дефинират като „бисквитки на трети страни“. Ние нямаме контрол върху тяхното генериране и управлението им. Можеш да потърсиш информация за тях на сайтовете на съответните трети страни.

 

Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Бисквитките сами по себе си не изискват лична информация, за да се използват и в много случаи дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на „бисквитки“ с цел улесняване на някои функции за потребителя или създаване на потребителско преживяване, пригодено за предпочитанията на конкретен посетител на Уебсайта. Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Тези данни са криптирани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

 

За какво се използват личните данни?

Разбери повече в Политика за защита на личните данни на „АКРЕА ИНС“ ЕООД .

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всеки потребител може да блокира получаването на „бисквитки“, да изтрие всички или част от тях, или да зададе настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да посети www.zastra.bg. Имай предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на Уебсайтa и върху потребителското преживяване.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“.

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на съответния браузър.

ЛИЦЕНЗ

ZASTRA.BG е най-модерна интернет платформа за продажби на застраховки онлайн, собственост на и администрирана от „АКРЕА ИНС“ ЕООД, ЕИК 205518172.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД  е под надзора и контрола върху дейността на Комисията за финансов надзор на Република България, София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие –майка на застраховател.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД няма договорно или каквито и да са други задължения и договорки да извършва застрахователно посредничество изключително или предимно за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява и защитава интересите на своите клиенти – ползватели на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД комуникира по открит, честен и неподвеждащ начин, като маркетинговите и рекламни послания са ясно обозначени като такива.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД гарантира, че нашите политики относно получаваните възнаграждения не вредят на способността ни да действаме в съответствие с интересите на клиента и не ни пречат да отправяме подходяща препоръка или да представяме информация по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин. Възнагражденията ни не представляват стимул за препоръчването на определен продукт на клиентите.

Ние не допускаме задължението ни за защита на интересите на клиентите да е в конфликт с получаваните възнагражденията.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД предоставя професионални съвети и персонализирани препоръки единствено въз основа на справедлив обективeн анализ на застрахователния пазар и най-добрите предложения на застрахователните компании, на базата на информацията, предоставена от Клиента в писмен вид. Ползвателят на застрахователни услуги, обаче, винаги сам взима крайното информирано решение за избора и сключването на застраховката.

„АКРЕА ИНС“ ЕООД, при определени обстоятелства, може да предлага стандартизирани и унифицирани застрахователни продукти не на базата на персонализиран съвет или препоръка. Във всеки случай, обаче, на ползвателя/потребителя се предоставя достатъчна информация, така че да бъде взето информирано решение относно това дали застраховката е подходяща за неговите/нейните нужди.    

„АКРЕА ИНС“ ЕООД  получава възнаграждението си под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към брокера, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за специфични конкретни случаи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/ за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания

 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Общи положения.

1.1. Настоящите Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания (наричани от тук нататък Условия/та) уреждат взаимоотношенията между „АКРЕА“ ЕООД, https://akreains.com, (наричано по-долу за краткост БРОКЕР или ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР) и ползвател на застрахователни услуги (наричан по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛ), възникващи по повод предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние, електронни поръчки за застрахователни продукти, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайтa на БРОКЕРА с адрес https://zastra.bg/ (наричан Уебсайта) и/или мобилни приложения в Google Play (Android) и AppStore (iOS).

1.2. Използвайки този уебсайт с адрес https://zastra.bg/, ползвателят на застрахователни услуги (клиентът) се съгласява с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ги приема.

За БРОКЕРА:

„АКРЕА“ ЕООД, ЕИК 205518172, е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор в рубриката “Застрахователни брокери” тук: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg . Надзор и контрол върху дейността на „АКРЕА” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

“АКРЕА” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие–майка на застраховател.

При предоставяне на услугите си, “АКРЕА” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

При възлагане от страна на ПОЛЗВАТЕЛ„АКРЕА” ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява интересите на ползвателя на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„АКРЕА” ЕООД не предоставя съвети и лични препоръки въз основа на справедлив анализ, а единствено обективна информация в писмен вид и/ или публикувана на Уебсайта. Ползвателят на застрахователни услуги сам взима информирано решение за избор на застраховка въз основа на предоставената информация.

За ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ПОЛЗВАТЕЛ/ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Услугите, които БРОКЕРЪТ предоставя посредством Уебсайта, са предназначени за пълнолетни, дееспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, както и юридически лица, и други правни образувания, които имат право да сключват договори съгласно законите на Република България.

С поръчката на застраховка през Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че отговаря на изискванията по предходното изречение и всеки застрахователен договор, сключен от лице, които не покрива тези изисквания, ще се счита за недействителен.

 1. Прилагане.

2.1. Условията се прилагат във всички случаи, когато ПОЛЗВАТЕЛ/КЛИЕНТ, чрез поръчка на застраховка посредством Уебсайта, възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователно посредничество от разстояние, сключва договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и/или заплаща дължима застрахователна премия посредством Уебсайта.

2.2. При възлагане на застрахователно посредничество от разстояние, съответно сключване на застрахователен договор от разстояние, БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ не са във физически контакт помежду си от датата на отправяне на предложението до сключването на договора и използват изключително средство за комуникация от разстояние (едно или повече).

2.3. С поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта, или с подаването на поръчка за доставка на застраховка през уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

 1. Терминология и дефиниции.

ПОЛЗВАТЕЛ/ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – всяко лице, което посещава и ползва услуга, предлагана на интернет страницата и/или налични мобилни приложения.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – Лицензиран професионален посредник в застрахователната дейност, представлява и защитава интересите на Застрахования клиент, дава пълна информация за най-изгодните за Клиента условия, може да работи с всички застрахователи.

Услугите на застрахователния брокер са безплатни за клиента. Възнаграждението му се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователната компания.

Контрол върху дейността на застрахователните брокери осъществява Комисията за финансов надзор.

Потребителско име – уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която потребителят на застрахователни услуги се индивидуализира на интернет страницата и/или мобилни приложения.

Парола – уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира ползвателя/потребителя на застрахователни услуги.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Виртуален ПОС терминал – логически дефинирано ПОС устройство в системата на Банка, обслужваща Застрахователния брокер, предназначено за приемане на картови плащания през Интернет чрез уебсайт или мобилно приложение.

Застраховащ – лицето, което сключва застрахователния договор.

Застрахован – лицето, което има застрахователен интерес, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор.

Застрахователно събитие – е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Траен носител – хартиен носител или всеки друг носител, който дава възможност на ползвателя/потребителя да съхранява информация адресирана лично до него по начин, осигуряващ бъдещ достъп до тази информация за период, съответстващ на целите, за които е създадена, и който позволява възпроизвеждането на тази информация, без тя да е променяна.

Сертификат „Зелена карта“ – международен сертификат за застраховка, издаден от името на национално бюро по т. 35 в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Договор за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние – договор, с който ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА да извърши посредничество за сключване на застрахователен (ни) договор (и), при който от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние – всеки договор, между застрахователна компания и ПОЛЗВАТЕЛ, сключен с посредничеството на БРОКЕРА, при която от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Въпросник – съвкупност от въпроси, имащи за цел определяне на обекта на застраховане, застраховащия, застрахованото лице, рисковия профил, друга информация и данни от значение за сключване на застрахователния договор, независимо от тяхното формулираме, формат и начин на отправяне към ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Електронна поръчка – заявка за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА, направена чрез Уебсайта, където в рамките на заявката ПОЛЗВАТЕЛЯТ собственоръчно избира застрахователен продукт и/ или застрахователна компания, въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица, въвежда данни за застрахования обект и друга информация необходима за сключване на застрахователен договор.

За Електронна поръчка по смисъла на Условията се счита и заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на Третата страна е достъпен след клик и препращане от Уебсайт на БРОКЕРА.

За Електронна поръчка по смисъла на Условията се счита и заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез Уебсайт на БРОКЕРА, достъпен след клик и препращане от сайт на Третата страна.

Изпълнение на поръчката – Електронната поръчката се счита за изпълнена, след като са завършени всички посочени по-долу действия:

 • платен е размерът на всички дължими по полицата суми (еднократна премия или първа дължима вноска при разсрочено плащане на премията, данъци, вноски за Гаранционен и Обезпечителен фонд, други суми, определени от застрахователя) и
 • БРОКЕРЪТе предал на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица и всички прилежащи към нея документи, включително сертификат „Зелена карта“ и знак по чл. 487 от Кодекса на застраховането, когато се издават такива.

Имейл на брокера – електронен адрес clients@zastra.bg за изпращане и получаване от БРОКЕРА на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето на услуги по застрахователно посредничество от разстояние.

Имейл на ПОЛЗВАТЕЛЯ  посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи, свързани с предоставянето на услугите по застрахователното посредничество от разстояние, включително сключването на договор за застрахователни услуги от разстояние.

Застраховащ – лице, което сключва застрахователния договор.

Застрахован – физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага или интереси са предмет на застрахователен договор.

Застрахователна полица – част от застрахователния договор, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, застрахователен посредник, както и подписите на страните по договора.

Уебсайт/а – виртуален ресурс, обособеното място в глобалната Интернет мрежа, с унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси, достъпни на адрес: https://zastra.bg/, посредством който БРОКЕРЪТ предоставя услуги по застрахователно посредничество, възможност за покупка на застрахователни продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на https://zastra.bg/ има за цел да информира лица с неограничен достъп до интернет, относно БРОКЕРА, предлаганите продукти и услуги.

 1. Предлагани продукти и услуги.

4.1 През УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да сключи застрахователен договор от разстояние чрез посредничеството на БРОКЕРА и използвайки изцяло електронни средства и без да е необходимо да посещава негов офис. Видовете застраховки, които се предлагат през Уебсайта са подробно описани на него. В случай на интерес към застраховка, за която няма възможност за сключване от разстояние, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към служител на БРОКЕРА на посочените в Уебсайта контакти или като попълни заявка за оферта през Уебсайта.

4.2. Сключване на договор с БРОКЕРА:

4.2.1. В отношенията между Застрахователния брокер и Клиента всички изявления и документи, изпратени между страните се приемат за електронни документи, подписани с електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи и имат силата на валидни оригинални документи, с положен от съответната страна саморъчен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.

4.2.2. Застрахователния брокер и Клиента се уговарят, съгласяват и признават, че в отношенията помежду им стойност на саморъчен подпис, на основание ЗЕДЕУУ, имат следните електронни средства, с които се подписват електронни изявления/документи:

– Квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) – за подписване на електронни изявления/документи от страна на Брокера.

– Цифров сертификат издаден от доставчик на удостоверителни услуги (усъвършенстван електронен подпис издаден на база Квалифицирано Удостоверение за Усъвършенстван електронен подпис) съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) – за подписване на електронни изявления/документи от страна на Брокера.

– Маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон (електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) за подписване на електронни изявления/ документи от страна на Клиента.

4.2.2. Чрез използването на сайта за онлайн застраховане https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, Вие сключвате Договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД, съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.

4.2.3. Чрез маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон, Клиентът възлага на Брокера да сключи и подпише от името на Клиента и за негова сметка конкретен договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която клиентът е избрал, използвайки уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения. Гореописаното има силата на Възлагателен договор.

4.2.4. Възлагателният договор между Клиента и Застрахователния брокер се счита сключен от датата и часа на маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон при подаване на електронна поръчка от клиента за доставка на застраховка чрез уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения.

4.2.5. Възлагателният договор се сключва за конкретно подадена от Клиента поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да достави на клиента застрахователната полица квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи (включително и по e-mail), и заплащане на дължимата премия от страна на клиента.

4.2.6. Със запознаването си със и приемането на настоящите Общи условия, потребителят на застрахователни услуги (клиентът) дава съгласието си на застрахователният брокер да подписва от негово име застрахователния договор и другите прилежащи документи, като е съгласен и застрахователният брокер да подпише застрахователния договор и другите прилежащи документи от името на застрахователя, в съответствие със Закона за задълженията и договорите.

4.2.7. С подаването на поръчка за доставка на застраховка през уебсайта https://zastra.bg/ и/или съответни мобилни приложения, потребителят на застрахователни услуги (клиентът) се съгласява да получи застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплати дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откаже от сключения с лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

4.2.8. При желание за отказ на поръчката, преди нейното получаване е необходимо потребителят на застрахователни услуги (клиентът) да уведоми за това лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД на clients@zastra.bg.

„Акреа” ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото на отказ от сключения с Дружеството договор. След изтичане на 14 дневен срок, в случай че потребителят на застрахователни услуги (клиентът) иска да се откаже от сключения чрез лицензирания застрахователен брокер „Акреа” ЕООД застрахователен договор, той/тя трябва да се обърне директно към застрахователното дружество, което е издало полицата.

4.2.9. Разходите по доставката на полицата, платени от потребителя на застрахователни услуги (клиента), не подлежат на възстановяване.

 1. Цена на предлаганите продукти и услуги.

5.1 Възнаграждението на БРОКЕРА за предоставяните услуги по застрахователно посредничество е под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия и дължима от съответната застрахователна компания. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към БРОКЕРА, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

5.2 Цената на застрахователните продукти се формира индивидуално въз основа на конкретно посочени параметри, валидни за лицето или обекта на застраховане – възраст, рискова група, местонахождение, квадратура на имота, година на производство на автомобила и други критерии в зависимост от вида на застраховката, изискванията на конкретния застраховател и съгласно действащата, към момента на изпращането на Електронната поръчка за застраховка, тарифа на застрахователя.

В цената на застрахователните продукти са включени и дължимите съгласно действащото законодателство данъци, а при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, вноската за Гаранционния фонд, и цената на знака по чл. 487 от Кодекса за застраховането.

Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество и за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката. Информацията на уебсайта https://zastra.bg/ се актуализира своевременно при промяна на тарифите и/или условията на застрахователните дружества, така че оределената за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

5.3. Съгласно Закона за данък върху застрахователните премии към застрахователната премия се начислява и събира данък от 2 (два) процента.

5.4 Валутата за плащане на дължимите застрахователни премии през Уебсайта е в български лева (BGN). В случай, че дължимата от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), сумата се преизчислява в лева по дневния валутен курс на БНБ.

5.5 БРОКЕРЪТ не начислява допълнителна такса за плащане през Уебсайта. Въпреки това, банката – издател на карта, може да начислява такса за всяка операция с карта. За допълнителна информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към обслужващата го банка.

5.6 При плащане на разсрочени вноски по полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стикерът и сертификатът „Зелена карта“ се изпращат на адрес, посочен от ползвателя на застрахователната услуга, в срок до 3 (три) работни дни от датата на плащане на премията.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА

 1. Достатъчно време предиПОЛЗВАТЕЛЯ да бъде обвързан от договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, БРОКЕРЪТ задължително му предоставя чрез Уебсайта информация за избраната застрахователна компания, застрахователната услуга и застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324, чл. 325, чл. 326 и чл. 328 от Кодекса за застраховането, в това число:
 • Преддоговорна Информация за БРОКЕРА;
 • Информационен документ за застрахователен продукт;
 • Преддоговорна Информация за Застрахователя;
 • Общи и/или Специални условия по съответния застрахователен продукт;
 • Крайната цена с включени всички данъци и такси;
 • Всички допълнителни разходи, ако такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими отПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • Начин на плащане и изпълнение на услугата;
 • Наличието или липсата на право наПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения от разстояние застрахователен договор, както и условията, срока и начина за неговото упражняване.
 1. Когато застрахователната услуга се предоставя на територията на Република България, информацията по-горе се предоставя на български език.
 2. БРОКЕРЪТполучава отПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за извършване на застрахователно посредничество и сключване на договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и определя изискванията и потребностите на кандидата за застраховане посредством отговори на въпроси, поставени в Уебсайта.
 3. БРОКЕРЪТсистематизира и публикува наУебсайта обективна информация за покрити рискове, размер на застрахователната премия, друга информация във връзка със застрахователния договор.
 4. БРОКЕРЪТсе задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията наУебсайта да се поддържат винаги коректни и актуални, а така също и:
 • да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел;
 • да организира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;
 • да съхранява записи за застрахователните договори, сключени посредствомУебсайта.
 1. При заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане отУебсайта на БРОКЕРА, задълженията по РАЗДЕЛ II, т. 1, с изключение на задължението за предоставяне на преддоговорната информация за БРОКЕРА и задълженията по РАЗДЕЛ II, т.5, са на третата страна.
 2. При отправено искане от страна наПОЛЗВАТЕЛЯБРОКЕРЪТ може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие.
 3. БРОКЕРЪТне носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени отПОЛЗВАТЕЛЯ данни.
 4. БРОКЕРЪТне носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в коитоПОЛЗВАТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска, застрахователния интерес и за сключването на застрахователен договор.
 5. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването наПОЛЗВАТЕЛЯ, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Уебсайта или сървърите на БРОКЕРА.
 6. БРОКЕРЪТне носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на интернет сайтове на трети страни, връзки към които са поместени наУебсайта, нито за вреди, произтичащи от информацията, публикувана на тези сайтове.
 7. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера наПОЛЗВАТЕЛЯ или за загуба на данни във връзка с използване на Уебсайта.
 8. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящитеУсловия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.
 9. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди в случай, че застраховател откаже да сключи, измени, продължи или прекрати застрахователен договор сПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение на БРОКЕРА.
 10. БРОКЕРЪТне носи отговорност за вреди, ако застраховател измени или прекрати застрахователен договор сПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение от страна на БРОКЕРА.
 11. БРОКЕРЪТне носи отговорност за грешно въведена стойност отПОЛЗВАТЕЛЯ при плащане на вноски по вече сключени застрахователни полици, както и за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни.
 12. БРОКЕРЪТне носи отговорност, ако поради неплащане или забавено плащане от страна наПОЛЗВАТЕЛЯ на цялата или част от дължимата сума по застрахователна полица, застрахователна компания откаже да плати изцяло или частично застрахователно обезщетение и/или застрахователния договор не влезе в сила или застрахователния договор бъде изменен, прекратен.
 13. „АКРЕА ИНС“ ЕООДима право по всяко време и без предизвестие да променя настоящитеУсловия. Всяко изменение ще бъде обявено на Уебсайта и продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за уведомен и обвързан с направените актуализации.

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ/ЗАСТРАХОВАЩИЯТе длъжен да подава вярна и пълна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване, изменение и/или прекратяване на застрахователни договори, както и във връзка с използването наУебсайта.
 2. ПОЛЗВАТЕЛЯТсам взима информирано решение за избор на застраховка и/или застрахователна компания въз основа на обективна информация, публикувана наУебсайта на БРОКЕРА.
 3. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че БРОКЕРЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.
 4. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява БРОКЕРЪТ да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество, всяка информация, данни и документи, предоставени чрез Уебсайта във връзка с възлагането и извършването на услугите по застрахователно посредничество от разстояние и че информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.
 5. С приемане на настоящитеУсловия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изрично съгласието си по смисъла на чл. 13, ал. 1, изречение 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на договора за възлагане и договора за предоставяне на застрахователни услуги от разстоянието да започнат преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване на правото на отказ по Раздел V по-долу.
 6. С приемане на настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава от БРОКЕРА всякаква информация/ документи/ известия на посочени от него имейл адрес и/ или телефон.
 7. ПОЛЗВАТЕЛЯТняма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованото/ите лице/а.
 8. С настоящитеУсловияПОЛЗВАТЕЛЯТ се счита за известен, че задължително условие за влизане в сила на застрахователния договор е плащането на дължимата застрахователна премия или съответно на първата вноска, при избрано разсрочено плащане, като и че в общите и специалните условия на съответния застраховател може да са предвидени и други изисквания за влизане в сила на договора.
 9. Преди сключване на застрахователен договор,ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен, да се запознае с предвидените в общите и специалните условия на избрания застраховател основания и ред за прекратяване му.
 10. В случите, когато плащането на застрахователната премия е разсрочено на вноски,ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да следи и спазва посочения в застрахователната полица срок за плащане, както и да вписва коректна стойност на дължимите от него застрахователни премии БРОКЕРЪТ няма задължение да напомня на ПОЛЗВАТЕЛЯ за наближаващия срок на плащане на застрахователните премии и не носи никаква отговорност в случай на прекратяване на застрахователен договор, поради неплащане на застрахователна премия.
 11. ПОЛЗВАТЕЛЯТсе задължава да не използва откраднати и/или фалшиви дебитни или кредитни карти, като в случай че използва такива, носи наказателна отговорност.
 12. При поискванеПОЛЗВАТЕЛЯТ може да получи допълнителна информация за застрахователните продуктите и услугите предлагани онлайн през уебсайта на БРОКЕРА.

 

РАЗДЕЛ IV. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

За целите на настоящите Условия, с поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ приема условията и възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние, с което договорът за възлагане се счита за сключен.

Договорът за застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна Електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор.

 1. Права и задължения на СТРАНИТЕ.

1.1 Права и задължения на „АКРЕА ИНС“ ЕООД в качеството му на ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР:

1.1.1 да представлява ПОЛЗВАТЕЛЯ пред застрахователните компании;

1.1.2 да получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на настоящия договор;

1.1.3 да договаря възможно най-добрите условия за ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на застраховката;

1.1.4 да отправя към застрахователните компании предложения за сключване на застрахователни договори;

1.1.5 да набира и систематизира информация за покритите застрахователни рискове, размера на застрахователната премия, правата и задълженията по застрахователния договор;

1.1.6 да подготвя в съответствие с предоставените му от ПОЛЗВАТЕЛЯ пълномощия документите, необходими за сключване на застрахователен(и) договор(и);

1.1.7 да представя на ПОЛЗВАТЕЛЯ, получените оферти, а след избор от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на застрахователна компания и конкретен продукт, да сключва от негово име и за негова сметка застрахователен договор;

1.1.8 да обслужва изцяло комуникацията и документооборота между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователната компания до сключване на застрахователния договор, тъй като след това комуникацията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователя се осъществява директно;

1.1.9 да изпълнява добросъвестно задълженията си и да предоставя подробна информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, която да не го въвежда в заблуждение;

1.1.10 orганизира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;

1.1.11 може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие;

1.1.12 не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите в които ПОЛЗВАТЕЛЯ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска и застрахователния интерес, и за сключването на застрахователния договор.

1.1.13 когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е предоставил цялата необходима информация за оценка на риска и сключване на застрахователен договор, БРОКЕРЪТ има право да откаже възлагането, за което уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно по електронна поща (имейл) или директно чрез съобщение посредством Уебсайта. В този случай, БРОКЕРЪТ няма задължение да посредничи за сключване на застрахователен договор и да осъществява каквато и да било друга посредническа услуга.

1.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

1.2.1 има право да получи от БРОКЕРА оферти за конкретен застрахователен продукт, отправени от една или няколко застрахователни компании, както и да изисква допълнителна информация във връзка с отправените оферти;

1.2.2 има право сам да избере желаната от него застраховка и застрахователното дружество, с което да бъде сключен договор;

1.2.3 може да поиска съдействие от БРОКЕРА при уреждане на претенции по настъпило застрахователно събитие;

1.2.4 е длъжен да следи и спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор;

1.2.5 има право да изисква от БРОКЕРА, същият да извършва дейността, която му е възложена, при съблюдаване интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

1.2.6 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да не приеме сключването на предлагания от БРОКЕРА застрахователен договор и да оттегли отправеното възлагане за сключването на застрахователен договор, без да дължи възнаграждение;

1.2.7 се задължава да предостави на БРОКЕРА цялата необходима информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане;

1.2.8 е длъжен да предаде на БРОКЕРА определената по застрахователен договор премия и съответния данък върху нея.

 1. Влизане в сила и срок на Договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор. Той влиза в сила с приемане на Условията и се прекратява с изпълнение на Електронната поръчка от страна на БРОКЕРА.

 1. Поверителна информация.

БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ, страни по Договор за възлагане на застрахователно посредничество, се задължават да пазят и да не предоставят на трети страни без изричното писмено съгласие на другата страна, всяка поверителна информация, вкл. професионални и търговски тайни, станала им известна във връзка с изпълнението на този договор, нито да използват тази информация по начин и за цели, накърняващи интересите на другата страна.

По смисъла на тези Условия „поверителна информация“ е всяка информация, която не е публично известна и не може да бъде получена по общодостъпен начин, отнасяща се до управлението на някоя от страните, търговски, финансови и маркетингови дейности, бизнес планове, производствени процеси, компютърни програми и данни, свързани с развитието и доброто търговско име на някоя от СТРАНИТЕ, лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация, която някоя от СТРАНИТЕ е поискала да се пази в тайна.

 1. Прекратяване на договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се прекратява по един от следните начини:

4.1 с оттегляне на възлагането от ПОЛЗВАТЕЛЯ по смисъла на точка 1.2.6;

4.2 с изпълнение на Договора за застрахователно посредничество от разстояние от БРОКЕРА, без да е необходимо изрично волеизявление на БРОКЕРА или ПОЛЗВАТЕЛЯ;

4.3 при отнемане на разрешението на БРОКЕРА за извършване на дейност, за което ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъда уведомени;

4.4 при други основания, предвидени в закона.

След прекратяване на договора за възлагане, всички бъдещи претенции и спорове относно неизплатени суми по настъпили застрахователни събития, не спазени условия на застрахователния договор, както и възникнали спорове следва да се уреждат между ПОЛЗВАТЕЛЯ и съответната застрахователна компания, издател на застрахователната полица.

 

РАЗДЕЛ V: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ РАЗСТОЯНИЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние се заявява от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като последният извърши последователно стъпките, описани в настоящия раздел от Условията.

След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ посети Уебсайта, същият има възможност да се запознае с преддоговорната информация за БРОКЕРА, както и да избере застрахователен продукт, който се предлага онлайн, след което да инициира сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА.

За целите на настоящите Условия, възможностите за сключване на застрахователен договор от разстояние са както следва:

А. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез Уебсайта на БРОКЕРА.

 1. Попълване на въпросник.

1.1 След направен избор на продукт и натискане на бутон „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“Уебсайтът автоматично насочва ПОЛЗВАТЕЛЯ към процеса по сключване на застраховка.

1.2 На този етап е необходимо да бъде въведена цялата информация от въпросника (да бъдат отговорени всички въпроси, поставени пред ПОЛЗВАТЕЛЯ в онлайн форма или посредством чат), с цел изготвяне на предложение/ оферта за избрания застрахователен продукт. Изискуемите данни следва да бъдат попълнени изчерпателно и вярно.

1.3 В процес на попълване на въпросника, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва номер на мобилен телефон и имейл, които ще използва при ползване на застрахователни услуги чрез Уебсайта на БРОКЕРА.

 1. Преглед и потвърждение.

2.1 Преди да подаде Електронна поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да провери въведената информация и при необходимост да направи съответните корекции.

2.2 С натискане на бутона „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава коректността на въведените данни и декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Условия.

2.3 Уебсайтът обработва въведената във въпросника информация и в зависимост от спецификата на съответния застрахователен продукт, калкулира цена на застраховка или събира оферти от една или няколко застрахователни компании.

2.4 За целите на конкретно застрахователно посредничество и съгласно изискванията, поставени от застрахователните компании, БРОКЕРЪТ има право да поиска от ПОЛЗВАТЕЛЯ допълнителна информация, данни и документи, които не са посочени във въпросника и Условията, но са от значение за сключване на застрахователен договор.

 1. Получаване на оферти.

3.1 Въз основа на получената информация по РАЗДЕЛ IV, секция А, т. 1 и т. 2, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава персонализирани оферти за сключване на застраховка.

3.2 В Уебсайта, БРОКЕРЪТ посочва единствено параметрите на офертите без да дава съвет въз основа на справедлив анализ, относно най-подходящ застрахователен продукт. Информацията се публикува по реда на нейното получаване.

3.3 Преди да направи своя избор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с преддоговорната информация за избрания застраховател, информационния документ, приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт, които са поместени към всяка конкретна оферта или на Уебсайта за конкретен продукт.

 1. Избор на застраховател.

4.1 Въз основа на предоставената информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам прави преценка относно най-подходящата за него застраховка и взима информирано решение относно предпочитаните застрахователна компания и продукт.

4.2 С натискането на бутон „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛВАТЕЛЯТ изпраща поръчка за сключване на застрахователен договор и потвърждава, че се е запознал с документите по т. 3.3.

 1. Застрахователна премия. Плащане.

5.1 Застрахователните премии по продуктите, предлагани през Уебсайта, се заплащат в български лева (BGN) чрез дебитна или кредитна карта, посредством предоставената функционалност на Уебсайта. За някои продукти е възможно заплащане на дължимата премия чрез банков превод, като за всеки отделен продукт БРОКЕРЪТ посочва наличието на подобна възможност на Уебсайта.

5.2 ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира начин на плащане на застрахователната премия и посредством Уебсайта заплаща дължимата сума.

5.3 БРОКЕРЪТ не носи отговорност за некоректно попълнена информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. Сключване на застрахователен договор от разстояние и доставка на застрахователната полица.

6.1 Полици, сключени от разстояние по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и платени посредством Уебсайта на БРОКЕРА чрез дебитна или кредитна карта:

6.1.1 След като Електронната поръчка е завършена през Уебсайта и е приета от БРОКЕРАПОЛЗВАТЕЛЯ получава съобщение на посочената от него електронна поща (имейл) с информация за сключената застрахователна полица, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия. Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация съгласно предходното изречение не представлява застрахователната полица.

6.1.2 Договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърждение за успешно заявена застрахователна полица чрез електронни средства за комуникация, от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

6.1.3 БРОКЕРЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица, възпроизведена на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от БРОКЕРА придружена от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта“ по чл. 488 от Кодекса за застраховането на посочен от него адрес и начин.

6.1.4 Доставки се извършват съгласно графика на куриерската компания, с която БРОКЕРЪТ има сключен договор. При получаване на пратката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да се легитимира пред куриера с документ за самоличност, за да получи полицата и всички прилежащи към нея застрахователни документи.

6.1.5 В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на доставката. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения адрес в срока за доставка или не бъде осигурен достъп за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, БРОКЕРЪТ не носи отговорност за възможните негативни последици за ПОЛЗВАТЕЛЯ от това.

6.2 Полици, сключени от разстояние по други видове застрахователни продукти:

След успешно платена Електронна поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА през УебсайтаПОЛЗВАТЕЛЯТ получава на посочен от него имейл адрес (под формата на прикачени документи) застрахователната полица, заедно с всички прилежащи условия и документи, както и линк към текста на настоящите Условия.

Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на сключен застрахователен договор. В някой случаи е възможно застрахователният договор/полица да бъде изпратен до адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ по куриер, като това се договаря изрично за всяка отделна поръчка между БРОКЕРА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Б. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане от Уебсайта на БРОКЕРА.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира застрахователен продукт. Преди да продължи към сайт на трета страна, където ще сключи застраховка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с Условията и да потвърди, че ги е прочел като постави на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес  https://zastra.bg/ за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта. С това действие ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

С натискане на бутона „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“ПОЛЗВАТЕЛЯТ бива препратен към сайта на третата страна (застрахователна компания), с което започва процеса по сключване на застрахователен договор от разстояние съгласно изискванията и условията на третата страна. БРОКЕРЪТ няма отношение и не носи отговорност за действията или липсата на такива от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ след напускане на Уебсайта, както и не носи отговорност за условията, процеса и услугата, предоставени от застрахователната компания

 

РАЗДЕЛ VI. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

 1. ВсекиПОЛЗВАТЕЛ, физическо лице, който действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения застрахователен договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора.
 2. За да упражни правото на отказ по т.1,ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати писмена молба до БРОКЕРА на електронна поща с адрес clients@zastra.bg, съдържаща най-малко следната информация – три имена на титуляря по полицата, номер на застрахователен договор, телефон за връзка, изразено желание за прекратяване на застрахователния договор. Документът следва да бъде приложен:
 • в оригинал, подписан с квалифициран електронен подпис или
 • сканирано копие със саморъчно положен подпис.
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТняма право на отказ при застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок,по-малък от един месец.
 2. В случай чеПОЛЗВАТЕЛЯТ желае да упражни правото на отказ по РАЗДЕЛ VI, т.1 от Условията за вече влязла в сила застрахователна полица, той следва да се обърне към застрахователната компания, с която е сключен застрахователния договор. Застрахователят има право да задържи частта от премията и данъка върху същата за периода, в който е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.
 3. За да упражни правото си на отказ по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по РАЗДЕЛ VI,т.1, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на застрахователя, съответно на застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Начинът на връщане се уточнява между ПОЛЗВАТЕЛЯ и БРОКЕРА, посредством комуникация по електронна поща, за всеки отделен случай.
 4. След изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ или при прекратяване на договора за възлагане с изпълнение на поръчката по реда на РАЗДЕЛ X, т. 6.2,ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор сключен през Уебсайта, като се обърне директно към застрахователното дружество, издател на полицата.
 5. В случай, че поради някаква причинаПОЛЗВАТЕЛЯТ заплати повече от веднъж размера на дължима застрахователна премия по конкретна Електронна поръчка, същият може да поиска възстановяване на сумата. За целта ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати на имейла на БРОКЕРА (clients@zastra.bg) заявка за възстановяване на надплатената сума, съдържаща:
 • име и фамилия на лицето;
 • телефон за връзка;
 • дата на плащането;
 • кратко описание на причините за отправеното искане.

Получените суми се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако същият не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. В случай на неразрешена от картодържателя трансакция през Портала за разплащания наБРОКЕРА или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок до 7 работни дни от уведомяването от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в град София и адрес улица „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4.

Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I от приложение № 1 на Кодекса за застраховането, правят вноски в Гаранционен фонд в размер и по начин, определени от Комисията за финансов надзор и регламентирани в Кодекса за застраховането.

Подробна информация за Гаранционния фонд може да намерите на сайта на институцията: http://guaranteefund.org/bg 

 

РАЗДЕЛ VIII. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. БРОКЕРЪТгарантира неприкосновеността на личните данни наПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключили застрахователен договор с негово посредничество. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

Подробна информация за начина, по който БРОКЕРЪТ съхранява и събира лични данни, основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в „Политика за защита на лични данни“, налично на сайта на БРОКЕРА на адрес: https://zastra.bg/.

 1. БРОКЕРЪТможе да обработва предоставените отПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане за това до clients@zastra.bg.

 

РАЗДЕЛ IX. ИЗВЕСТИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

 1. При попълване наЕлектронна поръчка за сключване на застраховка ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва адрес на електронна поща (имейл) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от БРОКЕРА.
 2. При промяна на посочените адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефонПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми за това БРОКЕРА и да съобщи за новия си имейл адрес или телефонен номер.
 3. АкоБРОКЕРЪТ не е уведомен за промяната, всички съобщения се изпращат на посочените в Електронната поръчка за сключване на застраховката имейл адрес или номер на мобилен телефон, като съобщенията се считат за връчени и получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ с всички предвидени в закона или застрахователната полица правни последици.

 

РАЗДЕЛ X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 ОТ КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Във връзка с изискванията на член 325 от Кодекса на застраховането данните на застрахователния брокер са:

 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД, ЕИК 205518172, е застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020на Комисия за финансов Надзор на Република България, вписан в регистъра по чл. 30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й fsc.bg раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.
 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от дяловете от капитала на „АКРЕА ИНС“ ЕООД.
 • „АКРЕА ИНС“ ЕООД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.
 • АКРЕА ИНС ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги.
 • Вие имате право да поискате от АКРЕА ИНС ЕООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка АКРЕА ИНС ЕООД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.
 • Приложим закон спрямо застрахователния договор при сключване е Кодекса за застраховането на Република България.

 

РАЗДЕЛ XI. ЖАЛБИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неудовлетвореност от услугите на БРОКЕРА, ползвателите на застрахователни услуги и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

 • до БРОКЕРАна адрес гр. София 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, или на електронна поща clients@zastra.bg, като задължително посочват име и фамилия, респ. наименование на фирма, ЕИК, име и фамилия на лицето, подало жалбата, описание на повода за подаване на жалба, телефон и имейл за контакт, а при липса на имейл – точен адрес за кореспонденция. БРОКЕРЪТ обработва получени жалби в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента имейл  или адрес за кореспонденция.
 • до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София, Ул. Будапеща № 16

В случай, че е налице спор между БРОКЕРА и ползвател на застрахователни услуги, който не може да бъде решен от страните, ползвателят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и брокерът си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.

 

РАЗДЕЛ XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТсе съгласява, че настоящитеУсловия се отнасят единствено до достъпа и използването на Уебсайта и налични приложения.
 2. Страните се уговарят, че застрахователните документи се подписват отПОЛЗВАТЕЛЯ по един от следните начини в зависимост от спецификите на застраховката и изискванията на съответния застраховател:
 • с квалифициран електронен подпис на лицето;
 • с уникален код, изпратен чрез SMS на посочен от лицето телефонен номер, като този подпис ще се счита за саморъчен, акоПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея;
 • със саморъчно положен мокър подпис.
 1. Във връзка с възложеното застрахователно посредничество от разстояние,БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват кореспонденцията между тях да се води чрез електронна поща на БРОКЕРА и електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ и че за целите на този договор, при комуникация по електронна поща, писмената форма ще се счита за спазена.

В случай на предстояща промяна на имейл адреса на някоя от страните, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата и да посочи нов имейл  адрес за кореспонденция. Задължението по предходното изречение следва да бъде изпълнявано при всяка последваща промяна.

 1. БРОКЕРЪТиПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяка преддоговорна информация и изявления, направени чрез действие на Уебсайта или от и до имейл адреса на БРОКЕРА, или от и до имейл адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ще се записват и ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.
 2. БРОКЕРЪТне носи отговорност, ако изпратена от неговия имейл адрес кореспонденция не достигне до имейл адрес наПОЛЗВАТЕЛЯ поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ XIII. ПРАВНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на „АКРЕА ИНС“ ЕООД, информацията на уебсайта с адрес https://zastra.bg/ може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/.
 2. „АКРЕА ИНС“ ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен, инвестиционен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната информация на уебсайта с адрес https://zastra.bg/. Също така никой от „АКРЕА ИНС“ ЕООД или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайта с адрес https://zastra.bg/ или информацията на него. Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „АКРЕА ИНС“ ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
 3. Уебсайтът с адрес https://zastra.bg/ може да съдържа връзки към други интернет страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „АКРЕА ИНС“ ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.„АКРЕА ИНС“ ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници.

 

РАЗДЕЛ XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общите условия за ползване на уебсайт с адрес https://zastra.bg/, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, влизат в сила от 31.05.2020 г.

ДОСТАВКАТА – ВИНАГИ Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА:

ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ:

След успешно подадена заявка за застраховка, ще получите в оригинал комплекта документи за застраховка Гражданска отговорност (подписаните застрахователна полица, сертификат „Зелена карта“ и знак (стикер), издаден от Гаранционния фонд.

– Чрез куриер на  СПИДИ АД – до два работни дни – удобна и бърза доставка в цялата страна, до посочения от вас адрес, в удобно за вас време.

ЗА ПЪТУВАНЕ, ИМУЩЕСТВО, КАСКО, ЗДРАВНИ:

След успешно подадена заявка, ще получите полицата и комплекта документи за застраховката на посочения от вас имейл, а в оригинал – чрез куриер на СПИДИ АД – до два работни дни – удобна и бърза доставка в цялата страна, до посочения от вас адрес, в удобно за вас време.

ПЛАЩАНЕТО – ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ:

– Наложен платеж – в брой, директно на куриера при получаване на полицата.

– Наложен платеж – с карта, директно на куриера при получаване на полицата.

– Плащане с онлайн банкиране или банков превод – по следната специална клиентска сметка, като основанието е номерът на застрахователната полица:

BG87FINV91507017387609 BGN – РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АКРЕА ЕООД
 

Първа инвестиционна банка; FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria, Sofia, SWIFT код: FINVBGSF.

Съгласно на чл. 306, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането, средствата платени по тази специална клиентска сметка са гарантирани от закона и принадлежат на застрахования, а не на брокера.

Преведените суми от застрахованите по специалната клиентска сметка са защитени в качеството им на клиентски активи, не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.

Разпоредбата е императивна и налагането на запор върху специалната клиентската сметка на застрахователните посредници, включително за вземания на застрахователите, произтичащи от застрахователни правоотношения, паричните средства за изпълнението на които се съхраняват по специалната клиентска сметка, е незаконосъобразно.

– В офисите на EasyPay – изискваната информация за плащане е номерът на полицата („Абонатен номер”) и търговец – „Акреа” ЕООД.

Началото на застрахователното покритие се уговаря и вписва в полицата, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването и плащането на първа вноска на премията по застраховката.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДА УЕБСАЙТА  WWW.ZASTRA.BG (GDPR)

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да запознае клиентите, посетителите, доставчиците и партньорите на www.zastra.bg (наричан по-долу и Уебсайта) – субекти на лични данни) как застрахователен брокер

„АКРЕА ИНС“ ЕООД, застрахователен брокер, лицензиран в ЕС, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор , използва, съхранява и защитава техните лични данни, които предоставят, когато използва услуги, предлагани на Уебсайта. Тази политика е неизменна част от Общи условия за ползване на уебсайт с адрес www.zastra.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, както и от Политиката за ползване на „бисквитки“.

Настоящата Политика има за цел да представи по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който данните ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени личните данни, както и правата на потребителите като субект на данни и как като такива могат да се свържат с нас или компетентния надзорен орган.

 

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Когато се обръщате към нас, за да ни възложите застрахователно посредничество (да ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка и т.н.), или когато ние ви възлагаме извършване на доставка или услуга, Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например, имена, ЕГН, адрес и др.

Съгласно законодателството (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни („Наредба № 1“) ), тази информация за Вас представлява ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО –АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, с удостоверение за регистрация № 659-ЗБ / 04.02.2020 на Комисия за Финансов Надзор на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор .

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ №2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Видове Субекти на лични данни. Категории обработвани данни. Цели на обработването и Срок на съхранение.

В зависимост от начина, по който лицата използват Уебсайта, те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Възможно е едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Ползвател на застрахователна услуга е също така и Посетител).

3.1 Посетители.

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си Уебсайта (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на Посетителя;
 • данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
 • данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;
 • информация за извършени действия от субекта на Уебсайта;
 • преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на Уебсайта;
 • информация за вида на използвания браузър/устройство.

 

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да извършваме дейността си и да ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. Иначе ние събираме и обработваме информация за вас, когото вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно.

Цели на използването на личните ви данни:

 1. Да ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които вие сте поискали;
 2. Да ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, имейл);
 3. Да осъществяваме връзка с вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 4. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 5. Да подобряваме услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.

Ние обработваме вашите лични данни, въз основа на:

 • Отправено от Вас искане за информация за застрахователен продукт или услуга, или
 • Договор, който сключваме с Вас, или
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи

Цели на обработването:

 • осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Уебсайта;
 • преброяване на посещаемостта на Уебсайта;
 • осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение:

До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на Уебсайта.

 

3.2 Ползвател/Потребител:

Ползвател е пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
 • номер на банкова сметка;
 • данни от документ за самоличност;
 • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, регистрационен номер на автомобил, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

Цели на обработването:

Сключване на договор за застрахователно посредничество и сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някои от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие и сключването на договор за застрахователно посредничество чрез Уебсайта и за предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

 

3.3 Трети лица, различни от ползвателя/Потребителя:

Трето лице, различно от ползвателя, е физическо лице, чийто данни са необходими във връзка с предмета на застрахователния договор, който Ползвателят желае да сключи.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

 • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
 • номер на банкова сметка;
 • данни от документ за самоличност;
 • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

 

Цели на обработването:

Сключване и администриране на Договор за застраховка, съдействие при претенции за застрахователни щети и изплащане на обезщетения..

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някой от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Законово задължение на Ползвателя за сключване на съответната застраховка или изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни с цел предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

Задължение на ползвателя при предоставяне на данни на трети лица:

С приемане на настоящата Политика за защита на лични данни, Ползвателят декларира, че е получил изричното съгласие на третото лице за предоставяне на неговите лични данни на Администратора с цел сключване на избрания от него застрахователен договор.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Нашите професионални консултанти и одитори;
 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи;
 • Наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни;
 • Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 

 1. Права на субектите на лични данни.

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с Администратора на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Уебсайта.

4.1 Право на достъп до лични данни.

Субектът на лични данни има право да получи потвърждение от Администратора дали се обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Когато поисканата информация е явно неоснователна или прекомерна Администраторът на лични данни може да откаже достъп или да начисли на субекта на лични данни такса в размер на административните разходи за предоставяне на информацията. Дали искането е основателно се преценява за всеки отделен случай, като отказът се мотивира и субекта на данни се информира за възможността да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

4.2 Право на коригиране на лични данни.

Субектът на лични данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.

4.3 Право на изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“).

Субектът на лични данни има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът от своя страна има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако е налице някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • субектът на данни оттегля своето съгласие, на което се основава обработката на данни и няма друго правно основание за обработката им;
 • субектът на данни възразява срещу обработването им и няма друго законово основание за обработването, което да има преимущество;
 • субектът на данни възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратора на лични данни;
 • Администраторът на лични данни може да се освободи от това задължение, ако съхранява и обработва лични данни:
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.4 Право на ограничаване на обработването.

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на неговите лични данни, когато:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния ни интерес и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 • Ние можем да обработваме лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
 • за съхранение на данните
 • със съгласието на субекта на данните;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за защита на правата на друго физическо лице; или
 • поради важни основания от обществен интерес.
 • Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по по-горе, ние го информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.5 Право на възражение срещу обработването.

При определени обстоятелства, като например ако субектът на лични данни се съмнява в легитимния интерес на Администратора да обработва неговите лични данни, той има право да възрази по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване. При отправяне на такова възражение ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не са налице убедителни законови основания, които да ни дават право да продължим обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу такова обработване , като ние сме длъжни незабавно да прекратим обработването за тази цел.

4.6 Право на преносимост на данни.

Ако личните данни се обработват с автоматични средства по съгласие на субекта на лични данни или с цел изпълнение на договорни отношения, той има право да поиска да предоставим личните му данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

4.7 Право на подаване на жалба в контролен орган.

В случай на нарушаване на права във връзка с обработване на личните му данни, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

 

 1. Ред за упражняване на правата на субектите на данни.

За да упражни гореописаните права, субектът на лични данни можете да изпратите искане:

 • по електронен път на следния имейл адрес: data.protection.officer@zastra.bg.
 • по пощата на адреса на управление: „АКРЕА ИНС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990,; или
 • на място в офиса на Администратора на лични данни: „АКРЕА ИНС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990.
 • Искането се отправя в свободен текст, като в него трябва да се съдържа информация, от която лицето може да бъде идентифицирано, както и да бъдат посочени контакти за обратна връзка.

 

 1. Предоставяне на Лични данни към трети лица.

С приемането на общите условия на Уебсайта субектът на лични данни дава изрично съгласие да предоставим личните му данни на застрахователя, който е избрал за сключване на застрахователен договор. Администраторът не предоставя лични данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

 • при наличие на законово задължение да разкрием или споделим данни;
 • при получено съгласие от съответния Субект на данни.

 

 1. Данни на непълнолетни лица.

Ако субектът на лични данни е непълнолетно лице, не може да използва услугите на Уебсайта. Ако използва Уебсайта въпреки това, той скрива важна информация от нас и ни подвежда. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на субекта на лични данни.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

 1. СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ОТГОВОР:

– До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него.

– Отговорът е във формата, в която е отправено запитването – писмено на хартиен носител или в електронна форма.

– При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

– Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

– Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592), и да потърсите защита по съдебен ред.

ВАЖНО:

(1) Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или:

а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откажем да предприемем действия по искането.

(2) Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

НАШИТЕ КОНТАКТИ

Администратор на личните данни „АКРЕА ИНС“ ЕООД е застрахователен брокер, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com,

Длъжностно лице по защита на личните данни (Data Protection Officer) е „АКРЕА ИНС“ ЕООД, застрахователен брокер, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1619, ул. „Сребриста липа“ № 16А, телефон (089)2222990, https://akreains.com.

Моля, отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДА УЕБСАЙТА WWW.ZASTRA.BG (GDPR) на посочения адрес по-горе или на имейл data.protection.officer@zastra.bg.

Verified by MonsterInsights